<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.6/2017


Paper TitlePage

Ultrasonography in medical practice

Ultrasonografia w praktyce medycznej

Authors: S Niewiara, J Strychar, M Liniarski, T Kilian, M Di Martino, T Sorokman, N.Pidvysotsky
Abstract (ENG): The authors discussed the basic features of ultrasounds and ultrasound scanners. They discussed the types of transducers and their diagnostic application. They pointed out that the Guide-lines of the European Resuscitation Council (ERC) already in 2010 allowed the use of echocardiography in the proposed ALS algorithm during cardiac arrest.

Abstract (PL):
Autorzy omówili podstawowe cechy ul-tradźwięków oraz ultrasonografów. Omówili rodzaje głowić i ich zastosowanie diagnostyczne. Zwrócili uwagę na , że w wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) już w 2010 roku dopuszczono możliwość zastosowania badania echokardio-graficznego w zaproponowanym algorytmie ALS, podczas zatrzymania krążenia.

01-03

Imaging in ultrasound

Obrazowanie w badaniu ultrasonograficznym

Authors: S Niewiara, J Strychar, M Liniarski, T Kilian, M Di Martino, T Sorokman, N.Pidvysotsky
Abstract (ENG): The authors discussed a selected element of ul-trasound imaging. They characterized individual planes in ultrasound examination. They pointed out that the image on the screen of the ultrasound machine is created in stages such as generating an ultrasound wave and receiving ech-oes of the reflected wave, and then their interpretation in particular imaging modes. They discussed Presentation A, Presentation M, Presentation B, and then echocardiograph-ic projections.

Abstract (PL):
Autorzy omówili wybrane element obrazowania ultrasonograficznego. Scharakteryzowali poszczególne płaszczyzny w badaniu ultrasonograficznym. Zwrócili uwage, że obraz na ekranie ultrasonografu powstaje na drodze etapów takich jak wygenerowanie fali ultradźwiękowej oraz odebraniu ech odbitej fali, a następnie ich interpretacji w poszczególnych trybach obrazowania. Omówili Prezentację A, Prezentacja M, Prezentacja B , a następnie projekcje echokardiograficzne.

04-07

Characteristics of reversible causes of cardiac arrest

Charakterystyka odwracalnych przyczyn zatrzymania krążen

Authors: S Niewiara, J Strychar, M Liniarski, T Kilian, M Di Martino, T Sorokman, N.Pidvysotsky
Abstract (ENG): The authors discussed the reversible causes of cardiac arrest. They characterized pathophysiologies, causes, symptoms, characteristic ECG changes and echocardiographic projections of cardiac tamponade, pulmonary embolism, tension pneumotorax, hypovolemia.

Abstract (PL):
Autorzy omówili odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia. Scharakteryzowali patofizjologie, przyczyny, objawy, charakterystyczne zmiany w EKG i projekcje echokardiograficzne tamponady serca, zatorowości płucnej, odmy prężnej, hipowolemii.

08-12

Ultrasonography protocols used in the diagnosis of reversible causes of cardiac arrest

Protokoły ultrasonograficzne stosowane w diagnostyce odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia

Authors: S Niewiara, J Strychar, M Liniarski, T Kilian, M Di Martino, T Sorokman, N.Pidvysotsky
Abstract (ENG): The authors discussed ultrasound protocols used in the diagnosis of reversible causes of cardiac arrest. They character-ized the FEER / FEEL Protocol, the C.A.U.S.E Protocol, the PEA Protocol, the RUSH Protocol, the BLUE Protocol, the POCUS Protocol, the UHP Protocol.

Abstract (PL):
Autorzy omówili protokoły ultrasonograficzne sto-sowane w diagnostyce odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia. Scharakteryzowali Protokół FEER/FEEL, Protokół C.A.U.S.E, Protokół PEA, Protokół RUSH, Protokół BLUE, Protokół POCUS, Protokół UHP.

