<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.5/2017


Paper TitlePage

Diabetes - selected elements of epidemiology and diagnostics. The meaning of insulin resistance

Cukrzyca – wybrane elementy epidemiologii i diagnostyki. Znaczenie insulinooporności

Authors: M Liniarski , J Rowiński, Z Kopański, M Mazurek, Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors have characterised the classification of diabetes and discussed the selected elements of its epidemiology, putting at the same time an emphasis on a different frequency of occurrence of the type 1 and type 2 diabetes. Thy have also char-acterised the problem of insulin resistance. Additionally, they have emphasised the existence of various types of insulin re-sistance, while drawing attention to the fact that the develop-ment of insulin resistance leads to the vicious circle of hormonal and metabolic disorders conducing further development of the disease. They have also discussed the methods used in insulin resistance diagnosis as well as the diagnostic criteria of diabetes.

Abstract (PL):
Autorzy scharakteryzowali klasyfikacje cukrzycy, omówili wybrane zagadnienia z jej epidemiologii, podkreślając zróżnicowaną częstość występowania cukrzycy typu 1 i 2. Omówili komórkowy mechanizm działania insuliny. Dokonali charakterystyki insulinooporności. Podkreślili istnienie różnego typu insulinooporności , zwracając uwagę, że rozwijanie się oporności na insulinę prowadzi do błędnego koło zaburzeń hor-monalno-metabolicznych sprzyjających rozwojowi innych chorób. Omówili także metody diagnostyki insulinooporności oraz kryteria diagnostyczne cukrzycy.

01-06

The pathophysiology of diabetes and its complications

Patofizjologia cukrzycy i jej powikłań

Authors: M Liniarski , J Rowiński, Z Kopański, M Mazurek, Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors have discussed the pathophysiology of type 1and type 2 diabetes development. In case of type 1 diabe-tes, they have emphasised the presence of characteristic antiislet antibodies (JCA, JAA, GAD, JA-2 / JCA 512, GLUT-2) and their possible absence with fully symptomatic diabetes. Also the sequence of pathological changes accompanying the type 2 dia-betes development has been characterised here. The article fur-ther explains the basis of cardiac and vascular changes (patho-physiology of micro- and macro-angiopathy) in diabetes devel-opment. A particular emphasis has been put on nonenzymatic protein glycation, an increased production of free oxygen radi-cals, endothelial decrease of NO production, increase in the pro-duction of vascular shrinking factors, a tendency for hypercoagu-lability with fibrinolysis impairment.

Abstract (PL):
Autorzy omówili patofizjologię rozwoju cukrzycy typu 1 i 2. W cukrzycy typu pierwszego podkreślili występow-anie charakterystycznych przeciwciał przeciwwyspowych (JCA, JAA, GAD, JA-2 / JCA 512, GLUT-2) oraz możliwość ich braku przy pełnoobjawowej cukrzycy. Scharakteryzowano także ciąg zmian patologicznych towarzyszących rozwojowi cukrzycy typu 2. W dalszej części artykułu omówiono podłoże zmian sercowych i naczyniowych ( patofizjologię mikro- i makroangiiopatii) w przebiegu cukrzycy. Podkreślono m.in. znaczenie nieenzy-matycznej glikacji białek, nasilenie wytwarzania wolnych rod-ników tlenowych, śródbłonkowy spadek produkcji NO, wzrost wytwarzania czynników naczyniowoobkurczajacych, tendecję do nadkrzepliwości z upośledzeniem fibrynolizy.

07-11

Retinopathy and diabetic nephropathy

Retinopatia i nefropatia cukrzycowa

Authors: M Liniarski , J Rowiński, Z Kopański, M Mazurek, Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors have discussed the issue of retinopathy and diabetic nephropathy. They have also drawn attention to diabetes epidemiology and the pathogenesis of the disease com-plications. In reference to retinopathy, they have also character-ised its most common forms, taking into account the WHO divi-sion. In case of nephropathy, they have discussed its clinical course and the risk of death. They have also stressed the mean-ing of prophylactic actions.

