<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2016


Paper TitlePage

The ups and downs of health education for children and youth

Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży - blaski i cienie

Authors: I Brukwicka, Z Kopański , R Kollár , M Kollárová , B Bajger
Abstract (ENG): Autorzy omówili rolę świadomego stwarzania sposobności do uczenia się i takiego zaplanowania zachowań by służyły zdrowiu. Podkreślili, że w ten sposób pojmowana eduka-cja zdrowotna dąży do poprawy oraz ochrony zdrowia poprzez stymulowane procesem uczenia, a przy okazji wywiera dobro-wolne zmiany w zachowaniu jednostek. Działania skierowane na edukację i stymulowanie rozwoju jednostek obejmują – zdaniem autorów - podnoszenie poziomu wiedzy o zdrowiu, poradnictwo z zakresu zagrożeń zdrowia, budowanie wysokiej samooceny oraz samodzielności. A dalszej części artykułu autorzy skupili się na celach edukacji zdrowotnej oraz skuteczność jej prowadzenia.

Abstract (PL):
The authors discuss the role of the conscious creation of opportunities to learn and plan behaviours in such a way that they may contribute to good health. They emphasise that health education understood in such a manner leads to improving and protecting health by stimulating the learning process, and at the same time it produces voluntary behaviour change in individuals. Actions targeted at educating and stimulating the development of individuals cover – according to the authors – raising the level of health-related knowledge, counselling in the scope of disease risks, building a high self-esteem and a sense of independence. Next, the authors focus on the aims of health education and its effectiveness.

01-05

On the health of children and youth

O zdrowiu dzieci i młodzieży

Authors: I Brukwicka, Z Kopański , R Kollár , M Kollárová , B Bajger
Abstract (ENG): Przy realizacji zadań związanych z edukacją proz-drowotną dzieci i młodzieży konieczna jest współpraca wielu środowisk tworzących przestrzeń dydaktyczną ucznia oraz zinte-growany i możliwie spójny zakresie form i treści program eduka-cyjny. Program ten – zdaniem autorów artykułu- powinien uwzględniać różne aspekty rozumienia zdrowia, powinien charak-teryzować różne czynniki warunkujące zdrowie, powinien akcen-tować znaczenie zdrowego stylu życia, rolę nawyków żywienio-wych, higieny życia codziennego, aktywności ruchowej, zagrożeń chorobowych, głównie wypadków w szkole, znaczenie niektórych nałogów, rolę i sposoby dbania o zdrowie psychiczne.

Abstract (PL):
When implementing tasks related to the health educa-tion of children and youth, it is necessary for the various groups creating the student’s didactic space to cooperate. There is also a need for an integrated and possibly formally coherent curriculum. Such a curriculum – according to the authors of this article – should take into account various aspects of understanding health; it should characterise different factors conditioning health; it should place emphasis on the importance of a healthy lifestyle, the role of eating habits, everyday hygiene, physical activity, health risks, mainly accidents at school, as well as the impact of some types of addiction and the role and ways of maintaining mental health.

06-14

The role of a nurse in the prevention of postural defects in children

Rola pielęgniarki w profilaktyce wad postawy u dzieci

Authors: M Wojciechowska, H Makowska , I Łopacińska
Abstract (ENG): Dużym współczesnym problemem dzieci i młodzieży są stosunkowo często występujące wady podstawy. We wczesnym ich wykryciu szczególną rolę mogą odgrywać rodzice dzieci oraz pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania.

Abstract (PL):
Relatively frequent postural defects are a considerable problem of contemporary children and youth. Par-ents and nurses in the education and upbringing setting can play a significant role in the early diagnosis of these defects.

15-18

The knowledge of students from selected universities on the extension of nurses’ and midwives’ competences to administer medications, give prescriptions, and refer for diagnostic tests

Wiedza studentów wybranych uczelni na temat rozsze-rzenia kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie ordynowania leków, wystawiania recept i kierowania na badania diagnostyczne

Authors: J Gotlib, A Zarzeka, M Panczyk, P Leszczyński, L Iwanow, K Pietruszewska, N Mazur , A Gorzkiewicz, J Belowska, Ł Samoliński
Abstract (ENG): Od 1 stycznia 2016 r. określone grupy pielęgniarek i położnych w Polsce uzyskają uprawnienia w zakre-sie wystawiania recept i samodzielnego kierowania pacjentów na badania diagnostyczne.

Abstract (PL):
Beginning on January 1st, 2016, particu-lar groups of nurses and midwives in Poland gained the authority to write out prescriptions and refer for diagnostic tests autono-mously.

