Wybrane dane bibliometryczne JPHNMR

Punktacja MNiSW (2015)

11,00

Index Copernicus

9,00

JPHNMR jest objęte międzynarodową rejestracją

Google Scholar

Wyszukiwarka tekstów naukowych z wielu dziedzin. Dodatkowo podane są informacje o cytowaniach poszczególnych publikacji.

Bazy bibliograficzne

ARIANTA

Baza pozwala na wyszukiwanie polskich naukowych i fachowych czasopism dostępnych w formie elektronicznej. Zawiera m.in. dane bibliograficzne, informacje o dostępności i linki do pełnych tekstów.

DOAJ – Directory of Open Access Journals

Rejestruje ponad 6022 czasopism, w tym 2563 pełnotekstowych, w różnych językach, z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych oraz społecznych.

EMBASE

Baza bibliograficzna z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych opracowywana przez Elsevier Science BV w Holandii. Stanowi uzupełnienie bazy MEDLINE o większą ilość piśmiennictwa z obszaru Europy. Narzędzie informacyjne przydatne zwłaszcza w poszukiwaniach publikacji z zakresu farmakologii i farmacji.

Index Copernicus Journal Master List

Międzynarodowa baza indeksacji czasopism.

Web of Knowledge)

Bazy bibliograficzno-bibiologiczne, tzw. indeksy cytowań. Zwierają dane bibliograficzne, abstrakty i informacje o cytowaniach publikacji. Wskaźnikiem stosowanym w tej bazie jest indeks Hirscha – czyli liczba publikacji, które cytowane były co najmniej h razy.

MEDLINE -PubMed

Medline to największa baza danych czasopiśmiennictwa dotyczącego nauk biomedycznych. Została stworzona w 1966 roku. Jest utrzymywana, rozwijana i aktualizowana przez U.S. National Library of Medicine w Stanach Zjednoczonych. Zawiera 11 mln bibliotecznych rekordów z 4.000 tytułów czasopism wydawanych w 70 państwach oraz wybrane monografie z kongresów i sympozjów naukowych. Około 2/3 bibliotecznych rekordów w tej bazie zawiera także abstrakty (streszczenia) indeksowanych prac. Medline gromadzi prace ze wszystkich dziedzin związanych z medycyną oraz naukami biomedycznymi (biologią, chemią, fizyką), a także z innych dziedzin mających związek z naszym zdrowiem i życiem.

Polska Bibliografia Lekarska

Tworzona jest w Dziale Bibliografii Medycznych Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje ona polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL.

Polska Bibliografia Naukowa

Gromadzi informacje dotyczące czasopism naukowych oraz publikacji autorstwa polskich naukowców. Portal ten jest częścią Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym.

Scimago Journal And Country Rank

Może być alternatywa dla wskaźnika impact factor do porównań czasopism naukowych. Oceniane są czasopisma dostępne w bazie Scopus. Wskaźnik ten pokazuje potencjał czasopisma, tj. określa które czasopismo zawiera artykuły chętnie cytowane przez inne prestiżowe czasopisma, a nie tylko które czasopismo jest częściej cytowane. Odpowiednik Journal Citation Reports. Podstawowy wskaźnik bazy to Scimago Journal and Country Rank (SJR).

Scopus

Jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Scopus jest udostępniany z platformy SciVerse na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

SCIENCE DIRECT

Elektroniczne wersje czasopism wydawnictw: Elsevier, Academic Press i Harcourt Health Science są udostępnianie w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej, która obejmuje wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych. Kolekcja zawiera artykuły z dziedzin takich jak matematyka, fizyka, astronomia, chemia i inżynieria chemiczna, informatyka, nauki techniczne, energetyka, technologia, ochrona środowiska, materiałoznawstwo, nauki społeczne, nauki biologiczne, rolnictwo, medycyna kliniczna.