Abstract (PL):
Autorzy omówili retinopatię i nefropatię cukrzycową. Zwrócili uwagę na epidemiologię, patogenezę tych powikłań cukrzycy. W odniesieniu do retinopatii scharak-teryzowali najczęstsze jej postacie uwzględniając podział WHO. W przypadku nefropatii omówili przebieg kliniczny i ryzyko zgonu. Podkreślani znaczenie działań profilaktycznych.

12-16

Diabetic neuropathy

Neuropatía cukrzycowa

Authors: M Liniarski , J Rowiński, Z Kopański, M Mazurek, Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors have discussed the epidemiology, patho-genesis and clinical course of diabetic neuropathy. It has been emphasized that neuropathy is also connected with mental disor-ders, mainly with anxiety and depression developing in type 2 diabetics. Particular attention has been drawn to different types of diabetic nerve damage and a diversified clinical picture deriv-ing from it. The importance of prophylaxis has been emphasised and the treatment characterised in an outline.

Abstract (PL):
Autorzy omówili epidemiologię, patogenezę i przebieg kliniczny neuropatii cukrzycowej. Podkreślono, że neu-ropatia jest również wiązana z zaburzenia psychicznymi, głów-nie lękowo-depresyjne rozwijającymi się u chorych, głównie z cukrzycą typu 2. Zwrócono uwagę na możliwość różnego rodzaju cukrzycowego uszkodzenia nerwów i wynikającego z tego zróż-nicowanego obrazu klinicznego. Podkreślono znaczenie profilak-tyki i scharakteryzowano w zarycie leczenie.

17-21

Acute coronary syndrome in the course of diabetes - epidemiology

Ostre zespoły wieńcowe w przebiegu cukrzycy - epidemiologia

Authors: M Liniarski , J Rowiński, Z Kopański, M Mazurek, Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors have characterised the factors leading to atherogenesis. They have discussed the reasons for acute coronary syndrome development, while simultaneously emphasizing their epidemiologic features in case of diabetics.

Abstract (PL):
Autorzy scharakteryzowali czynniki prowadzące do rozwoju miażdżycy. Omówili przyczyny powstawania ostrych zespołów wieńcowych, podkreślając ich cechy epidemiologiczne u osób chorych na cukrzyce.

22-25

Acute coronary syndrome - symptoms and diagnosis

Ostre zespoły wieńcowe - objawy i rozpoznanie

Authors: M Liniarski , J Rowiński, Z Kopański, M Mazurek, Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors have discussed selected issues from the diagnosis of acute coronary syndromes. They have paid attention to the meaning of cardiac biomarkers and the possibility of their concentration growth in diseases not related to myocardial is-chaemia. They have emphasised the meaning of properly per-formed physical and history examination. They have also dis-cussed the role of electrographic diagnostics, including fast per-formance and interpretation of 12-lead rest ECG.

Abstract (PL):
Autorzy omówili wybrane zagadnienia z diagnos-tyki ostrych zespołów wieńcowych. Zwrócili uwagę na znaczenie biomarkerów sercowych, oraz możliwość wzrostu ich stężenia w chorób nie związanych z niedokrwieniem mięśnia sercowego. Podkreślili znaczenie prawidłowo przeprowadzonego badania podmiotowego i przedmiotowego. Omówili rolę diagnostyki elektrograficznej, w tym jak najszybszego wykonania i zinter-pretowania 12-odprowadzeniowe EKG.

