<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2016


Paper TitlePage

Issues affecting the perception of organ transplantation in polish society

Zagadnienia wpływające na postrzeganie transplantacji narządów w społeczeństwie polskim

Authors: E Antos, M Zelman
Abstract (ENG): The study presents the problems related to various issues significantly affecting the perception of organ transplantation in Polish society. Aspects of transplantation medicine problematic for society have been characterized and viewpoints of different religions as well as ethnic and religious groups concerning the perception of death, procurement and transplantation of organs have also been discussed. The main ethical and moral issues of transplantation medicine and aspects of organ transplantation raising doubts in social perception, and finally the rules for the allocation of vascularised organs have been presented.

Abstract (PL):
W niniejszej pracy przedstawiono problematykę związaną z różnorodnymi zagadnieniami wpływającymi w znamienity sposób na postrzeganie transplantacji narządów w społeczeństwie polskim. Scharakteryzowano czułe w odbiorze społecznym aspekty medycyny transplantacyjnej oraz stanowiska różnych religii i grup etniczno-religijnych na temat pojmowania śmierci oraz pobierania i przeszczepiania narządów. Opisano główne zagadnienia etyczno-moralne medycyny transplantacyjnej oraz budzące wątpliwość w odbiorze społecznym aspekty przeszczepiania narządów oraz zasady alokacji narządów unaczynionych.

01-09

Selected aspects of migrants’ health

Wybrane aspekty zdrowia migrantów

Authors: A S Baranowska
Abstract (ENG): The subject of the article is selected aspects of migrants’ health. The author has introduced a definition of migration as well as statistical data picturing the volume of the current migration flows. The author has characterized health problems occurring most frequently in voluntary migrants and refugees. She has also explained the reasons for increased risk of disease incidence and higher susceptibility to injuries in the population of migrants. The author has also brought up the issue of barriers in using host country’s healthcare system by migrants and has indicated the necessity of adequately prepared medical staff and psychologists working with culturally different people.

Abstract (PL):
Autorka przedmiotem artykułu uczyniła wybrane aspekty zdrowia migrantów. Przedstawiła pojęcie migracji oraz dane statystyczne obrazujące wielkość współczesnych ruchów migracyjnych. Dokonała charakterystyki problemów zdrowotnych najczęściej występujących u migrantów dobrowolnych oraz u uchodźców. Wyjaśniła przyczyny zwiększonego ryzyka zachorowalności na choroby oraz większej podatności na urazy w populacji migrantów. Poruszyła zagadnienie barier w korzystaniu przez migrantów z opieki medycznej w kraju przyjmującym oraz wskazała na konieczność odpowiedniego przygotowania personelu medycznego i psychologów do pracy z osobami odmiennymi kulturowo.

10-14

Specialised transport of neonates – who, when, how, and why?

Specjalistyczny transport noworodka - kto, kiedy, jak i dlaczego?

Authors: A Aftyka, B Rybojad
Abstract (ENG): In Poland, as in other countries, all neonates should be born in optimal environment, especially when it is expected that specialized perinatal care will be necessary. Unfortunately, for various reasons, women sometimes give birth in places which do not provide proper neonatal care nor conditions for a surgery. Then it is necessary to transfer the neonate to a higher-level referral centre. Medical transport of high-risk and critically ill neonates requires skilled personnel and specialised equipment. The only safe way is to transport the child in an adapted ambulance by a neonatal transport team. The authors describe the indications and the preparation for the transport as well as the most common problems associated therewith.

