<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.4/2018


Paper TitlePage

The scope of identification in Health Care

Obszar identyfikacji w sektorze ochrony zdrowia

Authors: Sz Jakubowski, A Romaszewski, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Abstract (ENG): The authors of the paper have introduced into the scope of identification, including the authentication in the health care sector, and highlighted the importance of proper national and international regulations creating new opportunities. They drew the attention to the current need of identification of the patient and the natural person or legal entity, providing medical service. A classic case of confirmation of the identity of the patient in Poland is present during a medical visit. The verification of enti-tlement takes place with the presentation of the ID based on the eWUŚ electronic system (Electronic Verification of Eligibility of Beneficiaries). The eligibility of the medical practitioner or diag-nostician, on the other hand, can be verified in the electronic register of staff members, operating based on proper legal regula-tions.

Abstract (PL):
Autorzy dokonali wprowadzenia w obszar identyfikacji, w tym uwierzytelniania w sektorze ochrony zdrowia, podkreślili znaczenie krajowych oraz zagranicznych stosownych regulacji tworzących nowe możliwości. Zwrócili uwagę, że współcześnie istnieje konieczność identyfikacji zarówno pacjenta, jak i osoby fizycznej/prawnej, która świadczy usługi medyczne. Z podstawowym przykładem potwierdzenia tożsamości pacjenta w Polsce mamy do czynienia podczas wizyty lekarskiej, gdzie sprawdzenie uprawnień następuje po okazaniu dowodu osobistego na podstawie sytemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Z kolei uprawnienia lekarza bądź diagnosty mogą być sprawdzone dzięki elektronicznym rejestrom pracowników, działającym w oparciu o stosowne regulacje prawne.

1-5

Health Protection Information System in Poland

System Informacji Ochrony Zdrowia w Polsce

Authors: Sz Jakubowski, A Romaszewski, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Abstract (ENG): The authors have characterized the importance of identification and authentication in health protection. They em-phasized that in the health care process information flow is quite complicated. Depending on the type of information, the flow paths may vary. Currently in Poland the information flow in the health sector is not fully synchronized or structured. However, there are many projects implemented or already implemented, which aim to improve and secure the circulation of information in health care. In theory, there is one system regulated legally called the Health Protection Information System. This system has been the subject of a detailed discussion in the article.

Abstract (PL):
Autorzy scharakteryzowali znaczenie identyfikacji i uwierzytelniania w ochronie zdrowie. Podkreślili, że w ochronie zdrowia proces obiegu informacji jest dość skomplikowany. W zależności od typu danych informacji, drogi ich przepływu mogą być zróżnicowane. Obecnie w Polsce obieg informacji w sektorze zdrowia nie jest w pełni synchronizowany ani ustrukturyzowany. Jednak istnieje wiele projektów realizowanych lub już zreal-izowanych, które mają na celu poprawę i zabezpieczenie obiegu informacji w ochronie zdrowia. W teorii istnieje jeden system uregulowany prawnie o nazwie System Informacji Ochrony Zdrowia. System ten stał się przedmiotem szczegółowego omówienia w artykule.

6-10

Electronic identification

Identyfikacja elektroniczna

Authors: M Machota, Sz Jakubowski, A Romaszewski, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Abstract (ENG): The authors have characterized the most important international and national legal regulations regarding the identifi-cation and authentication of entities and medical records in health care.Then they discussed the standard traditional identification which is understood as proof of identity using personal ID cards or ID cards in institutions. Electronic identification has also been presented, as a replacement of physical tools (cards) by electronic identifiers. This type of identification has been characterized from the point of view of the recipients, service providers, places providing health care and medical workers

Abstract (PL):
Autorzy scharakteryzowali najważniejsze międzynarodowe i krajowe regulacje prawne dotyczące identyfikacji i uwierzytelniania podmiotów i dokumentacji medycznej w ochronie zdrowia. Następnie omówili standardową, tradycyjną identyfikację rozumianą jako potwierdzenie tożsamości przy użyciu dowodów osobistych lub kart identyfikacyjnych w instytucjach. Przedstawiono również el-ektroniczną identyfikację oznaczającą zastąpienie fizycznych narzędzi (kart) przez identyfikatory elektroniczne. Ten rodzaj identyfikacji został scharakteryzowany z punktu widzenia usługobiorców, usługodawców, miejsc udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej i pracowników medycznych.

