<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2018


Paper TitlePage

Information system in health care

System informacyjny w ochronie zdrowia

Authors: J Wypyszewska, A Romaszewski, Z Kopański, M Głowacka, M Mazurek, J Rowiński, W Ptak
Abstract (ENG): The authors discussed the main concepts related to the documentation of events, referred to as medical. They character-ized the meaning of electronic medical record. They emphasized that the data included in the record concern not only the course of the patient's therapy process, but also the results of diagnostic tests, procedures performed by the medical staff, drugs used, the patient's lifestyle, as well as services obtained by the patient that have any connection with his health. Next, they discussed the most important components of the planned Healthcare Infor-mation System. They emphasized the main assumptions of the system, i.e. functionality, efficiency, reliability and the necessity to have an appropriate IT infrastructure, as well as software al-lowing for cooperation with other systems in the area of data exchange, in the scope and form consistent with the adopted standards. The following part of the article describes the Medical Information System.

Abstract (PL):
Autorzy omówili główne pojęcia związane z do-kumentowaniem zdarzeń, określanych jako medyczne. Scharakte-ryzowali znaczenie elektronicznego rekordu medycznego. Pod-kreślili, że dane składające się na rekord dotyczą nie tylko prze-biegu procesu terapii chorego, ale także wyników jego badań diagnostycznych (w tym także obrazowych), wykonanych przez personel medyczny procedur, zastosowanych leków, stylu życia pacjenta, a także uzyskiwanych przez pacjenta usług mających jakikolwiek związek z jego zdrowiem. Następnie omówili naj-ważniejsze składowe projektowanego Systemu Informacyjnego w Ochronie Zdrowia. Podkreślili, główne założenia systemu czyli funkcjonalność, wydajność, niezawodność oraz konieczność po-siadania odpowiedniej infrastruktury informatycznej, a także oprogramowania pozwalającego na współpracę z innymi syste-mami w obszarze wymiany danych, w zakresie oraz formie zgod-nej z przyjętymi standardami. W dalszej części artykułu scharak-teryzowano System Informacji Medycznej.

1-4

Medical data and their ICT processing

Medyczne dane i ich teleinformatyczne przetwarzanie

Authors: J Wypyszewska, A Romaszewski, Z Kopański, M Głowacka, M Mazurek, J Rowiński, W Ptak
Abstract (ENG): The authors presented the characteristics of medical records. They underlined the importance of the certificate used by the service provider to confirm the integrity and authentication of the data processed by him/her. Then, domain IT systems are dis-cussed, which include: Threat Monitoring, Access to Benefits, Costs of Treatment, Trade in Medicinal Products, Employee Edu-cation, Records of Resources, Statistics, RUM-NFZ (Register of Medical Services of the National Health Fund), Maintenance of the Refund List and instrument used to give opinions on applica-tions for investment. They also focused on the principles accord-ing to which the patient's medical unitary data can be processed in ICT systems, used by service providers and made available in a specific time and scope.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili charakterystykę rejestrów medycznych. Podkreślili znaczenie certyfikatu wykorzystywanego przez usługodawcę do potwierdzania integralności oraz uwierzy-telniania przetwarzanych przez niego danych. Następnie omó-wiono dziedzinowe systemy teleinformatyczne do których zalicza się: Monitorowanie Zagrożeń, Dostęp do Świadczeń, Koszty Leczenia, Obrót Leczniczymi Produktami, Kształcenie Pracowni-ków, Ewidencja Zasobów, Statystyka, RUM-NFZ (Rejestr Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia), Obsługa Listy Refundacyjnej oraz instrument służący do opiniowania wniosków o inwestycje. Skupili się także na zasadach wg jakich medyczne dane jednostkowe pacjenta mogą być przetwarzane w teleinfor-matycznych systemach, wykorzystywane przez usługodawców oraz udostępniane w określonym czasie oraz zakresie.

5-8

Medical documentation and electronic medical documentation

Dokumentacja medyczna oraz elektroniczna dokumentacja medyczna

Authors: J Wypyszewska, A Romaszewski, Z Kopański, M Głowacka, M Mazurek, J Rowiński, W Ptak
Abstract (ENG): The authors presented the characteristics of documentation, including medical documentation. They drew attention to the basic elements that it should contain - data allowing identifi-cation of the entity, the employee providing benefits, numbering entries in chronological order, surname, first name and the pa-tient's PESEL number (mother's PESEL number in the case of a newborn child or number and type of identity document, when the PESEL number has not been assigned), as well as the date of making individual entries. The importance of legal acts obliging each entity to readable and chronological complete data contained in medical records is underlined. The making of entries must take place immediately after providing the patient with the benefit. In addition, every person who makes an entry is required to label it with his or her name. No information contained in the documen-tation can be removed from it. The features of electronic medical records were also discussed. It was emphasized that nowadays it is the whole of documents (made in an electronic version) certi-fied by Profil Zaufany ePUAP (ePUAP Trusted Profile), qualified electronic signature or a free system offered by ZUS