13-23

The FAST protocol in the practice of emergency medical services

Protokół FAST w praktyce ratownictwa medycznego

Authors: J Dyl, J Strychar, M Liniarski, D Krzemiński , G Sianos, T Sorokman, N.Pidvysotsky
Abstract (ENG): Nowadays it is emphasized that ultrasound with the use of compact ultrasound is the first imaging examination that can be performed immediately after the injury or after the ap-pearance of clinical signs of life-threatening condition. It is also a test of choice for monitoring effective vascular access, or for drainage of post-traumatic fluid reservoirs or other fluid spaces associated with pathologies e.g. inflammatory. Currently ultra-sound examination in people with injuries and life-threatening conditions is used in many clinical situations. One of the activi-ties carried out in the field of fast diagnostics is the FAST proto-col. The authors characterized the principles of diagnostic tests in the scope of this protocol in a trauma patient in shock, in a patient after abdominal injury and in a patient after pelvic injury, they paid attention to the sensitivity and specificity of this type of diagnosis.

Abstract (PL):
Współcześnie podkreśla się, że ultrasonografia z wykorzystaniem kompaktowych ultrasonografów jest pierwszym badaniem obrazowym możliwym do wykonania bezpośrednio po urazie lub po pojawieniu się klinicznych objawów stanu zagrożenia życia. Jest również badaniem z wyboru służącym monitorowaniu efektywnych dostępów naczyniowych, bądź drenażu pourazowych zbiorników płynu lub innych przestrzeni płynowych związanych z patologiami np. zapalnymi. Obecne badanie usg u osób po urazach i w stanach zagrożenia życia wykorzystanie się w wielu sytuacjach klinicznych. Jednym z działań prowadzonych w zakresie szybkiej diagnostyki jest protokół FAST. Autorzy scharakteryzowali zasady realizacji badań diagnostycznych w zakresie tego protokołu u chorego ura-zowego we wstrząsie , u chorego po urazie brzucha oraz u chorego po urazie miednicy, zwrócili uwagę na czułość i swoistość tego typu diagnostyki.

24-28

Oligoanalgesia in the medical emergency

Oligoanalgezja w ratownictwie medycznym

Authors: N Poprawska, J Dyl, J Rowiński, M Liniarski, D Krzemiński ,G Sianos, T Sorokman, N.Pidvysotsky
Abstract (ENG): Pain relief is one of the basic rights of patients. In order to implement analgesia, pain should be adequately identi-fied first, which is a very important activity in pre-hospital medi-cine. It turns out, however, that proper diagnosis of pain is not straightforward and often occurs so-called oligoanalgesia, or insufficient analgesic treatment or too late implementation of appropriate treatment. In the further part of the article, the authors discussed the causes of oligoanalgesia.

Abstract (PL):
Łagodzenie bólu jest jednym z podstawowych praw pacjentów. Aby wdrożyć postępowanie przeciwbólowe, należy najpierw odpowiednio rozpoznać ból, co jest bardzo ważną czynnością w medycynie przedszpitalnej. Okazuje się jednak, że odpowiednie zdiagnozowanie dolegliwości bólowych nie jest proste i często dochodzi do tak zwanej oligoanalgezji, czyli niedostatecznego leczenia przeciwbólowego lub zbyt późnego wdrożenia stosownego leczenia. W dalszej części artykułu autorzy omówili przyczyny oligoanalgezji.

28-31

Pain assessment in the practice of a paramedic

Ocena bólu w praktyce ratownika medycznego

Authors: N Poprawska, J Dyl, J Rowiński, M Liniarski, D Krzemiński, G Sianos, T Sorokman, N.Pidvysotsky
Abstract (ENG): The authors characterized the most frequently used in emergency medicine evaluation pain scales. They discussed the five-point word scale Likert, visual analogue scale, The Wong-Baker FACES Scale.

Abstract (PL):
Autorzy scharakteryzowali najczęściej stosowane w ratownictwie medyczny skale oceny bólu. Omówili Pięciostopniową skalę słowną Likerta, visual analogue scale, The Wong-Baker FACES Scale.

32-34

Treatment of pain in the practice of a paramedic

Leczenie bólu w praktyce ratownika medycznego

Authors: N Poprawska, J Dyl, J Rowiński, M Liniarski, D Krzemiński ,G Sianos, T Sorokman, N.Pidvysotsky
Abstract (ENG): The work presents the specifics of pain treatment, based on the WHO analgesic ladder and an additional description of painkillers included in the equipment of basic medical emergency teams.

Abstract (PL):
W pracy zaprezentowano specyfikę leczenia bólu, opartą na drabinie analgetycznej WHO i zawarto dodatkowo opis leków przeciwbólowych, znajdujących się w wyposażeniu podstawowych zespołów ratownictwa medycznego.

35-38