<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2016


Paper TitlePage

The care over the injured according to the Tactical Combat Casualty Care standard - introduction

Opieka nad poszkodowanym w warunkach działań taktycznych w oparciu o standard TCCC - wprowadzenie

Authors: K Ostrowski, Z Kopański, R Osłowski, P Leszczyński, I Brukwicka, G Sianos
Abstract (ENG): Combat-related activities that have been undertaken all over the world for many years pose a threat of lethal consequenc-es. Research indicates that as much as 80% of deaths are the so-called inevitable deaths. Activity in a combat environment is a very specific and characteristic context. The tasks at hand are performed under a direct threat of the enemy opening fire, with a strict code applied to using light or sound, in extreme weather conditions and given the variety of injuries. Actions taken can only be successful is the procedures of tactical combat care are followed..

Abstract (PL):
Działania zbrojne, prowadzone od wielu lat na całym świecie niosą za sobą śmiertelne w skutkach zdarzenia. Z badań wynika, że aż 80% zgonów stanowią tzw. „zgony niemożliwe do uniknięcia”. Prowadzenie działań w warunkach bojowych związane jest ze swoistą specyfiką. Realizacja zdań prowadzona pod bezpośrednim zagrożeniem ognia nieprzyjaciela, przy za-chowaniu dyscypliny świetlnej, dźwiękowej, przy ekstremalnej pogodzie, wreszcie odmienności urazów jest skuteczna przy za-stosowaniu odpowiednich procedur postepowania ratunkowego w środowisku taktycznym.

01-04

Providing medical attention to the wounded according to the TCCC standard

Udzielanie pomocy rannemu według standardu TCCC

Authors: K Ostrowski, Z Kopański, R Osłowski, P Leszczyński, I Brukwicka, G Sianos
Abstract (ENG): In this article, the focus is on the principles of care provision within the TCCC standards. The detailed accounts of the Care Under Fire, Tactical Field Care, and Tactical Evacuation Care (MEDEVAC/CASEVAC) phases are presented. The differ-ences of rescue actions in tactical combat and away from battle-field are emphasised

Abstract (PL):
W artykule tym skupiono się na zasadach udziela-nia pomocy wg standardów TCCC. Omówiono szczegółowiej postępowanie w fazie Care Under Fire, Tactical Field Care, Tac-tical Evacuation Care (MEDEVAC/ CASEVAC). Podkreślono różnice występujące w zachowaniu ratowników podczas działań taktycznych a działań ratowniczych poza polem walki.

05-10

The implementation of TCCC medical supplies in medical rescue teams

Implementacja środków medycznych TCCC w zespołach ratownictwa medycznego

Authors: K Ostrowski, Z Kopański, R Osłowski, P Leszczyński, I Brukwicka, G Sianos
Abstract (ENG): The authors have discussed the differences between medical and tactical rescue, focusing on medical supplies used in the TCCC standard and in medical rescue teams.

Abstract (PL):
Autorzy omówili różnice pomiędzy ratownictwem medycznym a ratownictwem taktycznym, zwrócili uwagę na środki medyczne wykorzystywane w standardzie TCCC oraz w zespołach ratownictwa medycznego

11-14

Nursing care of a patient with Parkinson's disease in domestic conditions

Opieka pielęgniarska nad osobą z chorobą Parkinsona w warunkach domowych

Authors: J Herczyk, J Góra
Abstract (ENG): The authors have presented the etiopathogenesis and clinical picture of Parkinson's disease and the possibilities for its diagnosis and treatment and they have discussed the complications associated with the progression of the disease. Attention has also been drawn to the tasks of nurses for specific disorders and patient self-care constraints. The importance of support for the family in which a problem Parkinson's disease has occurred has been stressed. The authors have also discussed the education of the patient and his family on the actions to be taken to maintain the patient's fitness at the best level possible.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili etiopatogenezę i obraz kliniczny choroby Parkinsona oraz możliwości jej diagnozowania i leczenia, omówili powikłania, z jakimi wiąże się postęp choroby, zwrócili uwagę na zadania pielęgniarki w przypadku konkretnych zaburzeń i ograniczeń w samoobsłudze pacjenta, podkreślili znaczenie wsparcia dla rodziny, w której pojawia się problem choroby Parkinsona, omówili również szczegółowo edukację pacjenta oraz jego rodziny w zakresie działań podejmowanych w celu zachowania jak najlepszej sprawności chorego.

15-19

Students’ knowledge about the care of newborns treated with the Infant Flow method

Wiedza studentek na temat opieki nad noworodkiem leczonym metodą Infant Flow

Authors: M Lewicka, E Taras, M Sulima
Abstract (ENG): Neonates are naturally prone to respira-tory problems which may potentially lead to life-threatening con-ditions. The causes are usually disturbances in the adaptation to life outside the uterus. The clinical findings made so far indicate that the Infant Flow method is promising and its high effective-ness reduces the likelihood of pulmonary complications. New-borns treated with the Infant Flow method require special care by the medical personnel.

Abstract (PL):
W okresie noworodkowym występuje naturalna skłonność do występowania zaburzeń oddychania, w wyni-ku których może dojść do stanów zagrożenia życia. Przyczyną tego stanu są najczęściej zaburzenia w procesie adaptacji do życia pozamacicznego. Dotychczasowe doniesienia kliniczne wskazują, że metoda Infant Flow jest obiecująca i efektywna a jej wysoka skuteczność zmniejsza występowanie powikłań płucnych. Nowo-rodek leczony metodą Infant Flow wymaga szczególnej opieki ze strony personelu medycznego.

20-25

Evaluation of services provided by community midwives to women in postnatal period

Ocena realizacji świadczeń położnej rodzinnej w okresie poporodowym

Authors: M Lewicka, M Sulima, S Grzeszczak
Abstract (ENG): The community midwife’s role for wom-en in postnatal period, their babies and families, consists primari-ly in providing care of mother and her child.

Abstract (PL):
Wykonywanie zawodu położnej rodzinnej, w odniesieniu do kobiety w okresie poporodowym, jej dziecka i rodziny, polega w szczególności na sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem.

26-31