<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.5/2018


Paper TitlePage

The prescription is a tool for supervision and control of the turn-over of reimbursed drugs - legal regulations

Recepta jest narzędziem nadzoru i kontroli obrotu lekami re-fundowanymi – regulacje prawne

Authors: M Machota, A Kiljan, A Romaszewski, Z Kopański, M Liniar-ski, S Dyl , J Rowiński
Abstract (ENG): The concept and types of prescriptions were discussed in the light of existing legal regulations. Attention is paid to the unified appearance and form of prescriptions. The classic formula of the prescription and the prescriptions given for the Rpw abbre-viation were discussed. The elements of the medical prescription were characterized.

Abstract (PL):
Omówiono pojęcie i rodzaje recept w świetle istniejących regulacji prawnych. Zwrócono uwagę na ujednol-icony wygląd i formę recept. Omówiono klasyczny wzór recepty oraz recept określonych skrótem Rpw. Scharakteryzowano ele-menty recepty lekarskiej.

1-5

Replication of recept

Realizacja recept

Authors: A Kiljan, A Romaszewski, Z Kopański, M Liniarski, S Dyl , J Rowiński
Abstract (ENG): The realization of the prescription was discussed, in-cluding the confirmation of its implementation, the otaxing, that is, the description of the prescription according to the adopted rules and the issuance of prescribed medicines, foodstuffs for particular nutritional purposes or medical devices by a pharma-cist. The obligation to inform the patient about the possibility of buying a cheaper equivalent of a medicine, a food for a particular nutritional purpose or a medical device, than those on the pre-scription was stressed. The pharmacy's obligation to collect in-formation related to trade in medicines, foodstuffs for particular nutritional purposes and medical devices that have been written on prescriptions by persons authorized to do so were also charac-terized.

Abstract (PL):
Omówiono realizację recepty na co składa się potwierdzenie jej realizacji, otaksowanie, czyli opisanie recepty według przyjętych zasad oraz wydanie przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych przez farmaceutę. Podkreślono obowiązek poinformowania pacjenta o możliwości nabycia tańszego odpowiednika leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, niż te, które znajdują się na recepcie. Scharakteryzowano także obowiązek apteki do gromadzenia informacji związanych z obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego przez-naczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, które zos-tały wypisane na receptach przez osoby mające do tego uprawni-enia.

6-9

Medical Information System (SIM)

System Informacji Medycznej (SIM)

Authors: A Kiljan, A Romaszewski, Z Kopański, M Liniarski, S Dyl , J Rowiński
Abstract (ENG): The authors discussed the general principles that should characterize the information system in health care: ena-bling the processing of data that is necessary for the implementa-tion of state health policy, improving the quality and availability of medical services and financing tasks in the area of health pro-tection. Then they characterized the information system in health care, SIM paying attention to the processing of medical personal and individual data by this system. They discussed the Medical Specialist Card and the Administrative Specialist Card

Abstract (PL):
Autorzy omówili ogólne zasady jakie powinny cechować system informacji w ochronie zdrowia: umożliwienie przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji polityki zdrowotnej państwa, poprawę jakości i dostępności świadczeń medycznych oraz finansowania zadań z obszaru ochrony zdrowia. Następnie scharakteryzowali system informacji w ochronie zdrowia, SIM zwracając uwagę na przetwarzanie medycznych danych osobowe i jednostkowych przez ten system. Omówili Kartę Specjalisty Medycznego oraz Kartę Specjalisty Administracyjnego.

10-14

Registry of medical services II (RUM II)

Rejestr usług medycznych II (RUM II)

Authors: A Kiljan, A Romaszewski, Z Kopański, M Liniarski, S Dyl , J Rowiński
Abstract (ENG): The authors discussed the Medical Services Register II (RUM II) created by the National Health Fund in 2007 , paying attention to the most important components of this system. In addition, they characterized the Integrated Patient Information (ZIP), where a registered patient can check the history of treat-ment and its financing.

Abstract (PL):
Autorzy dokonali omówienia Rejestru Usług Medycznych II (RUM II) stworzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2007 roku, zwracając uwagę na najważniejsze składowe tego systemu. Ponadto scharakteryzowali Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), gdzie zarejestrowany pacjent może sprawdzić historię leczenia i jego finansowanie.

15-19

The experience of Sweden and Spain related to the use of e-prescription

Doświadczenia Szwecji i Hiszpanii związane ze sto-sowaniem e-recepty

Authors: A Kiljan, A Romaszewski, Z Kopański, M Liniarski, S Dyl , J Rowiński
Abstract (ENG): The experiences of Sweden and Spain were presented here related to the use of e-prescriptions. The rationale for the choice is that the solution used in Sweden is considered one of the best. The Spanish proposal, in turn , is the closest to the one to be used in Poland . qualifications of their members do not af-fect the final outcome.