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili cechy charakterystyczne dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej. Zwrócili uwagę na podstawowe elementy jakie winna zawierać, a więc dane po-zwalające na identyfikację podmiotu, pracownika udzielającego świadczenia, numerację wpisów w porządku chronologicznym, nazwisko, imię, a także numer PESEL chorego (numer PESEL matki w przypadku noworodka albo numer oraz rodzaj dokumen-tu tożsamości, gdy numer PESEL nie został nadany), a także daty dokonania poszczególnych wpisów. Podkreślono, znaczenie ak-tów prawnych zobowiązujących każdy podmiot do czytelnego oraz chronologicznego uzupełniania danych zawartych w doku-mentacji medycznej. Dokonywanie wpisów odbywać się musi niezwłocznie po udzieleniu pacjentowi świadczenia. Ponadto, każda osoba dokonująca wpisu zobligowana jest do opatrzenia go swoim oznaczeniem. Żadna informacja zawarta w dokumentacji nie może zostać z niej usunięta. Omówiono także cechy elektronicznej dokumentacji medycznej.

9-13

Selected legal aspects of storing and access to electronic medical records

Wybrane aspekty prawne przechowywania i dostępu do elektro-nicznej dokumentacji medycznej

Authors: M Machota, J Wypyszewska, A Romaszewski, Z Kopański, M Głowacka, M Mazurek , J Rowiński, W Ptak
Abstract (ENG): The authors discussed the principles of storing medical records. They drew attention to the specificity of legal regulations regarding storage and access to electronic medical records. They discussed the legal aspects of medical confidentiality taking into account electronic medical documents. They characterized the features of the Integrated Patient Information (ZIP) and the Pa-tient Internet Account.

Abstract (PL):
Autorzy omówili zasady przechowywania doku-mentacji medycznej. Zwrócili uwagę na specyfikę uregulowań prawnych dotyczących przechowywania i dostępu do elektronicz-nej dokumentacji medycznej. Omówili prawne aspekty tajemnicy medycznej przy uwzględnieniu elektronicznych dokumentów medycznych. Scharakteryzowali cechy Zintegrowanego Informa-tora Pacjenta (ZIP) oraz Internetowego Konta Pacjenta.

14-17

Electronic medical documentation in medical rescue

Elektroniczna dokumentacja medyczna w ratownictwie medycznym

Authors: J Wypyszewska, A Romaszewski, Z Kopański, M Głowacka, M Mazurek, J Rowiński, W Ptak
Abstract (ENG): The paper discusses the system of Command Support-ing System of Emergency Medical Services in Poland. Attention is drawn to the way of keeping medical records related to the receipt of calls by dispatchers (from the Emergency Notification Centre), disposition of the Emergency Medical Services, ex-change of data between entities participating in rescue operations, handling events requiring assistance, as well as determining the graphical location of the place from which assistance was called, ambulance and the ends of the network and telecommunications data of the person calling for assistance. The features of paper and electronic medical records prepared by the Office of the Medical Council were discussed.

Abstract (PL):
W pracy omówiono system wspomagania dowo-dzenia w ratownictwie medycznym w Polsce. Zwrócono uwagę na sposób prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z przyjmowaniem przez dyspozytorów zgłoszeń (z centrum powia-damiania ratunkowego), dysponowaniem ZRM, wymianą danych pomiędzy podmiotami biorącymi udział w działaniach ratunko-wych, obsługą zdarzeń wymagających udzielenia pomocy, a także określaniem lokalizacji graficznej miejsca, z którego wezwano pomoc, karetkę oraz zakończeniami sieci i danymi telekomunika-cyjnymi osoby wzywającej pomoc. Omówiono cechy dokumenta-cji medycznej papierowej i elektronicznej sporządzanej przez ZRM

18-21

Teletransmission of electrocardiogram in emergency medical services

Teletransmisja elektrokardiogramu w ratownictwie medycznym

Authors: J Wypyszewska, A Romaszewski, Z Kopański, M Głowacka, M Mazurek, J Rowiński, W Ptak
Abstract (ENG): One of the most important elements in the process of treatment of patients in life-threatening conditions is the fastest possible acquisition of information obtained by members of the MRT through subjective and physical examination by medical staff (caring for patients in several different places). Rapid data exchange is possible thanks to the use of electronic medical doc-umentation and its availability with the use of telemedicine sys-tems. The authors discussed the benefits and barriers to the im-plementation and development of telemedicine systems in medi-cal rescue.

