<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2017


Paper TitlePage

The treatment of overactive bladder, detrusor underactivity, and stress incontinence

Leczenie pęcherza nadreaktywnego, niewydolności skurczowej wypieracza i wysiłkowego nietrzymania moc

Authors: Ł Tomaszewski, A Kowalska, D Krzemiński , Z Kopański , M Kochman, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors have paid attention to the changing termi-nology that defines bladder-related disorders, which stems from the problematic ethiopathogenesis of the ailments. They have discussed selected issues related to bladder and urethra physiolo-gy while being filled and emptied as well as sensitivity disorders of the bladder. They have characterised the epidemiology, clinical symptoms, and selected treatment methods of overactive bladder. A subject of another analysis was detrusor underactivity – the causes and some treatment methods have been discussed. The final disorder discussed here is stress incontinence. The authors have emphasised the significance of the ailments that “mask” stress incontinence, and highlighted the significance of diagnos-tics and treatment.

Abstract (PL):
Autorzy zwrócili uwagę na zmieniającą się termi-nologię określenie zaburzeń czynności pęcherza moczowego co wynika z trudności właściwego ustalenia etiopatogenezy zabu-rzeń. Omówili wybrane zagadnienia z fizjologii pęcherza moczo-wego i cewki moczowej w trakcie napełniania i opróżniania oraz zaburzenia czucia pęcherzowego. Następnie scharakteryzowali epidemiologię występowania, objawy kliniczne i wybrane metody leczenia pęcherza nadreaktywnego. Przedmiotem analizy była także niewydolność skurczowa wypieracza. Omówiono przyczyny tej niewydolności oraz niektóre metody leczenia. Kolejnym omówionym zaburzeniem było wysiłkowe nietrzymanie moczu. Autorzy podkreślili rolę schorzeń „maskujących” wysiłkowe nie-trzymanie moczu oraz znaczenie diagnostyki i leczenia.

1-5

Selected issues of physical therapy, surgical treatment, and func-tional disorders prevention of the lower urinary tract

Leczenie pęcherza nadreaktywnego, niewydolności skurczowej wypieracza i wysiłkowego nietrzymania moczu

Authors: Ł Tomaszewski, A Kowalska, D Krzemiński , Z Kopański, J Rowiński, F Furmanik
Abstract (ENG): The authors have discussed the basics of pelvic floor muscles rehabilitation. They have characterised the electrostimu-lation of pelvic floor muscles using a vaginal diode. They have analysed the actions related to biofeedback. They have empha-sised drawbacks and advantages of a strategy of this type. They have paid attention to behavioural aspects. The emphasis is put on a patient’s need to form habits and reflexes for her to control urination. When discussing the surgical methods of treating func-tional disorders to the lower urinary tract, the authors have em-phasised the low effectiveness depending on the precision of diagnostics and the proper selection of patients for particular surgical methods. The authors have also highlighted the fact that the prevention of functional disorders to the lower urinary tract is aimed predominantly at the reduction of risk factors, with a par-ticular emphasis on the lifestyle changes to live healthier.

Abstract (PL):
Autorzy zwrócili uwagę na zmieniającą się termi-nologię określenie zaburzeń czynności pęcherza moczowego co wynika z trudności właściwego ustalenia etiopatogenezy zabu-rzeń. Omówili wybrane zagadnienia z fizjologii pęcherza moczo-wego i cewki moczowej w trakcie napełniania i opróżniania oraz zaburzenia czucia pęcherzowego. Następnie scharakteryzowali epidemiologię występowania, objawy kliniczne i wybrane metody leczenia pęcherza nadreaktywnego. Przedmiotem analizy była także niewydolność skurczowa wypieracza. Omówiono przyczyny tej niewydolności oraz niektóre metody leczenia. Kolejnym omówionym zaburzeniem było wysiłkowe nietrzymanie moczu. Autorzy podkreślili rolę schorzeń „maskujących” wysiłkowe nie-trzymanie moczu oraz znaczenie diagnostyki i leczenia.

6-9

Herbivores and carnivores – plant-based and meat-based diets in the Polish periodicals popularising medical science in the years 1918–1939

Roślinożerstwo i mięsożerstwo na łamach polskich czasopism popularyzujących nauki medyczne w latach 1918-1939

Authors: R M Zając, G Wrona, E Wójcik
Abstract (ENG): This study is aimed at describing and analysing the discussion of vegetable, fruit, and meat consumption in popular science periodicals in Poland before World War II.

Abstract (PL):
Celem artykułu jest zaprezentowanie dyskusji toczącej się na łamach czasopism popularnonaukowych, a dotyczącej spożywania warzyw, owoców i mięsa w przedwojennej Polsce.

10-16

Injuries of pedestrians involved in transport accidents, managed by HEMS teams in Poland

Obrażenia ciała u potrąconych zaopatrywanych przez załogi HEMS w Polsce

Authors: P Rzońca, R Gałązowski, M Goniewicz
Abstract (ENG): Traumatic injuries are a significant prob-lem worldwide. Vulnerable road users are a special category of traffic casualties, as, due to the high-energy trauma mechanism, they sustain extensive, multi-organ injuries. To prevent fatalities and limit the consequences of injury, quick transfer of the patient to a specialized care centre is essential.