Abstract (PL):
Przedstawiono doświadczenia Szwecji i Hiszpanii związane ze stosowaniem e-recepty. Uzasadnieniem wyboru jest fakt, że rozwiązanie stosowane w Szwecji uznawane jest za jed-no z najlepszych. Propozycja hiszpańska, jest z kolei najbardziej zbliżona do tej, jaka ma funkcjonować w Polsce

20-24

Electronic prescription in the USA

Elektroniczna recepta w USA

Authors: A Kiljan, A Romaszewski, Z Kopański, M Liniarski, S Dyl , J Rowiński
Abstract (ENG): The authors presented the principles of functioning of the e-prescription in the USA. As an example, the US was re-called because it is a country outside Europe and offers a slightly different solution. The article describes the health system in the USA. In the United States, an e-prescription was introduced, mainly to minimize errors associated with the display of tradi-tional prescriptions, because they were often illegible. The new system was designed to improve patient safety. The electronic prescription has been used since December 2006. At that time, only a few percent of doctors declared its use. This situation changed in 2008, when the Act on Medical Improvements for Patients and Suppliers came into force ( Medicare Improvements for Patient and Providers Act of 2008) . disease positively corre-lated with the level of health behaviour.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili zasady funkcjonowania e-recepty w USA. Jako przykład przywołano USA ze względu na to, że jest to kraj znajdujący się poza Europą i proponuje nieco inne rozwiązanie. W artykule scharakteryzowano system zdrowotny w USA. W Stanach Zjednoczonych wprowadzono e-receptę głównie po to, by zminimalizować błędy związane z wystawianiem recept tradycyjnych, ponieważ często były one nieczytelne. Nowy system miał poprawić bezpieczeństwo pacjentów. Elektroniczną receptę zaczęto stosować od grudnia 2006 roku. Wówczas zaledwie kilka procent lekarzy deklarowało jej użytkowanie. Sytuacja ta zmieniła się w 2008 roku, kiedy weszła w życie ustawa o ulepszeniach medycznych dla pacjentów i dostawców( Medicare Improvements for Patient and Providers Act of 2008).

25-27

Trials taken in Poland in the field of the use of e-prescriptions

Próby podjęte w Polsce w zakresie stosowania e-recepty

Authors: A Kiljan, A Romaszewski, Z Kopański, M Liniarski, S Dyl , J Rowiński
Abstract (ENG): A pilot introduction of an e-prescription in Poland was discussed. The introduction of the e-prescription prototype gave the opportunity to check which elements should work better, what is and works well and what is missing. In order for the e-Reception system to function well, particular attention should be paid to the standards included in the Interoperability Regulation. In all cases, the cooperation of individual participants of the health care system is important , which would allow to create a solution that takes into account the needs of all people. In addi-tion, the gradual implementation of the e-prescription is very important . to get the full picture of Public Health students’ net-working skills.

Abstract (PL):
Omówiono pilotażowe wprowadzenie w Polsce e-recepty. Wprowadzenie prototypu e-recepty dało możliwość sprawdzenia, które elementy powinny działać lepiej, co jest i działa dobrze, a czego brakuje. By system e-Recepta mógł dobrze funkcjonować trzeba zwrócić szczególną uwagę na standardy umieszczone w Rozporządzeniu o interoperacyjności. We wszystkich przypadkach, istotna jest współpraca poszczególnych uczestników systemu ochrony zdrowia, co pozwoliłoby na stworzenie rozwiązania, uwzględniającego potrzeby wszystkich osób. Ponadto, bardzo ważna jest stopniowa implementacja e-recepty.

28-31

The benefits of using an e-prescription

Korzyści wynikające ze stosowania e-recepty

Authors: A Kiljan, A Romaszewski, Z Kopański, M Liniarski, S Dyl , J Rowiński
Abstract (ENG): The introduction of the electronic prescription is asso-ciated with one hand with a lot of fears about adaptation present system that s Informatics, the necessity of personnel training and the need for large financial expenses, but on the other hand, all participants in the health care system will benefit from this solu-tion. The aim is primarily to improve the flow of information in the health care system. The introduction of the e-Prescription results in a number of benefits, which were characterized in the article , taking into account individual participants of the health care system.

Abstract (PL):
Wprowadzenie elektronicznej recepty wiąże się z jednej strony z wieloma obawami, dotyczącymi przystosowania systemów informatycznych, koniecznością szkolenia personelu i koniecznością dużych wydatków finasowych, ale z drugiej strony, wszyscy uczestnicy systemu ochrony zdrowia skorzystają na tym rozwiązaniu. Celem jest przede wszystkim usprawnienie przepływu informacji w systemie ochrony zdrowia. Z wprow-adzenia e-Recepty wynika szereg korzyści , które scharak-teryzowano w artykule, z uwzględnieniem poszczególnych uczestników systemu ochrony zdrowia.

32-34