<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2017


Paper TitlePage

Lower urinary tract disorders in women

Zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych u kobiet

Authors: A Kowalska, D Krzemiński, Z Kopański , G Sianos , Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors have presented a concise historical over-view of the origin and evolution of urinary incontinence. They have characterised the clinical forms of urinary incontinence in women: stress incontinence, urge incontinence, overflow inconti-nence, extra-urethral incontinence

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili krótki rys historyczny tworzenia i ewolucji definicji niedotrzymania moczu. Scharak-teryzowali kliniczne postacie niedotrzymania moczu u kobiet: wysiłkowe nietrzymanie moczu, naglące nietrzymanie moczu, nietrzymanie moczu z przepełnienia, nietrzymanie moczu pozazwieraczowe.

01-03

Incontinence risk factors and epidemiology

Czynniki ryzyka inkontynencji i epidemiologia nietrzymania moczu

Authors: A Kowalska, D Krzemiński, Z Kopański , G Sianos , Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors have discussed the factors causing urinary incontinence and emphasised their interferential activity. Such pre-disposing factors as: sex, race, genetics, anatomy, neurology, connective tissue issues, cultural and environmental background have been discussed in detail. The significance of the following promoting factors has been presented: obesity, occupation, rec-reation, surgeries undergone, smoking, chronic cough, urinary tract infections, irregular menstruation, medication effects, diet, menopause, and decompensation factors (age, dementia, mental handicap, other diseases, medication effects, and environmental factors).

Abstract (PL):
Autorzy scharakteryzowali czynniki powodujące występowanie nietrzymania moczu, podkreślili ich interferen-cyjne działanie przyczynowe. Szczegółowo zostały omówione takie czynniki jak czynniki predysponujące: płeć, rasa, czynniki genetyczne, anatomiczne, neurologiczne, związane z tkanką łączną, kulturowe, środowiskowe. Przedstawiono znaczenie czynników promujących: otyłość, wykonywany zawód, rekreacja, przebyte operacje, palenie papierosów, przewlekły kaszel, zakażenia dróg moczowych, nieregularne miesiącz-kowanie, polekowe, dietetyczne, menopauza, oraz czynników dekompensacyjne: wiek, demencja, niedorozwój umysłowy, inne schorzenia, działanie leków, czynniki środowiskowe.

04-07

Urinary incontinence – introduction to diagnostics

Niedotrzymanie moczu – wprowadzenie do diagnostyki

Authors: A Kowalska, D Krzemiński, Z Kopański , G Sianos , Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors have presented the historical background of urodynamic tests and emphasised the significance of well-collected medical history to the diagnostics of lower urinary tract functional disorders. They have characterised the initial treatment. They pointed out the helpfulness of the questionnaires to be used: ICIQ-SF, UDI 6SF, the Gaudenz Questionnaire, MESA etc.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili rys historyczny badań urody-namicznych, podkreślili znaczenie dobrze zebranego wywiadzie diagnostyce zaburzeń czynnościowych dolnych dróg moczowych. Scharakteryzowali poszczególne składowe postępowania wstępnego. Przypomnieli o istnieniu szeregu kwestionariuszy np. ICIQ-SF, UDI 6SF, Gaudenza, MESA pomocnych w szcze-gółowej ocenie zaburzeń.

08-11

Urinary incontinence – laboratory and functional examination

Niedotrzymanie moczu – badanie laboratoryjne i czynnościowe

Authors: A Kowalska, D Krzemiński, Z Kopański , G Sianos , Z Maslyak, I Sklyarov
Abstract (ENG): The authors have performed a thorough analysis of laboratory and functional examinations used in the diagnostics of urinary incontinence. They have discussed in detail the Bridge Fluid Test, cough test, Sand’s test, pad test, etc. Yet another tool that is very useful in assessing the disorders is a micturition diary. This diary is especially helpful in diagnosing polyuria (excessive urine production) and night polyuria (excessive urine production during sleep). The authors have emphasised the basic elements of keeping such a diary. Furthermore, selected urodynamic tests have been discussed at length.

Abstract (PL):
Autorzy dokonali szczegółowej analizy badań laboratoryjnych i czynnościowych służących diagnostyce nietrzymania moczu. Omówili szczegółowo m.in. Bridge Fluid Test, test kaszlowy, próbę Sanda, test podpaskowy. Jeszcze jednym niezwykle użytecznym narzędziem umożliwiającym ocenę zaburzeń jest dzienniczek mikcji. Dzienniczek mikcji jest szczególnie przydatny w ocenie poliurii (nadmiernej produkcji moczu) oraz nocnej poliurii (nadmiernej produkcji moczu pod-czas spoczynku nocnego). Autorzy zwrócili uwagę na zasadnicze elementy prawidłowego prowadzenia dzienniczka. Dokonano także omówienia wybranych badań urodynamicznych.

