<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.4/2017


Paper TitlePage

Epidemiology and causes of urinary retention

Epidemiologia i przyczyny zatrzymania moczu

Authors: P Uziębło, D Krzemiński, Z Kopański, W Ptak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors have presented the selected aspects of the epidemiology of urinary retention. They characterised the acute urinary retention (when the person cannot urinate at all) and chronic (partial) urinary retention, taking into account the causes. They have discussed in more detail the urinary retention in wom-en – despite the fact that it occurs less frequently than urinary retention in men, its (neurogenic and/or psychogenic) aetiology is more difficult to be diagnosed unequivocally. The authors have emphasised that psychogenic dysfunctions of the lower urinary tract are often triggered by a psychological factor in the patients with congenital nervous system defects, whose lower urinary tract functioning used to be correct, but might have been on the verge of neurological capacity. Nevertheless, in some cases anatomic changes or neurological deficiencies cannot be located and the treatment can be based only on symptoms.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili wybrane zagadnienia z epi-demiologii zatrzymania moczu. Scharakteryzowali ostre ( całko-wite) i przewlekłe (częściowe) zatrzymanie moczu uwzględniając przyczyny powstawania. Omówili szczegółowiej zatrzymanie moczu u kobiet, choć wyraźnie rzadziej występujące niż u mężczyzn, to jednak często trudne do jednoznacznego zdiagnozowa-nia etiologii – neurogennej i/lub psychogennej. Podkreślili, że dysfunkcje psychogenne dolnych dróg moczowych, często ujaw-niają się po zadziałaniu czynnika psychicznego u chorych z wadami wrodzonymi układu nerwowego, u których funkcjonowanie dolnych dróg moczowych było prawidłowe, jednak prawdopo-dobnie na granicy wydolności neurologicznej. Niekiedy jednak, nie udaje się odnaleźć widocznych zmian anatomicznych ani nieprawidłowości neurologicznych i leczenie może być wyłącznie objawowe.

1-4

Treating urinary retention

Leczenie zatrzymania moczu

Authors: P Uziębło, D Krzemiński, Z Kopański, W Ptak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors have described the procedures for urinary retention treatment. They have emphasised the fact that the basic method of relieving a patient’s pain is a bladder catheter. Most urologists decide to insert a Foley catheter into the bladder via urethra, but the choice of the catheter is dependent on the patient’s needs. Catheters are made of various kinds of plastic (sili-cone, latex, and polyurethane) which makes it flexible, but also increases the risk of incrustation and allergy. It has also been emphasised that in some situations, it is impossible to insert the Foley catheter into the bladder, which compels one to perform urostomy. What has also been emphasised it the role of rehabilita-tion and the use of intraurethral devices, such as Autocath 100 or In-Flow, in women.

Abstract (PL):
Autorzy zasady postępowania w zatrzymaniu moczu. Podkreśli, że podstawowym sposobem złagodzenia bólu u pacjenta z zatrzymaniem moczu jest założenie cewnika do pęcherza moczowego. Większość urologów decyduje się w takim przypadku na założenie cewnika Foley'a do pęcherza moczowego przez cewkę moczową, aczkolwiek wybór cewnika jest zależny od potrzeb pacjenta. Cewniki produkowane są z różnego rodzaju mas plastycznych (silikon, lateks i poliuretan) nadających im odpowiednią elastyczność, ale jednocześnie zwiększające ryzyko inkrustacji i uczuleń. Zwrócono także uwagę, że w niektórych przypadkach niemożliwym jest wprowadzenia cewnika Foleya do pęcherza moczowego, co powoduje konieczność wykonania urostomii. Podkreślono także rolę rehabilitacji i zastosowanie u kobiet urządzeń wewnątrzcewkowych takich jak Autocath 100 lub In-Flow.

5-9

Directive on the application of patients’ rights in cross-border healthcare

Dyrektywa transgraniczna w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej

Authors: Kwiatkowska, G Dykowska, L Iwanow, J Gotlib
Abstract (ENG): The present article describes the main premises emerging from the Directive of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients’ rights in cross-border healthcare such as the regulation of access to healthcare services for the citizens of the EU Member States and the main tasks and the functioning of National Contact Points which were established by the said Directive. The paper introduces briefly the administrative procedures concerning rendering and receiving health care services within the limits of cross-border health care – both from the perspective of the Member State of affiliation and the Member State of treatment.

Abstract (PL):
Praca opisuje główne założenia wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, do których zalicza się regulowanie dostępu do opieki zdrowotnej dla obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz główne zadania i sposób funkcjonowania powołanych wyżej wspomnianą dyrek-tywą Krajowych Punktów Kontaktowych. Opisane zostały proce-dury administracyjne obowiązujące przy udzielaniu oraz pobieraniu świadczeń zdrowotnych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej - zarówno ze strony państwa ubezpieczającego dane-go obywatela, jak i państwa świadczącego te usługi.

10-14

Functional ability of elderly patients after cardiac surgery

Sprawność funkcjonalna pacjentów w starszym wieku po przebytym zabiegu kardiochirurgicznym

Authors: P Elżbieciak,I Repka, G Puto, P Zurzycka , M Padykuła
Abstract (ENG): Aging is a physiological stage of biological, psychological, and social change. Meeting the needs and supporting the independence of older people improves their daily functioning and quality of life. Cardiovascular diseases and their treatment methods disturb normal human functioning in all spheres.