Abstract (PL):
W Polsce, podobnie jak w innych krajach, wszystkie noworodki powinny rodzić się w najlepszych możliwych warunkach, zwłaszcza, jeśli przewidywana jest konieczność specjalistycznej opieki perinatalnej. Niestety, z różnych przyczyn, czasem kobiety rodzą w miejscach niezapewniających właściwej opieki neonatologicznej lub warunków do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Konieczne jest wtedy przewiezienie nowo narodzonego dziecka do ośrodka o wyższym stopniu referencyjności. Medyczny transport noworodka w stanie zagrożenia życia wymaga wykwalifikowanego zespołu oraz specjalistycznego sprzętu przeznaczonego dla najmniejszych pacjentów. Artykuł opisuje wskazania i przygotowanie do transportu, a także najczęściej spotykane problemy z nim związane.

15-19

Selected determinants of health behaviour of people aged over 65

Wybrane czynniki determinujące poziom zachowań zdrowotnych osób powyżej 65 roku życia

Authors: G J Nowicki, M Młynarska, B Ślusarska, P Rzońca , M Kotus, A Zagaja
Abstract (ENG): Factors influencing successful ageing, i.e. ageing free from diseases common in the old age, include selected life style determinants. One of the categories of human behaviours, which constitutes the style of life and determines its quality, is health behaviours.

Abstract (PL):
Czynnikami wpływającymi na pomyślne starzenie się, rozumiane jako starzenie wolne od chorób, które najczęściej występują w wieku podeszłym, są niektóre elementy stylu życia. Jedną z kategorii zachowań człowieka, która składa się na styl życia i decyduje o jego jakości, są zachowania zdrowotne.

20-26

The scope of a midwife’s competence in Poland and Great Britain – a comparative analysis

Zakres kompetencji położnej w Polsce i Wielkiej Brytanii - analiza porównawcza

Authors: G Iwanowicz-Palus , A Bień, E Rzońca, M Mazurek
Abstract (ENG): Midwives duties and competencies undergo continuous changes and progress. The problem needs constant revision due to social, political and economic conditions of a given state.

Abstract (PL):
Zadania oraz kompetencje położnych podlegają ciągłym zmianom i rozwojowi. Problematyka dotycząca kompetencji położnych wymaga ciągłej weryfikacji ze względu na stale zmieniające się warunki społeczne, polityczne i ekonomiczne danego kraju. Celem pracy była analiza porównawcza zakresu i stopnia przygotowania położnej do samodzielnej realizacji kompetencji zawodowych w systemie opieki położniczej w Polsce i Wielkiej Brytanii.

27-31

The impact of breastfeeding on the psychomotor development of infants up to the age of 2

Wpływ karmienia naturalnego na rozwój psychomotoryczny dzieci do 2 roku życia

Authors: M Kaźmierczak, G Gebuza, K Kowalska, M Gierszewska, E Mieczkowska
Abstract (ENG): Feeding with woman's breast milk is the gold standard for the nourishment of neonates and infants. The Aim of the Study. To establish the difference in the psychomotor development of infants from the neonatal stage up to the age of 2, fed with woman's breast milk and with a bovine milk formula.

Abstract (PL):
Karmienie mlekiem kobiecym jest złotym standardem żywienia noworodków i niemowląt.

32-41

Selected personality traits and frequency of taking some healthy eating behaviours in young women

Wybrane cechy osobowości a częstość podejmowania wybranych prozdrowotnych zachowań żywieniowych u młodych kobiet

Authors: M Jaworski, H Rozenek
Abstract (ENG): Eating habits are an important determinant of overall health. Improper diet can contribute to the development of diet-related diseases, including obesity. Recognition of determinants of these behaviours is therefore a key research area of food science and health psychology. The aim of the project was to analyse the relationship between personality profile and healthy eating habits in young women (i.e. consumption of vegetables, fruits, whole-grain bread, and reducing consumption of foods high in fat, sugar, and containing preservatives and salt).

