<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.4/2016


Paper TitlePage

Sudden unexpected infant death syndrome and the temperature: a review of literature

Zespół nagłej śmierci niemowląt i temperatura – przegląd piśmiennictwa

Authors: V Pantyley
Abstract (ENG): Sudden unexpected infant death syndrome (SUIDS) is one of the leading causes of death in cases of infants aged 0-12 months. Modern theories claim SUIDS is triggered by the syner-gistic effect of environmental, genetic, and metabolic factors which do not cause SUIDS itself directly, but make the infant more vulnerable. One of the potential trigger factors of SUIDS occurrence is high temperature (including heat waves). Analysis of collected literature does not answer clearly if heat waves can have a significant impact on the occurrence of sudden unexpected infant death syndrome. More research is needed to prove or final-ly reject the hypothesis of the impact of the outdoor and indoor temperature on sudden unexpected infant death syndrome.

Abstract (PL):
Zespół nagłego zgonu niemowląt (SUIDS) jest jedną z najważniejszych przyczyn zgonów niemowląt w wieku 0-12 miesięcy. Współczesne teorie próbują wyjaśnić SUIDS przez synergistyczny efekt działania czynników środowiskowych, gene-tycznych i metabolicznych, które same w sobie nie powodują nagłej śmierci niemowląt, ale czynią niemowlęta bardziej wrażli-wymi. Jednym z potencjalnych czynników wyzwalających SUIDS jest czynnik podwyższonej temperatury (w tym fal upałów). Ana-liza zebranych źródeł literatury nie pozwala w sposób jedno-znaczny odpowiedzieć na pytanie czy czynnik fal upałów może mieć znaczący wpływ na pojawienie się zespołu nagłej śmierci niemowląt. Przegląd dostępnego piśmiennictwa wykazał potrzebę kontynuacji badań wokół SUIDS, w celu potwierdzenia lub od-rzucenia ostatecznej hipotezy o wpływie zewnętrznej temperatury i temperatury w pomieszczeniu na pojawienie się zespołu nagłej śmierci niemowląt.

01-06

Can an elderly person be a victim of violence? – literature review

Czy osoba starsza pada ofiarą przemocy? – przegląd piśmiennictwa

Authors: M Paszkiewicz, M Giezek, P Zabielska, M Bażydło, B Masna, J Ciechowicz
Abstract (ENG): As a result of population ageing and an increasing number of problems among seniors, more and more researchers deal with the issue of violence against elderly people. The aim of the paper is to review the current literature on elder abuse.

Abstract (PL):
W związku ze zjawiskiem starzenia się społeczeń-stwa, a w następstwie narastającymi problemami w grupie senio-rów, coraz więcej badaczy zajmuje się problematyką przemocy wobec osób starszych. Celem pracy jest przegląd aktualnego pi-śmiennictwa dotyczącego przemocy wobec osób starszych.

07-11

Chronic pain in the elderly over the age of 65 – a review of selected research tools

Ból przewlekły u osób powyżej 65 roku życia - przegląd wybranych narzędzi badawczych

Authors: I Repka, G Puto
Abstract (ENG): Chronic pain is a frequent health issue among the el-derly. The assessment thereof often becomes a significant prob-lem for researchers due to the lack of measuring tools that are adequate for older people. The elderly constitute a specific popu-lation group as far as pain assessment is concerned, since their reliability may be questionable due to superficial identification and control of the experienced pain.

Abstract (PL):
Ból przewlekły jest częstym problemem wśród osób starszych, co niejednokrotnie stanowi dla badaczy niemałe wyzwanie w jego ocenie. Głównie z powodu braku lub niedosta-tecznego doboru narzędzi badawczych do tak specyficznej grupy badawczej, gdzie ich wiarygodność może ulec podważaniu, z powodu pobieżnej identyfikacji i kontroli odczuwanego bólu.

12-14

Patients’ and nurses’ perspectives on nursing care at night

Perspektywy opieki pielęgniarskiej w nocy w opinii pacjentów i pielęgniarek

Authors: A Fąfara, M Binkowska-Bury, D Bazalińsk , G Iwanowicz-Palus, P Januszewicz
Abstract (ENG): The priorities of nursing care at night differ from the ones followed during day care. The main goal of night care is to ensure the well-being, peace and safety of patients so that they can fall deeply asleep.

Abstract (PL):
Celem badania była ocena czynników wpływających na opinie i odczucia na temat opieki pielęgniarskiej w nocy pa-cjentów i pielęgniarek.

15-23

Evaluation of mutual attraction and partnerships during menopause

Ocena wzajemnego przyciągania i partnerstwa w okresie me-nopauzy

Authors: M Lewicka, E Goch, M Sulima, G Bakalczuk, I Brukwicka, Z Kopański
Abstract (ENG): Menopause is a complex physiological process between reproductive period and old age (senium). The complexity of menopausal problems can lead to complications in marital relationships/partnerships and in the assessment of inter-personal attractiveness.

Abstract (PL):
Menopauza jest złożonym procesem fizjo-logicznym pomiędzy okresem rozrodczym i starością (senium). Złożoność problemów menopauzy może prowadzić do powikłań w relacji małżeńskich / partnerskich oraz w ocenie osobistej atrakcyjności.