12-15

Dental care for pregnant women

Specyfika opieki stomatologicznej nad kobietą w ciąży

Authors: Kosińska A Kosińska-Gołaszewska, M Wilczyńska-Borawska, J Sokołowska, J Dąbrowska
Abstract (ENG): A pregnant woman is a unique patient at the dentist's office. Pregnancy is a period of many changes in the body. They occur in all the systems and organs of pregnant women. The changes impact: lifestyle, physical activity, mentality, hygienic habits, ways and frequency of eating and the qualitative composition of meals. Energy needs of a mother-to-be trigger an impulse of eating snacks, especially high-carbohydrate prod-ucts, and this has an impact on the overall health condition of women and the state of oral cavity in particular. It appears that the presence of in-flammatory foci in the mouth of pregnant women can cause medical complications during pregnancy. Therefore, health awareness of oral cavity problems and the specificity of dental care in pregnant women can have a positive impact on the course of pregnancy, women's health and the proper development of the foetus and newborn.

Abstract (PL):
Streszczenie – Kobieta ciężarna jest wyjątkowym pacjentem w gabinecie stomatologicznym. Ciąża jest okresem wielu zmian w organizmie. Zachodzą one we wszystkich układach i narządach ciężarnej. Zmianom ulegają: sposób życia, aktywność fizyczna, psychika, zwyczaje higieniczne ciężarnej, sposób i częstotliwość odżywiania, skład jakościowy przyjmowanych posiłków. Potrzeby energetyczne przyszłej matki wyzwalają w niej odruch podjadania, często produktów wysoko węglowodanowych, co nie pozostaje bez wpływu na ogólny stan zdrowia kobiety a w szczególności na stan zdrowia jamy ustnej. Okazuje się, że obecność ognisk zapalnych w jamie ustnej ciężarnej może być przyczyną powikłań zdrowotnych w czasie ciąży. Dlatego świadomość zdrowotna dotycząca jamy ustnej i specyfiki opieki stomatologicznej u kobiet ciężarnych może mieć pozytywny wpływ na przebieg ciąży, zdrowie kobiety i właściwy rozwój płodu a następnie noworodka.

16-22

Is Evidence Based Public Health a copy of Evidence Based Medicine? – a literature review

Czy Evidence Based Public Health jest kopią Evidence Based Medicine? – przegląd piśmiennictwa

Authors: S Wareluk, G Juszczyk, I Cieślak, J Gotlib
Abstract (ENG): Evidence-based Medicine is defined as the integration of individual clinical expertise and the best available external clinical evidence from systematic reviews. Evidence-based Public Health is described as the development, implementation, and evaluation of effective programmes and health policy by follow-ing the principles of proper use of scientific knowledge. It is worth emphasising that while medical data are more often struc-tured, information underlying Public Health is more dynamic and requires far more flexibility. All techniques related to data analy-sis and visualisation prove to be effective mainly in Public Health. The present study aims to compare both concepts and find differences between sources of information, its availability and time taken to obtain relevant information. The article also pre-sents methods for visualisation of data and software most com-monly used for this purpose.

Abstract (PL):
Evidence-based Medicine definiuje się jako inte-grację indywidualnej wiedzy klinicznej z najlepszymi zewnętrznymi dowodami klinicznymi z przeglądów sys-tematycznych. Evidence-based Public Health opisywane jest jako tworzenie, wdrażanie i ewaluowanie efektywnych programów oraz polityki zdrowotnej, poprzez postępowanie zgodnie z zasa-dami właściwego wykorzystywania wiedzy naukowej. Wartym podkreślenia jest fakt, że dane z obszaru medycy, częściej maja formę ustrukturyzowaną. Natomiast informacje, na których bazuje zdrowie publiczne, charakteryzują się większą dynamiką i wyma-gają znacznie bardziej elastycznego podejścia. To głównie w zdrowiu publicznym, sprawdzą się wszelkie techniki związane z analizowaniem danych oraz ich wizualizacją. Niniejsza praca ma na celu zestawienie ze sobą obu koncepcji i wykazanie różnic pomiędzy źródłami informacji, ich dostępnością oraz czasem, w jakim są pozyskiwane. W artykule przedstawione zostaną również metody wizualizacji danych oraz najczęściej używane to tego celu oprogramowanie.

22-27

Differences in the Quality of Life of Professionally Ac-tive Polish Nurses

Zróżnicowanie jakości życia czynnych zawodowo pol-skich pielęgniarek

Authors: E Kupcewicz
Abstract (ENG): Quality of life has a long history, with its many definitions and concepts based on science. The aim of the study was to determine differences in the declared level of quality of life of professionally active Polish nurses, as well as to investi-gate the effect of selected socio-demographic and work environ-ment factors on the level of their quality of life.

