<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2015


Paper TitlePage

The creation and development of social insurance

Ubezpieczenia społeczne -powstanie i rozwój

Authors: E Wojdak, Z Kopański, M Mazurek
Abstract (ENG): The authors present the notion of social insurance, which has been defined in various ways. They point to the origins of social insurance, emphasise the importance of social change and industrial progress in the 19th century, which had an impact on the development of social insurance in the entire Europe and on the creation of mutual assistance funds to support the ill, unemployed, elderly and the disabled. The authors provide an overview of the development of social insurance in 20th-century Europe and Poland.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili pojęcie ubezpieczeń aspołecznych różnie definiowanych przez różnych autorów, zwrócili uwagę na początki funkcjonowania ubezpieczenia, podkreślili znaczenie przemian społecznych i rozwój przemysłu w XIX wieku jakie miały wpływ na rozwijanie się ubezpieczeń społecznych w całej Europie, powstawanie kas wzajemnej pomocy, przy wspieraniu chorych, bezrobotnych, starszych i kalekich. Scharakteryzowali szkicowo rozwój ubezpieczeń społecznych w XX wieku w Europie i w Polsce

03-08

Knowledge and attitudes of midwives towards using study results in everyday clinical practice – focus group interview

Wiedza i postawy położnych wobec wykorzystywania wyników badań naukowych w codziennej praktyce klinicznej – badanie focusowe

Authors: J Belowska, M Panczyk, J Gotlib
Abstract (ENG): The ability to use up-to-date study results in everyday clinical practice is necessary in health care professions such as doctors, nurses and midwives in order to provide efficient and safe nursing care of highest quality standards. The aim of the study was to analyse the knowledge and attitudes of students in midwifery towards using study results in everyday clinical practice.

Abstract (PL):
Umiejętność wykorzystywania i zastosowania aktualnych wyników badań naukowych przez pracowników ochrony zdrowia: lekarzy, pielęgniarki czy położne w ich codziennej praktyce zawodowej jest konieczne do zapewnienia efektywnej, bezpiecznej oraz spełniającej najwyższe standardy jakości opieki sprawowanej nad pacjentem. Celem pracy była analiza wiedzy i postaw położnych wobec wykorzystywania wyników badań naukowych w codziennej praktyce klinicznej. Materiał i metody.58 studentek studiów niestacjonarnych I stopnia (pomostowych) na kierunku Położnictwo, 98% pracujących w zawodzie położnej, 50 osób posiadało wykształcenie średnie medyczne, 7 - dyplom magistra, 1 – dyplom licencjata, średnia wieku 44,34 lata (min. 36, maks. 55, SD: 4,632), średni staż pracy 19,92 lat (min. 5, maks. 32, SD: 6,152). 79% studentek pracujących w sektorze publicznym, 95% w ramach pełnego etatu. Rozszerzony focus. Badania pilotażowe. Badania jakościowe, wywiad ustrukturyzowany. Analiza jakościowa uzyskanych wyników.

09-16

Social support and the acceptance of illness among patients with a tracheostomy tube

Wsparcie społeczne a poziom akceptacji choroby u pacjentów z założoną rurką tracheostomijną

Authors: J Zarzycka, E Kobos, J Czarnecka, J Imiela
Abstract (ENG): In chronic illness, social support is a crucial part of therapy. It mobilises the patient to fight the disease and it allows him or her to accept the new role in life which is imposed on them by illness. Aim of the study. The aim of the study was the evaluation of the impact of social support on accepting the illness by patients with a tracheostomy tube.

Abstract (PL):
W chorobie przewlekłej wsparcie społeczne stanowi istotną część terapii. Pomaga w mobilizacji chorego do walki z chorobą jak również w przystosowaniu się do nowej roli pełnionej w życiu z chorobą.

17-25

Nursing problems of patients receiving home mechanical ventilation

Problemy pielęgnacyjne pacjentów wentylowanych w warunkach domowych

Authors: D Pilch, A Kowalski, S Wieder-Huszla, A Jurczak, M Stanisławska, E Grochans
Abstract (ENG): Introduction: Home mechanical ventilation (HMV) is used to support or substitute spontaneous breathing in chronic respiratory diseases and other conditions which impair the breathing function. The aim of the study is to find the root of nursing problems of HMV patients.

Abstract (PL):
Domowe Wspomaganie Wentylacją (DWW) stosowane jest do wspomagania lub zastępowania spontanicznego oddechu w chorobach przewlekłych układu oddechowego, czy innych uniemożliwiających efektywną wentylację spontaniczną.

26-31

The level of stress experienced by parents of infants hospitalized in a neonatal intensive care unit

Ocena nasilenia stresu odczuwanego przez rodziców dzieci przebywających na oddziale intensywnej terapii noworodka

Authors: A Jurczak, I Hop, S Wieder-Huszla, M Stanisławska, D Branecka-Woźniak, E Grochans
Abstract (ENG): The hospitalisation of a baby in a neonatal intensive care unit (NICU) is a situation which results in very strong emotions of parents. The aim of the study was to assess the level of stress experienced by parents of infants hospitalized in a NICU and to identify the most stressful factors in relation to the parents' gender. Materials and Methods. The study involved a group of 80 parents of infants hospitalized in the Clinic of Neonatal Pathology of the Independent Public Clinical Hospital (IPCH) in Szczecin and the Neonatal Pathology and Intensive Care Unit of the Independent Public Health Care Institution ‘Zdroje’ in Szczecin in 2012. The study was carried out with the use of a diagnostic survey with a standardised questionnaire of the Parent Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit (PSS-NICU) survey.

