<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2019


Paper TitlePage

The right of seniors to health protection, specific needs and the importance of therapy within the framework of spa treatment

Prawo seniorów do ochrony zdrowia, specyfika potrzeb i znacze nie terapii w ramach leczenia uzdrowiskowego

Authors: A Mokrzycka, F Gołkowski , I Kowalska-Bobko, M Kulesa-Mrowiecka, W Uracz
Abstract (ENG): Ageing of the modern societies progress is contemporary extremely quick. Such problem concerns many of the European countries, Poland as well, and so far no preven-tive measures seem to help. It has the direct influence on the gen-eral health status of the population: in old age the health worsens and different diseases, mostly chronic and specific for this age, appear. The intellectual ability and productivity decreases.

Abstract (PL):
Społeczeństwa nowoczesne starzeją się w ogromnie szybkim tempie. Dotyczy to wielu krajów europej skich, także Polski i niestety jak dotąd nie udaje się skutecznie temu zapobiegać. Ma to bezpośredni wpływ na ogólny status zdrowotny populacji: w podeszłym wieku w sposób naturalny związany z procesami biologicznymi starzenia się organizmu pogarsza się wydolność narządów i układów, pojawiają się różne typowe dla tego wieku choroby przewlekłe, obniża się sprawność intelektualną i fizyczna, prowadzac do różnego stopnia niespraw-ności i spadku wydajności i produktywności.

01-06

The application of HIA (Health Impact Assessment) to improve the quality of vocational education and training in Poland

Aplikacja metody HIA (Ocena Wpływu na Zdrowie) dla poprawy jakości szkolnictwa zawodowego w Polsce

Authors: I Kowalska-Bobko, A Mokrzycka, M Gałązka-Sobotka, K Libondi , J Rowiński
Abstract (ENG): Health in this case will be broadly treat-ed and understood not only in categories of life length correlated with the level of education but also with the sense of professional prestige, obtaining qualifications necessary on the service market and general welfare – in accordance with the definition of WHO, taking into account socio-economic health determinants.

Abstract (PL):
Głównym celem pracy jest próba odpo-wiedzi na pytanie w jakim stopniu przygotowana w Polsce zmia-na w organizacji i funkcjonowaniu szkolnictwa zawodowego może mieć wpływ na zdrowie młodego pokolenia wybierającego ten rodzaj edukacji. Zdrowie w tym przypadku będzie szeroko traktowane i rozumiane nie tylko w kategoriach długości życia skorelowanych z poziomem wykształcenia, ale także z poczuciem prestiżu zawodowego, uzyskiwaniem kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy i ogólnego dobro - zgodnie z definicją WHO, z uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych uwarunkowań zdro-wia.

07-14

Public responsibility for stomatognathic physiotherapy. Where do we go?

Odpowiedzialność publiczna za fizjoterapię stomatognatyczną? Dokąd zmierzamy?

Authors: I Kowalska-Bobko, M Kulesa-Mrowiecka, M Gałązka-Sobotka, K Libondi
Abstract (ENG): Studies on the availability of health care services financed from public sources on the basis of a regulatory analysis are characteristic of the legal world. Meanwhile, doctors, nurses, physiotherapists and other healthcare professionals con-sume these regulations on a daily basis, often in an attempt to understand their impact on their daily work.

Abstract (PL):
Badania dostępności do świadczeń zdro-wotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie analizy regulacyjnej są charakterystyczne dla świata prawnicze-go. Tymczasem to lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci oraz inni profesjonaliści pracujący w systemie opieki zdrowotnej na co dzień konsumują te przepisy, często podejmując próbę zrozumie-nia ich oddziaływania na ich codzienną pracę.

15-20

Symptoms in temporomandibular joints dysfunction in adult patients with thyroid diseases

Objawy dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia u pacjentów dorosłych z chorobami tarczycy

Authors: J Byra, M Kulesa-Mrowiecka, M Pihut
Abstract (ENG): Endocrine disorders have influence on the functioning of almost the whole body. Thyroid diseases affect 2-5% of society, more often in women and the elderly.

Abstract (PL):
Zaburzenia endokrynologiczne mają wpływ na funkcjonowanie niemalże całego organizmu. Choroby tarczycy dotyczą 2-5% społeczeństwa, częściej występują u kobiet i w wieku starszym.