Abstract (PL):
Jakość życia ma długą historię, wiele defin-icji i koncepcji opartych o naukę. Celem pracy było określenie różnic deklarowanego poziomu jakości życia czynnych zawodowo polskich pielęgniarek, a także poznanie wpływu wybranych czynników społeczno-demograficznych i związanych ze środowiskiem pracy na poziom jakości ich życia.

28-35

Nutrition awareness and consumption frequency of se-lected products regarded as convenience food among Polish and German citizens

Świadomość żywieniowa oraz częstość spożycia wybranych produktów zaliczanych do żywności wygodnej wśród mieszkańców Polski i Niemiec

Authors: N Szeja, E Szczepańska
Abstract (ENG): Fast pace of life, lack of time, excess of obligations – these are the main factors which characterize the current lifestyle of majority of people. Thus, no one should be surprised that more and more people resort to time saving prod-ucts, and convenience food is an example of such products. The objective of the study was the evaluation of awareness and fre-quency of consumption of selected products which are regarded as convenience food among Polish and German citizens and iden-tification of any correlation between the selected features.

Abstract (PL):
Szybkie tempo życia, stały brak czasu, nadmiar obowiązków – to główne czynniki charakteryzujące ak-tualny styl życia większości ludzi. Nie powinien więc dziwić fakt, że coraz częściej sięgają oni po produkty praco- i czaso-oszczędne, a do takich na pewno zaliczyć można żywność wygodną. Celem badania była ocena świadomości żywieniowej i częstości spożycia wybranych produktów zaliczanych do żywn-ości wygodnej wśród mieszkańców Polski i Niemiec oraz identyfikacja zależności pomiędzy wybranymi cechami.

36-44

Self-efficacy and health behaviours among medical and non-medical professionals

Poczucie własnej skuteczności a zachowania zdrowotne wśród osób wykonujących zawody medyczne i pozamedyczne

Authors: G J Nowicki, B Ślusarska, M Młynarska , E Rudnicka-Drożak, J Jagnicki, P Rzońca
Abstract (ENG): In the theoretical aspect of health promo-tion, the issue of developing pro-active behaviour leading to a healthy lifestyle is of vital importance. Self-efficacy serves as an indicator of intended and taken actions in different spheres of health behaviour. The recognition of the level of self-efficacy and its connection with health behaviour in medical and non-medical professionals was the aim of this study.

Abstract (PL):
W obszarze teoretycznym promocji zdrowia zagadnienie kształtowania aktywności człowieka sprzyjającej zdrowiu ma fundamentalne znaczenie.Postrzeganie własnej skuteczności jest wyznacznikiem zamiarów i działań podejmowanych w różnych obszarach zachowań zdrowotnych. Celem pracy było poznanie poziomu własnej skuteczności i jej związku z zachowaniami zdrowotnymi wśród osób wykonujących zawody medyczne i pozamedyczne.

45-51

Women’s opinions about potential complications of cae-sarean delivery

Opinie kobiet na temat powikłań cięcia cesarskiego

Authors: A Michalik, J Pietrzak, M Widomska, J Olszewska
Abstract (ENG): Caesarean section is an abdominal sur-gery performed to terminate pregnancy or labour by opening of the abdominal cavity and uterus and removal of the foetus. This procedure can be associated with both general and specific com-plications. The proportion of caesarean deliveries in Poland has been increasing year after year, up to 43% in 2016. While con-ventional indications to caesarean delivery still remain un-changed, the decision to perform this procedure is also increas-ingly influenced by maternal and social pressure on obstetricians. Caesarean section has very high acceptance rate, even as an alter-native to vaginal delivery. The aim of this study was to analyze women’s knowledge about potential complications of caesarean delivery.

Abstract (PL):
Cesarskie cięcie jest operacją brzucha wykonywaną w celu przerwania ciąży lub poprzez otwarcie jamy brzusznej i macicy usunięcie płodu. Procedura ta może być kojarzona z powikłaniami zarówno ogólnych jak i miejscowymi. W Polsce udział porodów drogą cięcia cesarskiego wzrasta z roku na rok i 2016r. sięgnął 43% ogółu porodów. Obok konwencjonalnych wskazań do cięcia cesarskiego, które nadal pozostają niezmienione, decyzja o wykonania tej proce-dury jest coraz częściej podejmowana pod wpływem położnicy i jej najbliższego otoczenia. Cesarskie cięcie ma bardzo wysoką akceptacja jako alternatywa metoda naturalnego porodu.

52-58