11-13

National, transborder and commercial electronic identification hub

Krajowy, Transgraniczny oraz Komercyjny Węzeł Identyfikacji Elektronicznej

Authors: Sz Jakubowski, A RomaszewskiF, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Abstract (ENG): The authors stressed the possibilities resulted from the usage of online services by prior confirmation of the user's identi-ty. The connection of various systems of electronic identification delivers many means of electronic identification. Thanks to them users are authenticated. Then the main aims of National Electron-ic Identification Node were talked over. Moreover, the im-portance, in widespreading of exercise of digital services in Po-lans, was underlined. What is more the attention to Cross-Boarder Node was payed which was integrated with other electronic iden-tification systems in different countries in EU and the tasks of Commercial Hub.

Abstract (PL):
Autorzy podkreślili możliwości jakie daje kor-zystanie z usług online po wcześniejszym potwierdzeniu tożsamości użytkowników. Przyłączanie do węzła różnych sys-temów identyfikacji elektronicznej , dostarcza wielu środków identyfikacji elektronicznej dzięki którym użytkownicy przecho-dzą proces uwierzytelnienia. Następnie zostały omówione cele Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej, podkreślono znaczenie w upowszechnieniu oraz ułatwieniu korzystania z usług cyfrowych w Polsce. Zwrócono także uwagę na rolę Węzła Transgranicznego zintegrowanego z pozostałymi systemami identyfikacji elektronicznej innych krajów Unii Europejskiej oraz zadania Węzła Komercyjnego.

14-16

Safety levels in the electronic identification system used in health service

Poziomy bezpieczeństwa w systemie identyfikacji elektronicznej w służbie zdrowia

Authors: Sz Jakubowski, A RomaszewskiF, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Abstract (ENG): The authors of this article have characterised the safety levels depending on the nature of data they refer to. Additionally, they have stressed the requirements that must be met in order for an access to medical and other official data to be obtained. They have also discussed the procedure of electronic identification systems notification, while simultaneously paying attention to the necessity of creating a register of reliable systems using proven means of electronic identification accepted within the European Union and designed by both public and private entities. Further-more, they have traced the authentication process, and in particu-lar the one conducted in the health service sector.

Abstract (PL):
Autorzy scharakteryzowali poziomy bezpieczeńst-wa zależne od rodzaju danych, których dotyczą. Podkreślili wymagania jakie muszą być spełnione aby uzyskać dostęp do danych medycznych oraz innych danych z formularzy urzędowych. Omówili procedurę notyfikacji (ang. notification) systemów identyfikacji elektronicznej zwracając uwagę na po-trzebę stworzenie listy wiarygodnych systemów posługujących się sprawdzonymi środkami identyfikacji elektronicznej uznawanymi na terenie Unii Europejskiej, opracowanymi przez podmioty pub-liczne jak i prywatne. Prześledzili proces uwierzytelnienia z uwzględnieniem sektora służby zdrowia.

17-19

Trust services in the healthcare-related sector

Usługi zaufania w sektorze ochrony zdrowia

Authors: Sz Jakubowski, A RomaszewskiF, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Abstract (ENG): Within the framework of this paper, the authors dis-cuss the scope of the so-called trust services, with the focus being put especially on the healthcare-related sector. The role played by and the principles governing the process of putting one’s elec-tronic signature are discussed herein as well. The authors also touch upon the importance of the electronic seal as defined by both the European and domestic legal systems.

Abstract (PL):
Autorzy omówili zakres usługi zaufania, ze szczególnym uwzględnieniem sektora służby zdrowia. Scharak-teryzowali rolę i warunki składania podpisu elektronicznego. Omówili znaczenie Pieczęć elektroniczna zdefiniowanej przez europejski i krajowy system prawny.

20-23

Additional trust services

Dodatkowe usługi zaufania

Authors: Sz Jakubowski, A RomaszewskiF, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Abstract (ENG): The authors have discussed other vital tools of trust services, including electronic time stamp, electronic registered delivery services and website authentication. The electronic time stamp was introduced due to the danger of time manipulation for electronic transactions. A trust service provider may use time stamps in order to prevent time shifting in the process of electron-ic transactions carried out between economic entities. The pur-pose of registered delivery service is to provide proof related to the handling of transmitted data, including proof of sending or receiving data, and to protect transmitted data against the risk of loss, theft, damage or any unauthorised alterations. On the other hand, an authenticated website ensures a visitor that a genuine and legitimate entity is held liable for it. Moreover, the forms of supervision over trust service providers have been discussed here.