Abstract (PL):
Obrażenia ciała będące następstwem urazów stanowi ogromny problem na całym świecie. Szczególną grupę stanowią niechronieni użytkownicy ruchu drogowego, któ-rzy ze względu na wysokoenergetyczny mechanizm urazu doznają rozległych i wielonarządowych obrażeń ciała. W celu uniknięcia zgonów i ograniczenia skutków urazów niezbędny jest szybki transport do ośrodka wyspecjalizowanego w leczeniu takich obra-żeń ciała.

17-22

Emotion control and its impact on the disease acceptance in hemodialysis patients

Kontrola emocji i ich wpływ na akceptację choroby przez pacjentów hemodializowanych

Authors: B Babiarczyk, N Barcik
Abstract (ENG): Hemodialysis is the most common meth-od of renal replacement therapy. Chronically dialysed people constitute a specific group of patients whose disease does not only affect their handicapped physical state, but their mental state and their social and economic situation. Acceptation of the dis-ease may help them to decrease negative emotions.

Abstract (PL):
Leczenie hemodializą jest najczęściej sto-sowaną metodą leczenia nerkozastępczego. Osoby przewlekle dializowane to szczególna grupa pacjentów, u których choroba nie ogranicza się jedynie do upośledzonego stanu somatycznego, ale również bardzo mocno oddziałuje zarówno na ich stan psychiczny, jak i na ich sytuację społeczną i ekonomiczną. Akcepta-cja choroby w zasadniczy sposób może przyczynić się do zminimalizowania negatywnych emocji u chorego poddawanego diali-zoterapii.

23-29

Factors motivating nurses to professional migrations as exemplified by Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary

Czynniki motywujące pielęgniarki do migracji zawodo-wych na przykładzie Polski, Czech, Słowacji i Węgier

Authors: M Nagórska, B Penar-Zadarko, L Cetlova , D Zrubcova, K Papp , B Gugała
Abstract (ENG): Currently, most European Union coun-tries suffer from a shortage of medical staff, especially nurses. The main causes of this phenomenon are: the migration of staff to countries offering better working and living conditions and resigning from profession before retirement.

Abstract (PL):
Obecnie większość krajów Unii Europejskiej odczuwa niedobór personelu medycznego, a zwłaszcza pie-lęgniarek. Głównymi przyczynami tego zjawiska jest migracja personelu do krajów oferujących lepsze warunki pracy i płacy oraz przedwczesne odchodzenie z pracy w wyuczonym zawodzie.

30-36

Coping with stress and quality of life of midwives work-ing in hospitals in north-eastern Poland

Radzenie sobie ze stresem i jakością życia położnych pracujących w szpitalach w północno-wschodniej Polsce

Authors: E Kupcewicz
Abstract (ENG): The quality of life is an object of interest of several scientific disciplines, and the concept of the quality of life is a multidimensional concept, which reflects various aspects of human activity

Abstract (PL):
Jakość życia jest przedmiotem zainteres-owania wielu dyscyplin naukowych, a pojęcie jakości życia jest pojęciem wielowymiarowym, które odzwierciedla różne aspekty ludzkiej działalności.

37-43

Assessment of perimenopausal women's health

Ocena zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym

Authors: M Sulima, D Purc, I Brukwicka, M Lewicka, B Stawarz, Z Kopański
Abstract (ENG): Perimenopause occurs in a woman's life between the reproductive period and the onset of aging. Hormo-nal changes occurring in a woman’s body in the perimenopausal lead to symptoms of the climacteric syndrome. Symptoms can persist for several years, affecting the quality of life of a woman.

Abstract (PL):
Okres okołomenopauzalny występuje w życiu kobiety pomiędzy okresem reprodukcyjnym, a początkiem okresu starzenia się. Zmiany hormonalne zachodzące w organi-zmie kobiety w okresie okołomenopauzalnym prowadzą do wystąpienia objawów zespołu klimakterycznego. Objawy mogą utrzymywać się przez klika lat wywierając wpływ na jakość życia kobiety.

44-50

Health as a value in the assessment of women in the reproductive period

Zdrowie jako wartość w ocenie kobiet w okresie rozrod-czym

Authors: M Sulima, A Chlebień, I Brukwicka, M Lewicka, B Sta-warz, Z Kopański
Abstract (ENG): Generally, health was defined by the World Health Organization (WHO) in 1948 as "a state of com-plete physical, mental, and social well-being and not just a lack of disease or disability." The current World Health Organization documents indicate that health can be understood as well-being, a value, a resource, a means, a process or a fundamental right of every human being.

Abstract (PL):
Powszechnie zdrowie definiowane jest od 1948 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), jako „stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego samopoczucia a nie tylko brak choroby lub kalectwa”. W aktualnych dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia zaznacza się, że zdrowie można rozumieć, jako dobrostan, wartość, zasób, środek, proces lub podstawowe prawo każdego człowieka.

51-60

Evaluation of oral cavity preventive hygiene programme for mothers and children in pregnant women – preliminary report

Ocena profilaktycznego programu zdrowia jamy ustnej matek i dzieci u kobiet ciężarnych – raport wstępny

Authors: E Stokowska, D Cylwik-Rokicka, J Bagińska, J Jamiołkowski , E Dąbrowska , M Wilczyńska-Borawska
Abstract (ENG): Numerous studies indicate that the onset of colonization of the child’s oral cavity by biofilm causing dental caries occurs between the 8th and 36th month of life. An early colonization poses a risk of high caries intensity later in life.

Abstract (PL):
Liczne badania wskazują, że początek kolonizacji jamy ustnej u dziecka przez drobnoustroje próchnico-twórcze następuje pomiędzy 8 a 36 miesiącem życia.

61-66