<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.4/2015


Paper TitlePage

The overview of sickness and accident insurance in Poland

Charakterystyka ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w Polsce

Authors: E Wojdak , Z Kopański, E Bojanowska
Abstract (ENG): The authors have characterised sickness and accident insurance in Poland. The attention has been paid to employee sickness understood as a risk for the employer. Social benefits due in cases of sickness and motherhood have been characterised. Rights and conditions for accident benefits have been discussed. The benefit eligibility in cases of occupational diseases has been presented.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili charakterystykę ubezpieczeń chorobowych i wypadkowych w Polsce. Zwrócili uwagę na chorobę pracownika rozumianą jako ryzyko dla pracodawcy. Scharakteryzowali świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społec-znego w przypadku choroby i macierzyństwa. Omówili nabycie prawa i zasady wypłacania świadczeń z zakresu ubezpieczenia wypadkowego, oraz świadczenia wypadkowe jakie otrzymuje pracownik, gdy stwierdzi się u niego chorobę zawodową.

01-05

Calcium channel blocker poisoning

Zatrucie blokerami kanału wapniowego

Authors: M Jeż , M Temler, Z Kuśnierz, D Zyśko, D Timler
Abstract (ENG): Calcium channel blocker poisoning is relatively fre-quent and it is life-threatening. The study presents epidemiologi-cal data concerning calcium channel blocker poisoning, the clini-cal symptoms of such a poisoning, basic methods of treating pa-tients with calcium channel blockers available to emergency re-sponse teams.

Abstract (PL):
Zatrucie blokerami kanału wapniowego wapnia występuje stosunkowo często i prowadzi do zagrożenia życia. W pracy przedstawiono dane epidemiologiczne dotyczące zatruć blokerami kanału wapniowego, objawy kliniczne tych zatruć, podstawowe, dostępne dla Zespołów Ratownictwa Medycznego metody postępowania u pacjentów z blokerami kanału wapnio-wego.

06-09

The role of resignation from physical education classes in the context of prevention of civilisation diseases

Znaczenie zjawiska rezygnacji z zajęć wychowania fizycznego w kontekście profilaktyki chorób cywilizacyjnych

Authors: M Majorczyk, D Smoląg
Abstract (ENG): Childhood overweight and obesity is the cause of the global public health crisis. The mass phenomenon of resignation from physical education classes by children and youths Polish schools has been investigated for several years. Fourteen percent of students in Poland declare their unwilling-ness to participate in obligatory physical education classes. More than half of the European population above 15 years of age do not take up any physical activity.

Abstract (PL):
Przyczyną światowego kryzysu zdrowia publicznego jest dziecięca nadwaga i otyłość. Od kilku lat w pol-skich szkołach bada się masowe zjawisko rezygnacji dzieci i młodzieży z zajęć wychowania fizycznego. 14% uczniów szkół polskich deklaruje niechęć do uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego. Ponad połowa Europejczyków po 15 roku życia nie podejmuje aktywności fizycznej w ogóle. Celem niniejszego przeglądu jest porównanie najnowszych badań dotyczących przyczyn badanego zjawiska, jego skutków zdrowotnych oraz przedstawienie znaczenia interdyscyplinarnego zespołu we wczesnej profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

10-17

Cooperation of a nurse and a doctor in the outpatient care of patients with the most common sudden illnesses

Współpraca pielęgniarki i lekarza w opiece ambulato-ryjnej nad pacjentami z najczęstszymi nagłymi zachoro-waniami

Authors: H Piasecka, K Woźniak, M Kiljańska
Abstract (ENG): Polish healthcare system undergoes con-tinuous change as a result of patients' growing expectations. Moreover, the development of medical knowledge and new methods of diagnostics and treatment also contribute to this change. In response to the expectations of the patients who need to visit a doctor on the same day in the case of an uncomplicated medical condition, the Medicover Express (MEx) service has been created.

Abstract (PL):
System opieki zdrowotnej podlega ciągłym przemianom w wyniku rosnących oczekiwań pacjentów. Ponadto przyczyniają się do tego rozwój wiedzy medycznej oraz nowe metod diagnostyki i leczenia. W odpowiedzi na oczekiwania pacjentów, u których wystąpiła konieczność odbycia wizyty w dniu zaistnienia prostego, nagłego problemu medycznego, powstała usługa Medicover Express (MEx).

18-23

Factors affecting the functioning of patients after an implantation of a coronary artery bypass graft

Czynniki wpływające na funkcjonowanie chorych po zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych

Authors: B Jurkiewicz, L Płaszewska-Żywko, M Kołp
Abstract (ENG): In recent years, there has been rapid development of invasive cardiology and other methods of treat-ment of coronary heart disease, including coronary artery bypass grafting (CABG). CABG is currently the most frequently per-formed cardiac surgery in Poland; however, there are few up-to-date reports on the daily functioning of persons with a history of myocardial revascularization.