Abstract (PL):
Autorzy omówili inne, ważne narzędzia usług zaufania jak elektroniczny znacznik czasu, usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz uwierzytelnianie witryn inter-netowych. Narzędzie elektronicznego znacznika czasu wprow-adzono ze względu na niebezpieczeństwo manipulacji czasem dla elektronicznych transakcji. Aby zapobiec zmianom czasu w pro-cesie obrotu elektronicznego między podmiotami gospodarczymi, dostawca usług zaufania może użyć znaczników czasu. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego ma zapewnić dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania i otrzymania danych, oraz chronić przesyłane dane przed ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany. Z kolei uwierzytelniona witryna internetowa daje odwiedzającemu pewność, że za tę stronę jest odpowiedzialny prawdziwy i prawowity podmiot. Omówiono ponadto formy nadzór dostawców usług zaufania.

24-30

International experiences in terms of electronic identification

Doświadczenia międzynarodowe w zakresie systemu elektronicznej identyfikacji

Authors: Sz Jakubowski, A RomaszewskiF, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Abstract (ENG): The authors have discussed the models of electronic identification systems used in the European countries and the USA. In many countries, the state has defined only the basic standards of functioning for the engaged institutions as part of safety and interoperability guarantee. The trust services market in Europe has been defined, while putting an emphasis on its diver-sity. The most common trust service offered by entrepreneurs or private and public institutions is the issuance of qualified certifi-cates. On the other hand, the trust services providers very rarely undertake to create qualified electronically registered services, probably due to the complexity of the enterprise. Also the issues of electronic identification security undertaken by the EU states.

Abstract (PL):
Autorzy mówili modele systemów identyfikacji elektronicznej stosowane w krajach europejskich i USA. W wielu krajach państwo w ramach zapewnienia bezpieczeństwa i in-teroperacyjności określiło jedynie podstawowe standardy funkc-jonowania dla zaangażowanych instytucji. Scharakteryzowano rynek usług zaufania w Europie, podkreślając jego duże zróżnicowanie. Najczęstszą usługą zaufania oferowaną przed przedsiębiorców, instytucji prywatnych i publicznych jest wyda-wanie kwalifikowanych certyfikatów. Natomiast najrzadziej, prawdopodobnie ze względu na poziom skomplikowania przed-sięwzięcia dostawcy usług zaufania podejmują się stworzenia kwalifikowanych usług, rejestrowanych elektronicznych doręczeń. Omówiono także kwestie bezpieczeństwa w el-ektronicznej identyfikacji podejmowane w państwa EU.

31-35

Interleukina 6 in diagnostics of clinical conditions in Seniors

Interleukina 6 w diagnostyce stanów klinicznych u seniorów

Authors: M Głowacka, K Kędziora Kornatowska , K. Biernacka, W Uracz, M. Słodki
Abstract (ENG): Aging is a natural process of the human body determined by numerous biological, psychological and social factors. In the group of features of this process, one should particularly emphasize the subliminal inflammation associated with increased induction of pro-inflammatory cytokines, among others interleukin: 1 and 6 [1].

Abstract (PL):
Starzenie się jest naturalnym procesem organizmu ludzkiego determinowanym licznymi czynnikami biologicznymi, psychologicznymi i społecznymi. W grupie cech tego procesu należy szczególnie podkreślić podprogowy stan zapalny powiązany z nasiloną indukcją cytokin prozapalnych, m. in. interleukin: 1 i 6.

36-41

Job satisfaction survey (JSS) - validation of polish version of questionnaire among surgical care nurses

Job Satisfaction Survey (JSS) - walidacja polskiej adaptacji kwestionariusza w grupie zawodowej pielęgniarek pracujących na oddziałach chirurgicznych

Authors: L Serafin, A Doboszyńska
Abstract (ENG): Job satisfaction is one of the common topics investigated by job psychology researchers. Creating a proper job conditions could have an influence on both job satis-faction and increase of job motivation. One of questionnaires used to measure job satisfaction is a Job Satisfaction Survey (JSS).

Abstract (PL):
Satysfakcja z pracy zawodowej jest jednym z najczęściej poruszanych przez badaczy tematów psychologii pracy i organizacji. Tworzenie warunków pracy, które zwiększają poziom satysfakcji w określonych obszarach życia zawodowego, ma wpływ na zwiększenie motywacji do pracy. Jednym z narzędzi służących do oceny satysfakcji z pracy jest Job Satisfaction Survey (JSS).

42-48