26-30

Medical procedures used in the treatment of acute coro-nary syndrome in diabetic patients

Procedury medyczne stosowane w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych u chorych na cukrzycę

Authors: M Liniarski , J Rowiński, Z Kopański, M Mazurek, Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors have discussed the principles of acute coronary syndrome treatment. They have drawn attention to characteristic features of this treatment with respect to diabetics. It is connected with myocardial infarction symptoms, frequently non-typical or delayed in diabetes. Diabetes also enhances the risk of post-treatment complications, e.g. after fibrinolytic treat-ment. Diabetes is not a contraindication for invasive treatment in patients with acute myocardial infarction. Also the importance of telemedicine in myocardial infarction treatment has been dis-cussed here and its key objectives in cardiology have been em-phasised. Apart from that, the medical procedures performed in acute coronary syndromes have been characterised.

Abstract (PL):
Autorzy omówili zasady leczenia ostrych zespołów wieńcowych. Zwrócili uwagę na charakterystyczne cechy leczenia tych zespołów u osób chorych na cukrzyce. Ma to związek z często nietypowym oraz opóźnionym występowaniem objawów zawału w cukrzycy. Cukrzyca zwiększa także ryzyko wystąpienia niektórych powikłań po leczeniu np. fi-brynolitycznym. Cukrzyca nie stanowi jednak przeciwwskazań do leczenia inwazyjnego chorych z ostrym zawałem. Omówiono ponadto znaczenie telemedycyny w leczeniu zawału mięśnia sercowego, podkreślono główne założenia telemedycyny w kar-diologii. Scharakteryzowano również procedury medyczne wykonywane w przypadkach ostrych zespołów wieńcowych.

31-35

Cerebral stroke - epidemiology, pathomechanism and the symptoms in diabetic patients

Udar mózgu - epidemiologia, patomechanizm i objawy u chorych na cukrzyce

Authors: J Księżyc, M Liniarski, J Rowiński, Z Kopański, Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors have presented the epidemiology, patho-genesis and the symptoms of cerebral stroke. They have also paid attention to the meaning of diabetes for the risk of cerebral stroke development. Additionally, they have emphasised the differences between a cerebral stroke and a transient ischaemic attack.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili epidemiologię, patogenezę i objawy udaru mózgu. Zwrócili uwagę na znaczenie cukrzycy w ryzyku rozwoju udaru mózgu. Podkreślili różnicę pomiędzy udarami a transient ischemic attack.

36-39

Pre-hospital and hospital emergency procedures in stroke

Postępowanie ratownicze przedszpitalne i szpitalne w udarze mózgu

Authors: J Księżyc, M Liniarski, J Rowiński, Z Kopański, Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors have discussed the principles of prehospi-tal and hospital procedure in stroke. They have emphasized that, in the pre-hospital period, it is extremely important to notify the emergency services of the occurrence of any disturbing symp-toms in order to undertake the rescue action and transport the patient to a previously notified specialist centre as quickly as possible and to perform appropriate laboratory and imaging di-agnostics and implement treatment. The hospital treatment will be significantly accelerated if the patient has been brought by an ambulance and the hospital has been informed in advance. The patient's examination at the Hospital Emergency Ward should not exceed 10 minutes. The next step is to order an urgent CT scan, which should be performed no later than 25 minutes after the patient is admitted to Emergency Ward and the testing result should be available up to 45 minutes. Other imaging tests that will help in differential diagnosis include cerebral angiography and chest X-ray.

Abstract (PL):
Autorzy omówili zasady postępowania przed-szpitalnego oraz szpitalnego w udarze mózgu. Podkreślili, że w okresie przedszpitalnym istotnym jest aby po wystąpieniu niepokojących objawów i zawiadomieniu służb ratunkowych przez świadków zdarzenia, podjąć działania ratunkowe, których głównym celem będzie szybki transport chorego do wcześniej powiadomionego specjalistycznego ośrodka, gdzie możliwa sta-nie się diagnostyka laboratoryjna i obrazowa oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia. Postępowanie szpitalne będzie znacznie przyspieszone, jeśli pacjent został przywieziony przez karetkę pogotowia ratunkowego, a szpital został o tym wcześniej poin-formowany. Na SOR-ze badanie pacjenta nie powinno prze-kraczać 10 minut. Kolejnym etapem jest zlecenie pilnej TK głowy, która powinna być wykonana nie później niż po 25 minu-tach od przyjęcia pacjenta na SOR, a jego wynik powinien być dostępny do 45 minut. Pozostałe badania obrazowe, które pomogą w diagnostyce różnicowej to angiografia mózgowa i RTG klatki piersiowej.