21-28

Tension-Type Headache (TTH) in terms of functioning temporomandibular joints among paramedic stu-dents.(Tension-Type Headache – TTH)

Napięciowe bóle głowy w aspekcie funkcjonowania stawów skroniowo-żuchwowych wśród studentów kierunków medycznych

Authors: D Kurda, M Kulesa-Mrowiecka, G Frankowski
Abstract (ENG): One of the most common neurological symptoms occurring both among adults and children are head-aches. Problems associated with frequent and severe headaches may cause limitations in daily activities of life. A popular prob-lem in the general population are also pain forms of Temporo-mandibular Disorders (TMDs). Commonness of both of these phenomena may be a premise of interdependence in their occur-rence. Significantly predisposing factors are better defined in homogeneous groups, such as students of medical faculties. TTH are classified as primary pain TTH. Headaches connected with disorders of stomatognathic system are classified as secondary in ICHD -3.

Abstract (PL):
Jednymi z najczęstszych dolegliwości neurologicznych są bóle głowy. Problemy związane z częstymi i silnymi bólami głowy mogą powodować ograniczenia w czynnościach życia codziennego. Popularnym problemem w populacji ogólnej są również postacie bólowe dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych (Temporomandibular disorders – TMDs) oraz napięciowe bóle głowy (Tension-Type Headaches – TTHs). Powszechność obu tych zjawisk może stanowić przesłankę o współzależności w ich występowania. Znaczenie czynników predysponujących lepiej definiowane jest w grupach homoge-nicznych, takich jak studenci kierunków medycznych. Według klasyfikacji ICHD-3 napięciowe bóle głowy są traktowane jako pierwotny ból typu napięciowego, natomiast bóle głowy związa-ne z Dysfunkcjami Układu Czynnościowego Narządu Żucia (DUCNŻ) jako bóle głowy wtórne pochodzenia Stomatognatycz-nego.

29-34

Analysis of the conditions of quality of life in patients with intermittent chromia undergoing supervised tread-mill training

Analiza uwarunkowań jakości życia u chorych z chroma-niem przestankowym poddawanych nadzorowanemu treningowi na bieżni

Authors: M Maj, A Śliwka, R Piliński, T Włoch, M Batkiewicz, W Plewa, P Mika , R Nowobilski
Abstract (ENG): Cardiovascular system disorders have recently become more popular for people explore the quality of life of patients. Holistic assessment of their condition is not only to the biological sphere, but also focuses on the patient's well-being and functional abilities.

Abstract (PL):
Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego w ostatnim czasie stały się obszarem zainteresowań osób skupi-ających się na ocenie jakości życia pacjentów. Holistyczna ocena stanu pacjenta sprowadza się nie tylko do sfery biologicznej, ale także skupia się nad samopoczuciem i możliwościami funkc-jonalnymi chorego.

35-42

Impact of abnormal construction of the facial surface on speech functions in children with kraniosinostosis - preliminary reports

Wpływ nieprawidłowej budowy twarzoczaszki na funkcje mowy u dzieci z kraniosynostozami – doniesienia wstępne

Authors: A Rożek, D Larysz
Abstract (ENG): Craniosynostosis is congenial malfor-mation caused by premature fusion of one or more cranial sutures leading to abnormal shape of the skull. Because of that non-syndromic craniosynostoses can result in speech disorders

Abstract (PL):
Kraniosynostoza jest wadą wrodzoną polegającą na przedwczesnym zarośnięciu jednego, dwóch lub większej liczby szwów czaszkowych, prowadzącą do nieprawidłowej budowy zarówno mózgo- jak i twarzoczaszki. Z tego powodu u dzieci z izolowanymi postaciami kraniosynostoz, może dojść do wystąpienia rozmaitych zaburzeń w zakresie funkcji mowy.

43-47

The study of emotional intelligence of paramedics em-ployed in the Lublin province

Badanie inteligencji emocjonalnej u ratowników medycz-nych zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego

Authors: M E Krukowska, J Karczewski
Abstract (ENG): Professions focused on providing help require highly developed social competences, in particular emo-tional intelligence which helps paramedics to function properly in the work environment.

Abstract (PL):
W zawodach skupionych na udzielaniu pomocy niezbędne są wysoko rozwinięte kompetencje społeczne a wśród nich inteligencja emocjonalna, która pomaga ratownikom medycznym właściwie funkcjonować w środowisku pracy.

48-53

Evaluation of muscle strength and knee joint movements after arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament

Ocena siły mięśni i ruchów stawu kolanowego po artro-skopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

Authors: R Trąbka, T Maicki, M Wilk-Frańczuk , T Kilian
Abstract (ENG): Due to the functional importance of the knee joint, and at the same time the growing number of injuries, it is necessary to continually search for optimal treatment methods both for, surgery and post-operative rehabilitation.

Abstract (PL):
Ze względu na funkcjonalne znaczenie stawu kolanowego, a równocześnie rosnącą liczbę urazów ko-nieczne jest ciągłe poszukiwanie optymalnych metod leczenia zarówno operacyjnego, jak i pooperacyjnej rehabilitacji.

54-59