<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2017


Paper TitlePage

Transplantation - the ultimate method of treating end-stage organ failure

Transplantacja – ostateczna metoda leczenia schyłkowej niewydolności narządów

Authors: E Murawska, M Wilczyńska-Borawska, J Zajkowska
Abstract (ENG): The paper presents the development of transplantation in Poland, with particular emphasis on kidney trans-plant. Attention was paid to the legal conditions – including the notion of the donor’s "presumed consent" as well as the social aspects of transplantation.

Abstract (PL):
W pracy przedstawiono rozwój transplantologii w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przeszczepu nerki. Zwrócono uwagę na uwarunkowania prawne – między innymi pojęcia „domniemanej zgody” dawcy, a także aspekty społeczne transplantologii.

01-07

Influence of selected factors on the quality of dying and death in palliative care

Wpływ wybranych czynników na jakość umierania i śmierci w opiece paliatywnej

Authors: I Repka, I Repka, I Repka,I Repka,I Repka,I Repka, I Kuźmicz I Kuźmicz I Kuźmicz I Kuźmicz I
Abstract (ENG): The fundamental aim of palliative care is to achieve good quality of the process of dying and death. How-ever, the interpretation of these issues remains unclear, mainly due to difficulty in determining the ultimate point of palliative care. That is why it is necessary to verify the constituents of the quality of dying and death. The aim of this study was to analyze the influence of selected factors on the quality of dying and death in the perspective of a "good death" in palliative care.

Abstract (PL):
Najważniejszym celem opieki paliatywnej jest osiągnięcie dobrej jakości procesu umierania i śmierci. Jednak interpretacja niniejszych zagadnień jest nadal niejasna, głównie z powodu trudności w określeniu, końcowego punktu opieki paliatywnej. W związku z tym konieczna jest weryfikacja składników jakości umierania i śmierci. Celem pracy była analiza wpływu wybranych czynników na jakość umierania i śmierci przez pryzmat „dobrej śmierci” w opiece paliatywnej.

08-13

Occupational stress in nursing – review of studies in chosen hospital wards of Eastern Poland

Stres zawodowy pielęgniarek - badania w wybranych oddziałach szpitalnych Polski wschodniej

Authors: E Humeniuk, O Dąbska, K Pawlikowska-Łagód , A Goś
Abstract (ENG): Stress is considered one of the main factors which negatively affect the workplace. In recent times, special focus has been given to healthcare workers, especially nurses. The aim of the research was to assess occupational stress levels and means of dealing with them by nurses working in in-ternal diseases departments and intensive care units in Eastern Poland.

Abstract (PL):
Stres uważany jest za jeden z głównych determinantów wpływających destruktywnie na środowisko pracy. Szczególnym zainteresowaniem ostatnimi czasy opatrzono pracowników służby zdrowia, zwłaszcza pielęgniarki. Celem badań była ocena stresu zawodowego i sposobów radzenia sobie przez pielęgniarki pracujące na oddziale wewnętrznym i OIOM-ie szpitali Polski wschodniej.

14-20

The role of lipid peroxidation disorders and antioxidant protection enzymes in the dynamics of experimental periodontitis development

Znaczenie zaburzeń peroksydacji lipidów oraz enzymów antyoksydacyjnych w dynamice rozwoju eksperymental-nego zapalenia przyzębia

Authors: A Demkovych , Y Bondarenko, N Lisnychuk
Abstract (ENG): The activation of lipid peroxidation is one of the mechanisms of triggering cellular damage. This mech-anism can also play an important role in the development of pathological changes in the mouth cavity

Abstract (PL):
Aktywacja peroksydacji lipidów jest jednym z mechanizmów wyzwalania uszkodzeń komórkowych. Mechanizm ten może także odgrywać istotną rolę w rozwoju patologii w obrębie jamy ustnej.

21-24

Attempt towards assessment of professional internship programs among students of Public Health at the Faculty of Health Science, Warsaw Medical University – a pre-liminary report

Próba oceny przebiegu praktyk zawodowych w grupie studentów Zdrowia publicznego Wydziału Nauki o Zdro-wiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – donie-sienie wstępne

Authors: P Ostałowski, I Cieślak, M Panczyk, A Zarzeka , P Lesz-czyński, Ł Samoliński, J Gotlib
Abstract (ENG): A summer professional internship is compulsory part of the education programme in the field of Pub-lic Health. Organisation of internships for Public Health students differs from one university to another. The study was an attempt to assess the organisation and course of professional internships among students of Public Health at the Faculty of Health Science, Warsaw Medical University.

Abstract (PL):
Obowiązkowym elementem kształcenia na kierunku zdrowie publiczne są wakacyjne praktyki zawodowe. W zależności od uczelni, organizacja praktyk zawodowych studen-tów zdrowia publicznego różni się od siebie. Celem pracy była próba oceny organizacji i przebiegu praktyk zawodowych w gru-pie studentów studiujących na kierunku Zdrowie Publiczne Wy-działu Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-nego

25-31