19-31

The assessment of the demand for medical care among elderly care home residents

Ocena zapotrzebowania na opiekę medyczną pacjentów w starszym wieku w warunkach Domu Pomocy Społecz-nej

Authors: M Starczewska, J Tysa, K Augustyniuk , J Owsianowska, A Jurczak, E Grochans
Abstract (ENG): W ciągu najbliższych 20 lat niemal co czwarty mieszkaniec naszego kraju przekroczy próg starości. Jedną z form pomocy instytucjonalnej dla osób w podeszłym wieku są Domy Pomocy Społecznej, które świadczą opiekę pielę-gnacyjno-medyczną.

Abstract (PL):
In the nearest 20 years almost every fourth citizen of our country will cross the threshold of senility. The forms of institutional aid for the elderly include care homes providing nursing and medical services.

32-38

Pain and intensification of depression in patients under-going percutaneous coronary intervention

Dolegliwości bólowe a nasilenie depresji u pacjentów po zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej

Authors: B Ślusarska, H Piasecka, A Nobis, G J Nowicki, K Naylor
Abstract (ENG): Zabieg przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI) wykonywany jest jako zabieg planowy oraz jako metoda ratowania życia i zdrowia. Występowanie dolegliwości bólowych u chorych po zabiegach angioplastyki wieńcowej zwią-zane jest z cierpieniem pacjenta. Celem niniejszej pracy jest oce-na stopnia nasilenia dolegliwości bólowych i depresji u pacjen-tów po zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej.

Abstract (PL):
Percutaneous Coronary Interventions (PCI) is performed as an elective surgery and a life- or health-saving method. Occurrence of pain in patients undergoing coro-nary angioplasty entails suffering. The aim of this study is to as-sess severity of pain and depression in patients undergoing percu-taneous coronary intervention.

39-44

The safety of selected birth locations according to women and men

Bezpieczeństwo wybranych miejsc porodu w opinii kobiet i mężczyzn

Authors: G Iwanowicz-Palus , M Król
Abstract (ENG): Narodziny dziecka są znaczącym wydarze-niem w życiu rodziców, dlatego ważna jest ich wysoka jakość. Wizję porodu w wymarzonym miejscu przysłaniają często obawy o możliwość wystąpienia komplikacji. Wyniki badań dotyczących bezpieczeństwa porodu w warunkach pozaszpitalnych wykazują, że nie występuje ryzyko większe niż w szpitalu, w przypadku gdy kobieta jest w ciąży niskiego ryzyka oraz dokona się właściwego przygotowania rodziców, miejsca narodzin i zaplecza sprzętowe-go. Celem prowadzonych badań było poznanie opinii kobiet i mężczyzn na temat bezpieczeństwa wybranych miejsc porodu.

Abstract (PL):
The birth of a child is an important event in the parents’ life, and therefore the high quality of birth is cru-cial. The vision of giving birth at a chosen location is often ob-scured by concerns about potential complications. Research on out-of-hospital birth safety demonstrates that the risk is not any higher than in hospital provided that the woman is with a low-risk pregnancy and that the parents, place of birth and equipment have been prepared properly. The purpose of this study is to learn about the opinions of women and men concern-ing the safety of selected birth locations.

45-50

The level of illness acceptance among haemodialysis and peritoneal dialysis patients

Stopień akceptacji choroby wśród pacjentów leczonych hemodializami i dializami otrzewnowymi

Authors: D Schneider-Matyka, M Klim,, M Szkup, M Starczewska, S Wieder-Huszla, E Grochans
Abstract (ENG): Częstość występowania przewlekłej choro-by nerek w Polsce sięga 16% populacji ogólnej. Obecnie na świe-cie metodami nerkozastępczymi leczonych jest ponad 2 mln osób. W 2007 roku w Polsce za pomocą dializoterapii leczono prawie 17 tysięcy osób.

Abstract (PL):
Chronic kidney disease in Poland affects 16% of the general population. At present, over two million peo-ple in the world receive kidney-replacement therapy. In 2007, nearly 17,000 people were treated with dialysis in Poland.

51-57

Factors affecting sexual activity of women after child-birth

Czynniki wpływające na aktywność seksualną kobiet po porodzie

Authors: A Bień, E Rzońca, G Iwanowicz-Palus , E Lenkiewicz
Abstract (ENG): Aktywność seksualna kobiet zmienia się w różnych okresach życia i jest zależna od wielu czynników. Jed-nym z nich są narodziny dziecka i macierzyństwo, które stanowią źródło wielu emocji, a zarazem są unikalnym i trudnym doświad-czeniem, przekładającym się na życie i zdrowie, w tym zdrowie seksualne i relacje z partnerem. W pracy podjęto próbę poznania czynników wpływających na aktywność seksualną kobiet w pierwszym roku po porodzie.

Abstract (PL):
Women's sexual activity changes at vari-ous stages of life and is affected by numerous factors. One of them includes childbirth and maternity – a very emotional, unique, and difficult experience with a great impact on the wom-an's life and health, including sexual health and the relationship with her partner. The paper investigates factors affecting sexual activity of women in Poland in the first year after childbirth.

58-66