<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2018


Paper TitlePage

Dangers and risks associated with the practice of the dentist

Zagrożenia i ryzyko związane z wykonywaniem zawodu lekarza dentysty

Authors: Ł Wojszko, A Tomaszuk, J Tomaszuk,, M Wilczyńska-Borawska
Abstract (ENG): Contrary to increasing knowledge and research, work in the dental office carries many risks. The most important ones are problems with the musculoskeletal system that many physi-cians face, causing severe discomfort and even absenteeism at work. Another important risk factor is infection associated with needlestick and sharps injury, caused by failure to follow appro-priate procedures, which exposes staff to serious infectious dis-eases. Skin problems are most often caused by contact dermatitis, rarely by latex allergy. Other hazards that dentists and staff en-counter when working in an office include: lighting, ultraviolet and ionizing radiation, noise, vibrations caused by dental hand-pieces. All of these factors can affect the occurrence of an occu-pational disease, depending on the intensity, duration and on individual features. During work, the dentist and staff should be aware of the risks and minimize their impact on their own body.

Abstract (PL):
Wbrew coraz większej wiedzy i szeregu badań praca w gabinecie stomatologicznym niesie ze sobą wiele zagrożeń. Do najważniejszych zaliczyć można problemy z układem mięśniowo-szkieletowym, z którym zmaga się wielu lekarzy doprowadzając do dużego dyskomfortu, a nawet absencji w pracy. Kolejnym istotnym czynnikiem ryzyka jest zakażenie związane z zakłuciem i zranieniem, spowodowane nie zachow-aniem odpowiednich procedur i narażeniem personelu na pow-ażne choroby zakaźne. Problemy skórne dłoni wynikają najczęściej z kontaktowego zapalenia skóry, rzadko z alergii na lateks. Do innych niebezpieczeństw, z którymi styka się stoma-tolog i personel podczas pracy w gabinecie, zaliczyć możemy: oświetlenie, promieniowanie ultrafioletowe i jonizujące, hałas, końcówki stomatologiczne wywołujące drgania. Wszystkie wy-mienione czynniki mogą wpływać na wystąpienie choroby zawodowej, w zależności od intensywności, czasu występowania czynnika jak i od osobniczych cech. Podczas pracy stomatolog i personel powinien być świadomy występujących zagrożeń i w miarę możliwości minimalizować ich oddziaływanie na własny organizm.

1-5

The effect of pain control and management strategies on psychological adaptation to cancer

Wpływ kontroli i strategii radzenia sobie z bólem na przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej

Authors: A Nowak, , B Babiarczyk , K Skoczylas
Abstract (ENG): Aggressive cancers are one of the most serious threats to human life around the world. A key problem for cancer patients is maintaining a sense of pain control; this in-creases the effectiveness of treatment and the ability to live with the disease, while there is also a noticeable correlation between pain suffered and patients’ psychological reactions. The pain that a patient suffers, together with the accompanying fear, may affect the process of adjusting to the disease. Adaptation to cancer means managing its specific effects, and, looking to the future – the unavoidable need to manage changes in lifestyle.

Abstract (PL):
Nowotwory złośliwe zaliczają się do grupy najistotniejszych zagrożeń życia ludzi na całym świecie. Istotnym problemem u pacjentów onkologicznych jest poczucie kontroli nad bólem; zwiększa ono efektywność leczenia i funkcjonowania z chorobą nowotworową, widoczna jest również korelacja doznań bólowych z reakcjami psychicznymi pacjenta. Doświadczany ból i towarzyszący lęk, mogą wpływać na proces przystosowywania się do choroby. Przystosowanie do choroby nowotworowej oz-nacza radzenie sobie z jej ścisłymi skutkami, a w spojrzeniu na przyszłość - nieodzowność poradzenia sobie ze zmianami w jakości życia.

6-12

Nursing leaders as viewed by polish and non-polish nursing students

Pielęgniarka - lider w opinii polskich i zagranicznych studentów pielęgniarstwa

Authors: A Bednarek, D Zarzycka, B Ślusarska, R Klepacz, B Dobrowolska, U Jaślikowska
Abstract (ENG): It is important for contemporary nursing practice to define the characteristics of a nursing leader in an effort to provide a professional model for patient care.

Abstract (PL):
Charakterystyka lidera pielęgniarstwa stan-owi ważny element współczesnej praktyki, zorientowanej na nowe inicjatywy w tworzeniu profesjonalnego modelu opieki na pacjentem.

13-20

Assessment of level of social skills among Public Health students of Warsaw Medical University - a pilot study

Ocena poziomu kompetencji społecznych wśród studentów zdrowia publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - badanie pilotażowe

Authors: I Cieślak , M Panczyk, A Zarzeka, M Jaworski, J Gotlib
Abstract (ENG): Social competence, i.e. ability to manage themselves in social situations, is highly appreciated by employ-ers and constitutes an important part of professional development of Public Health students.