Abstract (PL):
Zachowania żywieniowe stanowią bardzo ważny czynnik warunkujący ogólny stan zdrowia. Nieprawidłowy sposób odżywiania się może przyczyniać się do rozwoju chorób dietozależnych, w tym rozwoju otyłości. W związku z tym identyfikacja czynników determinujących te zachowania stanowi kluczowy obszar badań nauk o żywieniu i psychologii zdrowia. Celem projektu była analiza związku między profilem osobowości, a podejmowaniem wybranych prozdrowotnych zachowań żywieniowych u młodych kobiet (tj. konsumpcji warzyw, owoców i pieczywa pełnoziarnistego oraz ograniczania spożycia produktów bogatych w tłuszcz, cukier, a także zawierających konserwanty i sól).

42-48

Selected aspects of teenagers’ lives with diagnosed inflammatory bowel disease in the opinion of patients and their parents – a comparative analysis

Wybrane aspekty życia nastolatków z rozpoznanym nieswoistym zapaleniem jelit w opinii chorych i ich rodziców, analiza porównawcza

Authors: K Wardak, D Celińska-Cedro, M Nagórska
Abstract (ENG): Owing to medical progress which took place in the 20th and 21st century, prognosis in many chronic illnesses has significantly improved. Practically, it means that a greater number of chronically ill children are continuously reaching adulthood. A substantial difference in the care of a child and an adolescent is observed. The patient as well as his or her parents should be familiar with these differences, and at the same time expect changes in the type of care provided.

Abstract (PL):
Dzięki postępowi medycyny, jaki nastąpił w XX i XXI wieku, rokowanie w wielu przewlekłych chorobach jest dziś wyraźnie lepsze. Oznacza to, że nieustannie znaczna liczba przewlekle chorych dzieci osiąga wiek dorosły. Istnieje istotna różnica w opiece nad dzieckiem i osobą wchodzącą w dorosłość. Pacjent i jego rodzice powinni znać te różnice, jednocześnie oczekiwać zmian w modelu sprawowanej opieki.

49-55

Psychological consequences of participating in the rescue after a mass incident or catastrophe – a questionnaire study of medical rescue workers

Psychologiczne konsekwencje uczestnictwa w akcji ratunkowej podczas katastrofy lub zdarzenia masowego- badania ankietowe ratowników

Authors: O Odrobina , Z Kopański, G Sianos, Strychar , Ł Małek
Abstract (ENG): Nowadays it is commonly observed that people who have witnessed health- or life-threatening incidents may develop deep and long-lasting changes in functioning that can lead to mental and somatic disorders.

Abstract (PL):
Współcześnie podkreśla się, że u osób, które miały do czynienia ze zdarzeniami stanowiącymi realne zagrożenie zdrowia i życia mogą powstawać głębokie i długotrwale utrzymujące się zmiany w funkcjonowaniu, które wyrażają się w zaburzeniach somatycznych i psychicznych.

56-61

The assessment of the selected professional groups’ knowledge on the first aid in specific life-threatening situations

Ocena wiedzy osób z wybranych grup zawodowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy w określonych stanach zagrożenia życia

Authors: U Drabik, A Zorska-Krzanik
Abstract (ENG): Training the society at giving first aid has lately been considered a crucial issue. One who participates or observes a critical accident must possess the knowledge on the proper handling of rescue actions and should be ready to undertake such actions, which has been defined an obligation by the Emergency Medical Service Act and the clause 162§1 of the penal code. Actions defined as pre-medical aid are extremely important, particularly during first minutes of a sudden circulatory arrest.

Abstract (PL):
W ostatnich latach dużą wagę przywiązuje się do szkoleń społeczeństwa z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Człowiek będący świadkiem lub uczestnikiem zdarzenia niosącego zagrożenie życia powinien posiadać wiedzę z zakresu prawidłowego przeprowadzenia pierwszej pomocy oraz powinien podjąć działania ratujące życie poszkodowanego, do czego obliguje go obowiązek wynikający z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym [1] oraz z artykułu 162§1 Kodeksu Karnego [2]. Czynności z zakresu pomocy przedmedycznej są niezmiernie istotne szczególnie w pierwszych minutach od nagłego zatrzymania krążenia.

62-65