16-20

The rating of sexual activity of women in perimenopausal period

Ocena aktywności seksualnej kobiet w okresie okołomenopau-zalnym

Authors: M Sulima, M Bednarczyk, M Lewicka, I Brukwicka, B Stawarz, Z Kopański
Abstract (ENG): Sexual behaviour in women’s perimeno-pausal period is very likely to change. Until the mid-twentieth century, menopause was associated with the stereotypical notion of the termination of needs and interests of sexuality in this peri-od of life. Contemporarily, women who undergo the period of perimenopause treat sexual life as an important aspect of social functioning.

Abstract (PL):
Zachowania seksualne kobiet w okresie okołomenopauzalnym ulegają znacznym modyfikacjom. Jeszcze do połowy XX wieku menopauza wiązała się ze stereotypowym pojęciem wygasania potrzeb i zainteresowania seksualnością w tym okresie życia. Współczesne kobiety, które przechodzą okres okołomenopauzalny traktują życie seksualne jako ważny aspekt funkcjonowania społecznego.

21-24

The lifestyle of women during menopause, the ways of coping with symptoms

Styl życia kobiet w okresie menopauzy, sposoby radzenia sobie z objawami

Authors: I Brukwicka, M Kochman, A Muzyczka , Z Kopański, M Lewicka, M Sulima , B Bajger
Abstract (ENG): Menopause is the beginning of a new phase in the life of every woman. This phase is considered very difficult. It is accompanied by changes in the organism that cannot be influenced by the woman. The symptoms of menopause are caused by the reduced level of oestrogens – hormones produced in the ovaries but operating for many organs. Hormonal disorders cause various physical and mental ailments. A set of symptoms that occur during menopause is called the climacteric syndrome and affects about 90% of women.

Abstract (PL):
Okres przekwitania jest bardzo trudnym czasem w życiu każdej kobiety. Towarzyszą mu zmiany w organi-zmie, na które kobiety nie mają wpływu. Objawy klimakterium są spowodowane zmniejszonym stężeniem estrogenów – hormo-nów wytwarzanych w jajnikach, ale działających na wiele narzą-dów. Zaburzenia hormonalne mają wpływ na odczuwanie przez kobiety różnych dolegliwości fizycznych i psychicznych. Zespół objawów, występujących w okresie okołomenopauzalnym, nazywany jest zespołem klimakterycznym i dotyczy około 90% kobiet.

25-32

Health behaviours – an important aspect of treating patients with rheumatoid arthritis. Part I.

Zachowania zdrowotne - ważny aspekt leczenia chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Część I.

Authors: E Kupcewicz, A Drejer
Abstract (ENG): Rheumatoid arthritis (RA) is a disease of locomotor system that leads to progressive impairment and disa-bility. The aim of the analysis of health behaviours of patients suffering from rheumatoid arthritis is the evaluation of the impact of selected sociodemographic and medical factors on the pre-ferred health behaviours among the subjects.

Abstract (PL):
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest chorobą układu ruchu, prowadzącą do postępującej niepełnosprawności i inwalidztwa. Celem pracy była analiza zachowań zdrowotnych chorych z RZS oraz określenie wpływu wybranych czynników socjodemograficznych i medycznych na preferowanie zachowań zdrowotnych wśród badanych.

33-39

The comparison of Polish doctors’ and patients’ perspective on the quality of clinical communication

Porównanie oceny lekarzy i pacjentów na temat jakości komunikacji klinicznej

Authors: K Sobczak, L Pawłowski, M Pietrzykowska, N Spolak
Abstract (ENG): Appropriate communication is a funda-mental tool for obtaining clinical information. We wanted to ex-amine how experienced clinicians would actually behave in this field, taking into consideration the fact that besides treatment, they are also responsible for practical teaching and socialisation of medical students and young doctors.

Abstract (PL):
Podstawowym narzędziem zdobywania informacji klinicznych jest właściwa komunikacja. Chcieliśmy zbadać jak rzeczywiście zachowają się w tym zakresie doświad-czeni lekarze kliniczni, którzy oprócz leczenia odpowiadają za praktyczną naukę i socjalizację studentów medycyny i młodych lekarzy.

40-46

Large tumour of unknown origin – case report and review of literature focused on neoplasms of the salivary glands

Olbrzymi guz szyi o nieznanym pochodzeniu - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów gruczołów ślinowych

Authors: M Głuszak, A Fąfara, M Krawczak , A Kawecki
Abstract (ENG): The notion of the neck tumours includes abnormalities that are palpable in the physical examination or manifesting themselves within its scope in the imaging tests. To facilitate determination of the location of the lesions, the areas inside the neck marked with anatomical structures have been differentiated. In each of the areas there may appear focal lesions specific or non-specific in terms of location.

Abstract (PL):
Pojęcie guzów szyi obejmuje nieprawidłowości wyczuwalne palpacyjnie w badaniu przedmiotowym lub uwidaczniające się w jej obrębie badaniach obrazowych.

47-52