Abstract (PL):
Kompetencje społeczne, czyli umiejętności zarządzania sobą w sytuacjach społecznych, należą do cech pożądanych przez pracodawców i stanowią ważny element roz-woju zawodowego studentów zdrowia publicznego

21-26

Patients’ satisfaction with gastrointestinal endoscopy in Poland

Zadowolenie pacjentów z endoskopii przewodu pokarmowego w Polsce

Authors: P Jarzynkowski, R Piotrkowska, J Książek, W Mędrzycka-Dąbrowska, K Kwiecień-Jaguś
Abstract (ENG): Endoscopic examinations have become a commonly used tool in gastroenterology. One of the significant factors limiting their use is the patient’s discomfort, which de-creases the acceptance of the examination.

Abstract (PL):
Badania endoskopowe są coraz powszech-niejszym narzędziem wykorzystywanym w badaniu gastroentero-logicznym. Jednym z czynników wyraźnie ograniczających ich wykorzystanie w praktyce klinicznej jest dyskomfort odczuwany przez pacjenta w czasie trwania badania, które tym samym ma ogromny wpływ na poziom akceptacji badania. Celem prowadzo-nego badania była analiza i ocena poziomu satysfakcji pacjenta po zabiegach endoskopowych górnego i dolnego odcinak prze-wodu pokarmowego.

27-33

Assessment of the level of stress in the group of women in the third trimester of pregnancy

Ocena poziomu stresu w grupie kobiet będących w trzecim trymestrze ciąży

Authors: M Sulima, J Polak, I Brukwicka, M Lewicka, B Stawarz, W Uracz
Abstract (ENG): Pregnancy is a unique period, but also a serious change in the life of every woman. The conception of a child initiates a number of modifications, not only in the physical sphere, but also in the mental sphere of future mothers. Especially perinatal period is associated with experiencing many ambivalent emotions. Pregnancy is usually associated with great joy and ex-pectation for the birth of the desired baby. For many women it is a fulfillment of dreams and hope. But there are also women who are depressed, anxious, anxious, and anxious. In the latter case, pregnancy can be a source of stress and negative feelings.

Abstract (PL):
Ciąża to wyjątkowy okres, ale również poważna zmiana w życiu każdej kobiety. Poczęcie dziecka zapo-czątkowuje szereg modyfikacji, nie tylko w sferze fizycznej, ale również w sferze psychicznej przyszłej mamy. Zwłaszcza okres okołoporodowy wiąże się z przeżywaniem wielu ambiwalentnych emocji. Ciąża zazwyczaj kojarzona jest z czasem wielkiej radości oraz oczekiwaniem na narodzenie upragnionego dziecka. Dla wielu kobiet jest spełnieniem marzeń i nadziei. Są jednak też kobiety, dla których ciąża to czas depresji, niepokoju, lęku, oraz różnego typu obaw. W tym drugim przypadku ciąża może być źródłem stresu i negatywnych odczuć.

34-39

Stress on the radiographer in patients' opinions

Stres w pracy technika elektroradiologii w opinii pacjentów

Authors: E Pasieka, R Milewski
Abstract (ENG): The radiographer is a health care worker performing exams using ionizing radiation, often working in ra-diotherapy departments. A short description of the profession can be that the job is a combination of patient care and operation of devices emitting ionizing radiation. The risk of stress on radiog-raphers in workplace is high-strain

Abstract (PL):
Technik elektroradiologii jest pracowni-kiem ochrony zdrowia wykonującym świadczenia zdrowotne diagnostyczne i terapeutyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Praca stanowi połączenie opieki nad pacjentem i obsługi urządzeń emitujących promieniowanie. Ryzyko stresu związanego z wykonywanymi zadaniami w tej grupie zawodowej określane jest jako wysokie.

40-44

Patient’s safety as regard to realization of procedures related to short-term i.v. peripheral venous access devices use by midwifes

Bezpieczeństwo pacjenta w aspekcie realizacji procedur związanych z użytkowaniem krótkoterminowego dożylnego obwodowego dostępu naczyniowego przez położne

Authors: P Juszczakiewicz , G Dykowska, M Budnik-Szymoniuk, A Czerw, A Deptała
Abstract (ENG): According to epidemiological trials ap-prox. 7% of patients with peripheral i.v. access devices suffer with catheter-associated infections. It was confirmed, that follow-ing infusion therapy procedures by the medical staff can lead up to 30% reduction of nosocomial infections.

Abstract (PL):
Badania epidemiologiczne wskazują, że u około 7% pacjentów z założonym obwodowym dostępem dożyl-nym występują zakażenia odcewnikowe. Wykazano, iż nadzór oraz przestrzeganie procedur związanych z terapią infuzyjną przez personel medyczny może skutkować nawet 30% spadkiem liczby zakażeń szpitalnych. Duży wpływ na bezpieczeństwo pa-cjenta ma także stan wiedzy personelu z zakresu wykonywanych procedur.