Abstract (PL):
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój kardiologii inwazyjnej i innych metod leczenia choroby niedokrwiennej serca, w tym pomostowania aortalno-wieńcowego (ang. Coronary artery bypass graft, CABG). CABG jest obecnie najczęściej przeprowadzanym zabiegiem kardiochirurgicznym w Polsce, jednak liczba aktualnych doniesień na te-mat codziennego funkcjonowania osób po przebytej rewasku-laryzacji mięśnia sercowego jest niewielka.

24-30

Sexual behaviour of youth and sources of knowledge about such behaviour

Zachowania seksualne młodzieży oraz źródła wiedzy dotyczące takich zachowań

Authors: A Bień, S Stadnicka, G Iwanowicz-Palus
Abstract (ENG): Sexual activity of adolescents is of great importance to their future development. It is in adolescence that we start to have sexual needs and gain experience in this area. The aim of the research was to learn about the sexual behaviour of young people as well as the most popular sources of knowledge relating to such behaviour.

Abstract (PL):
Aktywność seksualna młodzieży w okresie adolescencji ma ogromne znaczenie dla ich dalszego rozwoju. W tym okresie rozwijają się potrzeby seksualne i gromadzą doświ-adczenia w tym zakresie. Celem badań było poznanie zachowań seksualnych młodych ludzi oraz najpopularniejszych źródeł wiedzy dotyczących takich zachowań.

31-37

Coping with stress by women in early postpartum

Sposoby radzenia sobie ze stresem kobiet we wczesnym połogu

Authors: M Makara-Studzińska, K Zwierz, A Madej, A Wdowiak
Abstract (ENG): Pregnancy is a special time in the life of every woman. Regardless of whether having children is a dream come true or a surprise, it is considered in the context of stressful situations. The aim of this study is to show the ways of coping with stress during the postpartum period. Moreover, two separate groups of women with no symptoms and symptoms of postpartum depression (PPD) were distinguished.

Abstract (PL):
Ciąża to czas szczególny w życiu każdej kobiety. Niezależnie od tego, czy jest ona spełnieniem marzeń o posiadaniu potomstwa, czy też zaskoczeniem – rozpatrywana jest w kontekście sytuacji stresogennej. Celem niniejszej pracy jest ukazanie sposobów radzenia sobie ze stresem w okresie połogu. Dodatkowo wyodrębniona została grupa kobiet bez objawów i z objawami depresji poporodowej (PPD).

38-43

Assessment of the level of adults’ knowledge about Car-dio-Pulmonary Resuscitation (CPR) and the use of an Automated External Defibrillator (AED) in public places

Ocena poziomu wiedzy osób dorosłych na temat resu-scytacji krążeniowo – oddechowej (RKO) i użycia auto-matycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) w miej-scach publicznych

Authors: P Musiał, K Makowski, D Adamczyk-Krupska, P Zięba, E Zięba, G Nowak-Starz, Z Kopański
Abstract (ENG): The number of accidents and diseases, especially cardio-vascular, is increasing along with the develop-ment of civilization and a growing pace of life. In Poland, the average number of accident fatalities is three times higher than the European average. The knowledge of first aid is very im-portant for society, which is a strong pillar of first aid to victims in emergency situations that are dangerous to health and life.

Abstract (PL):
Wraz z rozwojem cywilizacji, wzrastającym tempem życia, rośnie liczba wypadków i chorób, zwłaszcza chorób układu krążenia. W Polsce średnia liczba zgonów około wypadkowych jest trzy razy wyższa niż średnia europejska. Wiedza na temat pierwszej pomocy jest bardzo ważna wśród społeczeństwa, które stanowi mocny filar niesienia pierwszej pomocy poszkodowanym w nagłych sytuacjach, które są stanami zagrożenia zdrowia i życia.

44-47

Pre-hospital management and transport of a patient with a stroke – a case report

Postępowanie przedszpitalne i transport chorego z po-dejrzeniem udaru mózgu – opis przypadku

Authors: K Makowski, P Musiał , D Adamczyk-Krupska, P Zięba, E Zięba, G Nowak-Starz
Abstract (ENG): Acute cerebrovascular accident is always a life-threatening condition, regardless of the severity of clinical symp-toms. It is a dynamic process and a patient’s condition becomes stabilised only after 4-5 days following the incident. Moderately intense symptoms of neurological deficit in the beginning may progress rapidly in the following hours and days of the disease. The therapeutic window for ischemic stroke is narrow – the opti-mal time for the implementation of the thrombolytic therapy is the first 4.5 hours from the onset of symptoms. Therefore, immediate medical help is one of the most important prognostic factors. Quick recognition of symptoms and immediately undertaken ac-tion is a priority.

Abstract (PL):
Ostry incydent mózgowo-naczyniowy to zawsze stan bezpośredniego zagrożenia życia, bez względu na stopień nasilenia objawów klinicznych. Jest to proces dynamiczny i stabilizacja stanu chorego następuje dopiero po 4–5 dobach od zachorowania, a początkowo miernie nasilone objawy deficytu neurologicznego mogą ulec gwałtownej progresji w kolejnych godzinach i dniach trwania choroby. Okno terapeutyczne w udarze niedokrwiennym jest wąskie — optymalny czas włączenia leczenia trombolitycznego to pierwsze 4,5 godziny od wystąpienia objawów.

48-52