Abstract (PL):
Jednym z najistotniejszych elementów w procesie leczenia pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia jest jak najszybsze pozyskiwanie przez pracowników medycznych (opiekujących się chorym w kilku różnych miejscach) informacji uzyskanych przez członków ZRM w drodze badania podmioto-wego oraz przedmiotowego. Szybka wymiana danych możliwa jest m. in. dzięki zastosowaniu elektronicznej dokumentacji me-dycznej oraz jej udostępnianiu przy wykorzystaniu systemów telemedycyny. Autorzy omówili korzyści i bariery dla wdrażania oraz rozwijania systemów telemedycznych w ratownictwie me-dycznym.

22-28

The specifics of dental treatment in geriatric patients

Specyfika leczenia stomatologicznego pacjenta geriatrycznego

Authors: E Murawska, K Suchodolska, M Wilczyńska-Borawska
Abstract (ENG): Dental treatment of elderly patients presents a big challenge. The planning of the diagnosis and methodology of treatment along with the rehabilitation of the masticatory system requires the dentist's to possess knowledge which extends beyond the field of dentistry. The specificity of dental treatment in geriat-ric patients is related to the fact that many general diseases, disa-bilities as well as mental and psychological limitations can coex-ist together. In this article, we have attempted to describe several issues related to this difficult topic, which is omitted from the literature.

Abstract (PL):
Leczenie stomatologiczne pacjenta w podeszłym wieku to duże wyzwanie. Zaplanowanie diagnostyki oraz meto-dyki leczenia i rehabilitacji narządu żucia wymaga od lekarza dentysty wiedzy wykraczającej poza dziedziny stomatologiczne. Specyfika leczenia stomatologicznego pacjenta geriatrycznego związana jest bowiem z faktem współistnienia u niego wielu chorób ogólnych, inwalidztwa, ograniczeń mentalnych i psy-chicznych. W artykule podjęliśmy próbę opisania kilku zagadnień związanych z tym trudnym i pomijanym w literaturze tematem.

29-32

Uninsured America: problem of lack of health insurance cover-age in the US

Nieubezpieczona Ameryka: problem braku ubezpieczenia zdrowotnego w Stanach Zjednoczonych

Authors: M Makowska
Abstract (ENG): The large number of uninsured people is one of the American health care system’s greatest concerns. For years this number exceeded 15% of the US population. This article analyses the literature and the latest research concerning lack of health insurance in the US, with both negative and positive aspects be-ing discussed. A brief history of US health insurance is provided, and characteristics of people without insurance are considered along with an explanation of the reasons why, despite the current obligation to have insurance, many people do not have it. The article also shows how a lack of insurance affects the availability of medical services.

Abstract (PL):
Duża liczba osób nieubezpieczonych jest jednym z największych problemów amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej. Przez lata liczba ta przekraczała 15% populacji USA. Niniejszy artykuł analizuje literaturę i najnowsze badania dotyczące problemu braku ubezpieczenia zdrowotnego w Stanach Zjednoczonych, z uwzględnieniem aspektów zarówno negatywnych, jak i pozytywnych tego zjawiska. Artykuł przed-stawia krótką historię amerykańskiego ubezpieczenia zdrowot-nego, a także charakterystykę osób, które nie posiadają ubezpiec-zenia. Podejmuje także próbę wskazania powodów, dla których, pomimo wciąż istniejącego obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, wielu obywateli USA go nie ma. Pokazuje również, w jaki sposób jego brak wpływa na dostępność usług medycznych.

33-39

Opinion of members of Medical Rescue Teams on the functioning of the ECG teletransmission system

Opinia członków ZRM dotycząca funkcjonowania systemu teletransmisji EKG

Authors: J Wypyszewska, A Romaszewski, Z Kopański, M Głowacka, M Mazurek , J Rowiński , W Ptak
Abstract (ENG): Filling in the electronic medical documen-tation (which the electronic patient record is comprising of) and sharing data (which are included in documents) are important elements of Medical Rescue Team (MRT) staff’s work. That’s possible due to implementation telemedicine solutions like ECG teletransmission. The personnel’s opinions can affect the use of systems. That is the reason, the staff’s opinion

Abstract (PL):
Do istotnych elementów pracy personelu ZRM należy zarówno sporządzanie elektronicznej dokumentacji medycznej (składającej się na elektroniczny rekord pacjenta), jak i udostępnianie zawartych w niej danych, co możliwe jest dzięki wdrożeniu rozwiązań telemedycznych, takich jak system tele-transmisji EKG. Ponieważ opinia pracowników może warunko-wać wykorzystywanie wdrożonych systemów, duże znaczenie mają poglądy personelu nt. przydatności opracowanych rozwią-zań oraz wynikających z nich korzyści.