Abstract (PL):
Starzenie się jest fizjologicznym etapem przemian biologicznych, psychologicznych i społecznych. Zaspokojenie potrzeb i wspieranie samodzielności osób w starszym wieku poprawia jego codzienne funkcjonowanie oraz jakość życia. Choroby układu sercowo-naczyniowego i metody ich leczenia zaburzają normalne funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach.

15-20

The analysis of cardiac case interventions of medical rescue teams in the Brzesko district in 2010 and 2011. An analysis of emergency medical team interventions

Analiza interwencji z przyczyn kardiologicznych podejmowa-nych przez zespoły ratownictwa medycznego w powiecie brze-skim w roku 2010 i 2011

Authors: M Urbaniak-Ostrykiewicz, M Kózka, A Sega, K Wojnar- Gruszka
Abstract (ENG): Frequent paramedical emergency dis-patch calls are caused by cardiovascular diseases.

Abstract (PL):
Częstą przyczyną wezwań zespołów ratownictwa medycznego są choroby układu krążenia. Celem pracy była analiza interwencji z przyczyn kardiologicznych podejmowanych przez zespoły ratownictwa medycznego w powiecie brzeskim.

21-28

Sociodemographic and emotional determinants of health behaviour of diabetic patients in the prevention of diabetic foot syn-drome

Społeczno-demograficzne i emocjonalne uwarunkowania zachowań zdrowotnych chorych diabetologicznie w profilaktyce zespołu stopy cukrzycowej

Authors: G Wiraszka, A Rutkowska, R Stępień, G Nowak-Starz
Abstract (ENG): Diabetes is the most common metabolic disease in the world, and one of its complications is diabetic foot syndrome (DFS).

Abstract (PL):
Cukrzyca jest najczęściej występującą chorobą metaboliczną na świecie, a jednym z jej powikłań jest zespół stopy cukrzycowej (ZSC).

29-35

Public Health students’ networking knowledge assessment at-tempt – a preliminary report

Próba oceny znajomości procesu networkingu wśród studentów kierunku zdrowie publiczne – doniesienie wstępne

Authors: W Jewczak, G Juszczyk, I Cieślak, J Gotlib
Abstract (ENG): Networking is a conscious exchange of information, resources, mutual support, and opportunities via social contacts. Effects of using networking skills in public health may be double: either with respect to professional development of a Public Health student, or with regard to the effectiveness of public health-related activities.

Abstract (PL):
Networking jest to świadomy proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możli-wości, prowadzony przy wykorzystaniu korzystnych kontaktów. Efekty praktycznego wykorzystywania umiejętności networkingowych w zdrowiu publicznym można rozpatrywać dwutorowo: zarówno w odniesieniu do rozwoju zawodowego studenta kierunku zdrowie publiczne, jak i osiąganej efektywności real-izowanych działań na rzecz zdrowia publicznego.

36-41

Health as a value in the assessment of women in the reproduc-tive period

Zdrowie jako wartość w ocenie kobiet w okresie rozrodczym

Authors: M Sulima, A Chlebień, I Brukwicka, M Lewicka, B Stawarz, Z Kopański
Abstract (ENG): General health has been defined by the World Health Organization (WHO) in 1948 as "a state of com-plete physical, mental, and social well-being, and not just a lack of disease or disability." The current World Health Organization documents indicate that health can be understood as the well-being, value, resource, means, process or fundamental right of every human being.

Abstract (PL):
Powszechnie zdrowie definiowane jest od 1948 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), jako „stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego samopoczucia a nie tylko brak choroby lub kalectwa”. W aktualnych dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia zaznacza się, że zdrowie można rozumieć, jako dobrostan, wartość, zasób, środek, proces lub podstawowe prawo każdego człowieka.

42-49

Urinary retention in welfare and nursing home patients – a staff survey

Zatrzymanie moczu u pacjentów zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych – badania ankietowe wśród personelu

Authors: P Uziębło, D Krzemiński, Z Kopański, I Brukwicka, I Skly
Abstract (ENG): Urinary retention is considered in urology as an emergency as it requires for the bladder to be quickly emptied and for the cause to be diagnosed as soon as possible. The knowledge of correct procedures in such conditions is a re-quirement towards all people who are to provide care to patients with a high risk of urinary retention. This risk increases with age, also in the case of the patients of welfare and nursing homes. Since this issue is currently very much around, the authors decid-ed to undertake their own study.

Abstract (PL):
Zatrzymanie moczu jest stanem nagłym w urologii i wymaga szybkiego opróżnienia pęcherza moczowego oraz ustalenia przyczyny. Znajomość właściwego postępowania w tych stanach jest wymogiem stawianym wszystkim osobom opiekującym się chorymi z dużym ryzkiem zatrzymania moczu. Takie ryzyko wrasta wraz z wiekiem i dotyczy chorych leczonych w Zakładach Pielęgnacyjno–Opiekuńczych. Duża aktualność tematyki skłoniła autorów do podjęci badań własnych.

50-56