40-43

Anti- stroke prophylaxis in social awareness

Profilaktyka przeciwudarowa w świadomości społecznej

Authors: J Księżyc, M Liniarski, J Rowiński, Z Kopański, Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors have characterized the scale of stroke severity assessment (NIHSS scale) as well as the neurological assessment of the patient after stroke. They have presented se-lected issues in epidemiology of strokes in young people. It has also been stressed that public education in the scope of knowledge about stroke is possible due to social campaigns. Some of them are addressed to witnesses and families of people who fall ill, others to potential patients and people at higher risk of stroke.

Abstract (PL):
Autorzy scharakteryzowali skale oceny ciężkości udaru (omówiono skalę NIHSS), a także oceny neurologicznej pacjenta po udarze. Przedstawili wybrane zagadnienia z epide-miologii udarów u ludzi młodych. Podkreślono, że edukacja społeczeństwa w zakresie wiedzy o udarze mózgu jest możliwa dzięki kampaniom społecznym. Część z nich skierowana jest do świadków i rodziny osób, które zachorują, a inne do potencjal-nych pacjentów i osób z grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia udaru mózgu.

44-47

Hypertension in patients with diabetes, selected epidemiological and clinical issues

Nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzyce, wybrane zagadnienia epidemiologiczne i kliniczne

Authors: M Liniarski , J Rowiński, Z Kopański, M Mazurek, Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors have discussed the epidemiology of hy-pertension. They have drawn attention to the participation of sex and age in shaping the severity of hypertension and cardiovascu-lar complications. The specifics of the development of hyperten-sion in certain periods of women's lives (e.g. pregnancy, meno-pausal period) have also been emphasized. Next, the focus has been placed on the relation between the development of diabetes and the occurrence of hypertension. The risk of cardiovascular complications in hypertension in patients with type 2 diabetes has been presented. The criteria for the diagnosis of hyperten-sion, including the principles of hypertension in patients with diabetes, have also been discussed here.

Abstract (PL):
Autorzy omówili epidemiologię nadciśnienia tętniczego. Zwrócili uwagę na udział płci i wieku w kształtowa-niu ciężkości przebiegu nadciśnienia oraz powikłań sercowo-naczyniowych. Podkreślono specyfikę rozwoju nadciśnienia tęt-niczego w pewnych okresach życia kobiet (np. ciąża, okres men-opauzy). Następnie skupiono się na związkach pomiędzy rozwo-jem cukrzycy a występowanie nadciśnienia tętniczego. Przed-stawiono ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych w nadciśnieniu tętniczym u chorych na cukrzyce typu 2. Omówiono także kryter-ia rozpoznania nadciśnienia tętniczego, w tym zasady rozpozna-nia nadciśnienia u chorych na cukrzyce.

48-50

Treatment of hypertension in diabetic patients

Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę

Authors: M Liniarski , J Rowiński, Z Kopański, M Mazurek, Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The principles of treatment of hypertension in the coexistence of diabetes have been presented. Attention has been paid to the role of non-pharmacological treatment related to life-style changes. The main principles of pharmacological treatment have been discussed, while at the same time emphasizing the possibilities of therapeutic activities of a paramedic at the place of incident (emergency call).

Abstract (PL):
Przedstawiono zasady leczenia nadciśnienia tęt-niczego przy współistnieniu cukrzycy. Zwrócono uwagę na rolę leczenia niefarmakologicznego dotyczącego zmiany stylu życia. Omówiono główne zasady leczenia farmakologicznego, pod-kreślając możliwości działań terapeutycznych ratownika medycznego na miejscu zdarzenia (wezwania).

51-53