40-45

The analysis of the organizational structure and function-ing of the Emergency Medical Services system over the 2010-2014 period

Analiza struktury organizacyjnej i funkcjonowania systemu Ratownictwa medycznego w okresie 2010-2014

Authors: E Janczewska, A Adamczyk,, Z Truszewski, J Trzebicki
Abstract (ENG): The provision of internal security, which includes providing healthcare, is one of the objectives of the con-temporary state. One of the tools created in order to pursue this aim in Poland is the Emergency Medical Services System, EMS, which includes hospital Emergency Departments and Emergency Medical Teams, EM

Abstract (PL):
Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrzne-go, w tym ochrony zdrowia jest jednym z zadań współczesnego państwa. Narzędziem do realizacji powyższego celu w Polsce jest m. in. System Państwowego RatownictwA Medycznego (SPRM) - którego jednostkami są szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) oraz zespoły ratownictwa medycznego (ZRM).

46-55

Sleep disorders in patients with chronic obstructive pul-monary disease

Zaburzenia snu u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

Authors: B Jędrzejkiewicz, B Ślusarska, J Klepacka , A Wiśniew-ska, G Nowicki
Abstract (ENG): Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the most common respiratory diseases. Circa 2 million people suffer from it in Poland. It consists in partially irreversible narrowing of the airways, which hinders the flow of air through the lungs. The narrowing leads to the destruction of the pulmonary parenchyma and to emphysema. COPD is the cause of several ailments and health problems. It is common in the diseased patients to suffer from sleep disorders, which

Abstract (PL):
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z najczęstszych chorób układu odde-chowego. W Polsce choruje na nią około 2 miliony osób. Polega na częściowo nieodwracalnym zwężeniu dróg oddechowych, które utrudnia przepływ powietrza przez płuca. Zwężenie prowa-dzi do destrukcji miąższu płucnego i rozedmy. POChP jest przy-czyną szeregu dolegliwości i problemów zdrowotnych. Po-wszechne u pacjentów są zaburzenia snu, które objawiają się bezsennością oraz napadowym kaszlem nocnym.

56-62

Knowledge of the convenience food and consumer re-views on the safety of its consumption

Wiedza dotycząca żywności wygodnej oraz opinie konsumentów na temat bezpieczeństwa jej konsumpcji

Authors: N Szeja, E Szczepańska
Abstract (ENG): Knowledge cannot be perceived as a uniform structure, as it is comprises many diverse elements. Nonetheless, an adequate level of relevant knowledge tends to correlate positively with healthy dietary choices. Convenience food, on the other hand, is traditionally considered unhealthy and poor quality. The term covers readily available foods that are commercially pre-prepared, and as such require minimum further preparation by the consumer. They are, however, highly pro-cessed, which results with very little nutritional value and some health hazards.

Abstract (PL):
Wiedzy nie można postrzegać jako jednolitej struktury, ponieważ zawiera ona wiele różnych elemen-tów. Niemniej jednak odpowiedni poziom stosownej wiedzy ma tendencję do pozytywnej korelacji ze zdrowymi wybora mi żywieniowymi. Z drugiej strony, wygodna żywność jest trady-cyjnie uważana za niezdrową i kiepską jakościowo. Określenie to obejmuje łatwo dostępną żywność, która jest wstępnie przygoto-wana na rynku i jako taka wymaga minimalnego dalszego przygo-towania przez konsumenta. Jest ona jednak wysoko przetworzo-na, co implikuje małą wartością odżywczą i niekiedy zagrożeniem dla zdrowia.

63-69

The impact of nurses' empathy levels on the assessment of difficulty in caring for patients with cancer

Wpływ poziomu empatii pielęgniarek na ocenę trudności w sprawowaniu opieki nad pacjentami z chorobą nowotworową

Authors: B Ślusarska, A Marciniak, D Zarzycka, A Bednarek, G J Nowicki
Abstract (ENG): Empathic abilities play a significant role in the establishment of caring and therapeutic relations at work of oncology nurses.

Abstract (PL):
Zdolności empatyczne mają istotne zna-czenie dla tworzenia relacji opiekuńczych i terapeutycznych w pracy pielęgniarek onkologicznych. Pielęgnowanie pacjentów z trudnym lub złym rokowaniem medycznym wymaga od pielęgnia-rek wysokiego poziomu emocjonalnego i osobistego zaangażo-wania.

70-79