45-50

Stress in a nursing profession and its influence on health be-haviours

Stres w pracy pielęgniarek a podejmowane zachowania zdrowotne

Authors: I Repka, A Szwed, G Puto, P Zurzycka, M Padykuła, J Kowal-Skałka
Abstract (ENG): Stress is a common phenomenon in hu-man life. It results from a variety of stressors and experiences. Stress may be accompanied by negative emotions such as anxiety, fear, anger or aggression. The exposure to stress, in turn, may lead to physiological and biochemical changes in human organ-ism.

Abstract (PL):
Stres jest czynnikiem powszechnie spotykanym w życiu człowieka. Powstaje na skutek oddziaływania różnego rodzajów stresorów, zdarzeń. Stresowi mogą to-warzyszyć negatywne emocje, takie jak: lęk, strach, złość czy agresja. Natomiast skutkiem jego działania mogą być zmiany fizjologiczne i biochemiczne w organizmie człowieka.

51-55

Teachers’ eating habits with regard to their work experience

Zachowania żywieniowe nauczycieli a staż pracy w zawodzie

Authors: E Szczepańska, K Janion, B Stanuch, B Lenard, K Toczyńska
Abstract (ENG): Teachers’ eating habits influence directly the process of shaping pupils’ eating habits thus the teachers should be role models for their pupils as far as nutrition is con-cerned.

Abstract (PL):
Zachowania żywieniowe nauczycieli bezpośrednio oddziałują na proces kształtowania się nawyków żywieniowych uczniów, dlatego też nauczyciele powinni cechow-ać się pozytywnymi wzorcami w tym zakresie

56-62

Analysis of current job offers published in publicly available sources devoted to first-cycle degree graduates in Public Health

Analiza aktualnych ogłoszeń o pracę publikowanych w ogólnodostępnych źródłach, dedykowanych absolwentom I stopnia studiów kierunku zdrowie publiczne

Authors: N Wichrowska, G Juszczyk, I Cieślak, J Gotlib
Abstract (ENG): Public Health is a multidisciplinary ma-jor combining knowledge of different fields, such as medicine, health science, social science, economic science, and management science. Public Health graduates are entitled to take on employ-ment at different levels and in different bodies of the health-care system, including state, local, non-governmental or private insti-tutions, as well as EU structures.

Abstract (PL):
Zdrowie publiczne jest interdyscypli-narnym kierunkiem, który integruje wiedzę z różnych dziedzin, m.in. medycyny, nauk o zdrowiu, nauk społecznych, ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Absolwenci kierunku mają uprawnienia do podejmowania pracy na różnych szczeblach oraz w różnych ogniwach systemu opieki zdrowotnej,w tym m.in. w instytucjach państwowych, samorządowych, pozarządowych i prywatnych oraz w strukturach unijnych.

63-67

Education for security – is the first aid curriculum effective?

Edukacja dla bezpieczeństwa – czy program nauczania w zakresie pierwszej pomocy jest efektywny?

Authors: G Piersztel, P Leszczyński, W Uracz
Abstract (ENG): Education for safety is the subject of vocational education, including, among other things, first aid education. In spite of the existence of the core curriculum, the object of the course depends largely on the technique taught by a pedagogue and a number of practical tasks.

Abstract (PL):
Edukacja dla bezpieczeństwa jest przed-miotem kształcenia zasadniczego, obejmującym między innymi naukę w zakresie pierwszej pomocy. Pomimo istnienia podstaw programowych, realizacja przedmiotu zależy w dużej mierze od techniki prowadzenia zajęć przez pedagoga i ilości zadań prak-tycznych.

68-74

Do young people care about their health? The analysis of the Health Concern Scale among polish youths

Czy młodzież martwi się o swoje zdrowie? Analiza Skali Troski o Zdrowie wśród młodych Polaków

Authors: M Czerwińska-Rogowska, D Maciejewska, K Ryterska, P Serrano-Fernández, K Jakubczyk, M Banaszczak, A Wolska, E Chrabąszcz, M Kisielowska, Z Stachowska, A Stachowski, D Paszkiewicz, D Chróścielski, J Świacka, E Stachowska
Abstract (ENG): In order to diminish the prevalence of civilization diseases, educational activities should be carried out among the youths to discuss the prevention strategies. However, before such educational attempts are made, one has to consider young people devotion to their health and main factors that influ-ence such attitude.

Abstract (PL):
Aby zmniejszyć zachorowanie na choroby cywilizacyjne należy podjąć działania edukacyjne aby uświ-adomić młodym ludziom, w jaki sposób można zapobiegać tym chorobom. Jednak zanim rozpoczniemy akcje edukacyjne należy zastanowić się nad tym jak dużą troskę o swoje zdrowie wyrażają młodzi ludzie oraz jakie są główne czynniki wpływające na to zjawisko.

75-80