<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2015


Paper TitlePage

The implementation of the right to social insurance benefits in Poland

Realizacja prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w Polsce

Authors: E Wojdak , Z Kopański , E Bojanowska
Abstract (ENG): The authors have presented the main features of the reformed pension system in Poland – among others, they have discussed the importance of contributory periods, non-contributory periods and complementary periods; they have de-scribed the importance of interest rates of pension contributions and disability benefits, including the amount of disability benefit for a person who is completely incapable of work.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili główne założenia reformowanego systemu emerytalnego w Polsce, omówili m.in. znaczenie okresów składkowych, nieskładkowych i uzupełniających, scharakteryzowali znaczenie stopy procentowej składek na ubezpieczenie emerytalne, oraz świadczenia z ubezpieczenia rentowego, w tym wysokość renty dla osoby, która jest całkowicie niezdolna do pracy.

03-08

Patients’ rights to information in contemporary healthcare system

Prawa pacjenta do informacji we współczesnej ochronie zdrowia

Authors: G Majkowska
Abstract (ENG): Apart from beneficial effects for patients, progress made in medical knowledge and new diagnostics technologies brought numerous hazards against which they should be protected.

Abstract (PL):
Postęp w zakresie wiedzy medycznej oraz nowych technologii diagnostycznych i terapeutycznych obok swych dobroczynnych dla pacjenta skutków, przyniósł zagrożenie przed którymi pacjent powinien być chroniony.

09-11

Horse riding and diabetes

Jazda konna a cukrzyca

Authors: E Wierzbicka
Abstract (ENG): According to the International Diabetes Federation (IDF), diabetes mellitus constitutes one of the greatest health challenges of the 21st century. As reported by the latest research publications, physical activity is an important component of the patient therapy. Given the nature of activity, horse riding is considered to bring positive health effects during the diabetes treat-ment. Already 3500 years ago horse riding was known as a remedy for diabetes – it alleviated nagging symptoms, suggesting significant improvement of the amount of glucose in blood.

Abstract (PL):
Według Międzynarodowej Federacji Diabetyków (IDF) cukrzyca stanowi jedno z największych wyzwań w obszarze zdrowia w XXI wieku. Jak wynika z najnowszych publikacji, wysiłek fizyczny stanowi ważny element terapii chorych. Ze względu na charakter wysiłku, pożądane efekty zdrowotne w leczeniu cukrzycy może przynosić jeździectwo. Już ponad 3,500 lat temu jazda konna była „lekarstwem” na cukrzycę, koiła mę-czące objawy, sugerując u pacjentów znaczną poprawę wartości glikemii.

12-24

Assessment of the influence of eating habits of patients diagnosed with cholelithiasis

Ocena wpływu nawyków żywieniowych pacjentów z rozpoznaną kamicą żółciową

Authors: E Antos, A Zawadzka
Abstract (ENG): Cholelithiasis is the most frequent disease of the digestive system. Eating habits and lifestyle have a considerable influence on the occurrence of cholelithiasis. An integral part of cholelithiasis prevention is choosing a light diet which is low in fat.

Abstract (PL):
Kamica żółciowa to najczęstsza choroba układu pokarmowego. Na występowanie kamicy żółciowej nieba-gatelny wpływ ma sposób odżywiania i styl życia. Integralną część zapobiegania występowania kamicy żółciowej jest odpowiedni dobór diety lekkostrawnej z niską zawartością tłusczową.

15-19

Quality of life in patients with epilepsy

Jakość życia chorych na padaczkę

Authors: A Staniszewska, I Kurkowska-Jastrzębska, B Tarchalska-Kryńska
Abstract (ENG): To identify the demographic and socioeconomic factors that are associated with a poor quality of life in patients with epilepsy.

Abstract (PL):
Celem pracy było określenie czynników demograficznych i socjoekonomicznych wpływają-cych na jakość życia chorych na padaczkę.

20-26

Ergonomics at work in the ambulance - the opinion of paramedics

Ergonomia pracy w karetce pogotowia ratunkowego - opinie ratowników medycznych

Authors: M Zaborowski, Z Kopański, P Leszczyński
Abstract (ENG): Workplace ergonomics has been a topic of increasing interest for many years. The ever-greater importance of this issue has encouraged the authors to pursue their own re-search.

Abstract (PL):
Ergonomia miejsca pracy jest tematyka budzącą już od wielu tak rosnącezainteresowanie. Dużą aktualność tematyki skłoniła mnie do podjęcia badan własnych.

27-32

Physiotherapy after breast reconstruction following a radical mastectomy

Fizjoterapia po rekonstrukcji piersi po radykalnej ma-stektomii

Authors: J Zyznawska , D Smoląg , J Golec
Abstract (ENG): Breast cancer is one of the most frequent tumours among women. This oncological disease exerts negative influence on everyday life, impairing biological, psychological and social functioning of patients. Successfully employed breast reconstruction surgeries in combination with comprehensive re-habilitation contribute to the improvement of physical fitness, the quality of life, and self-acceptance of women who have had a mastectomy surgery.

Abstract (PL):
Rak piersi jest jednym z najczęściej spoty-kanych nowotworów u kobiet. Choroba onkologiczna deorgani-zuje życie codzienne, upośledzając funkcjonowanie biologiczne, psychologiczne i społeczne pacjentek. Stosowane z powodzeniem zabiegi rekonstrukcji piersi w połączeniu z kompleksową rehabi-litacją przyczyniają się do poprawy kondycji fizycznej, jakości życia i samoakceptacji kobiet po przebytym zabiegu mastektomii. Cel pracy. Celem prezentowanych badań była ocena skuteczności rehabilitacji u kobiet po zabiegu rekonstrukcji piersi.

33-36

Relationship between frequency of alcohol drinking and perceived time perception on the one hand and emotional status on the other hand within young adults

Zależność pomiędzy częstotliwością picia alkoholu i po-strzeganiem percepcji czasu z jednej strony, a stanem emocjonalnym drugiej strony młodych dorosłych

Authors: M Jaworski, P Krupińska , Ł Filipski
Abstract (ENG): Alcohol consumption among young adults is a serious medical and social problem. Identification of factors affecting the frequency of consumption of alcoholic bev-erages is a very important area of research in the field of medicine science, public health and psychology. This article aims to analyze the association between alcohol consumption and perceived time perspective on the one hand and emotional state on the other hand.

Abstract (PL):
Spożycie alkoholu wśród młodych osób dorosłych jest poważnym problemem medycznym i społecznym. Identyfikacja czynników wpływających na częstotliwość spożywania napojów alkoholowych jest bardzo ważnym obszarem badań w dziedzinie medycyny , zdrowia publicznego i psychologii. Ten artykuł ma na celu analizę związku między spożyciem alkoholu a postrzeganiem perspektywy czasu, z jednej strony i stanu emocjonalnego z drugiej strony.

37-45