Abstract (PL):
Hospitalizacja dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka jest sytuacją, która dostarcza rodzicom bardzo silnych emocji. Celem pracy. była ocena nasilenia stresu odczuwanego przez rodziców dzieci leczonych na oddziale intensywnej terapii noworodka oraz wskazanie najbardziej stresogennych czynników w zależności od płci rodzica.

32-38

Satisfaction of newly delivered mothers with care provided in maternity wards – evaluation study

Ocena satysfakcji położnic z opieki w oddziałach poporodowych

Authors: K Augustyniuk,D Goldyn, B Kulesza-Brończyk, A Sienkiewicz, E Baryła-Pankiewicz, S Wieder-Huszla, M Szkup, E Grochans
Abstract (ENG): Organisational changes and medical and technological advances draw our attention to quality issues in medicine. At present, we can observe a growing interest in measuring patient satisfaction with health care. The aim of this study is to identify the best and worst elements of obstetric/nursing care provided in maternity wards in Poland.

Abstract (PL):
Zmiany organizacyjne oraz postęp wiedzy medycznej i technologii wymuszają zwrócenie uwagi na zagadnienie jakości w medycynie. Obecnie odnotowuje się wzrost zainteresowania pomiarami satysfakcji pacjenta z opieki zdrowotnej.

39-44

Quality of life of persons with periodontal diseases

Jakość życia osób z chorobami przyzębia

Authors: M Piotrowska, Z Kopański, M Wróblewska, B Błaszczak
Abstract (ENG): The interest in the quality of life as far as health is concerned has recently noticeably increased. Such an attitude towards health may result from the acceptance of a holistic approach to a person. Studies on the influence of the health of oral cavity on the patient's quality of life are relatively infrequent. Nowadays, such studies can utilise general as well as specific indices.

Abstract (PL):
W ostatnim okresie czasu zdecydowanie wrasta zainteresowanie jakością życia w aspekcie zdrowia. Takie spojrzenie na zdrowie może wynikać z uznania i zaak ceptowania holistycznego spojrzenia na człowieka. Badania dotyczące wpływu zdrowia jamy ustnej na jakość życia pacjentów są prowadzone stosunkowo rzadko. Współcześnie do tych badań można wykorzystywać wskaźniki zarówno ogólne, jak i specyficzne.

45-50

The profile of a patient in the state of alcohol intoxication admitted to selected hospitals in Lublin

Profil pacjenta w stanie zatrucia alkoholem hospitalizowanego w wybranych lubelskich szpitalach

Authors: E Rudnicka-Drożak, P Misztal-Okońska, M Młynarska, G Nowicki
Abstract (ENG): Patients in the state of alcohol intoxication and with organ damage caused by the abuse or prolonged use of alcohol are provided with help in hospital emergency departments. The exact number and profile of patients in this group are unknown, as doctors are not required to routinely check the presence of alcohol in blood, or include blood alcohol in medical records.

Abstract (PL):
Pacjentom będącym w stanie zatrucia alkoholem oraz z powikłaniami narządowymi spowodowanymi jego nadużyciem czy długotrwałym stosowaniem pomoc medyczna udzielana jest w oddziałach pomocy doraźnej. Nie jest znana dokładna liczba ani profil tej grupy pacjentów, ponieważ lekarze nie mają obowiązku rutynowego sprawdzania obecności alkoholu we krwi, ani odnotowywania tego faktu w dokumentacji medycznej.

51-58

Using social media and social media marketing tools in health promotion by the Polish communes

Korzystanie z mediów społecznościowych i narzędzi social media marketingu w promocji zdrowia przez polskie gminy

Authors: M Syrkiewicz-Świtała, T Holecki, K Sobczyk, M Wróblewski, K Lar
Abstract (ENG): The ubiquitous Internet and its modern information tools determine the current approach to communication with present society. Access to the net poses challenges not only for businesses but also for state institutions (e.g. communes), which want to effectively communicate with their environment. The communes active in the field of health promotion have at their disposal social media and social media marketing tools. The range of these tools is broad and should meet current demands and expectations of today’s consumers in the field of health promotion and education.

Abstract (PL):
Wszechobecny Internet i jego współczesne narzędzia informacyjne determinują aktualne podejście do sposobów komunikacji z obecnym społeczeństwem. Dostępność do sieci buduje także współczesne wyzwania nie tylko dla przedsiębiorstw ale także dla instytucji państwowych (np. gmin), chcących w sposób efektywny komunikować się ze swoim otoczeniem. Gminy podejmując wszelkie działania również z zakresu promocji zdrowia mają do swojej dyspozycji media społecznosciowe i narzędzia social media marketingu. Wachlarz tych narzędzi jest szeroki i powinien sprostać obecnym wymogom oraz oczekiwaniom współczesnych odbiorców akcji z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej. Cel pracy. Celem badania było

59-64

Assessment of the influence of selected kinesitherapeutic methods on the function of the shoulder girdle in patients with the shoulder impingement syndrome

Ocena wpływu wybranych metod kinezyterapeutycznych na funkcję obręczy barkowej u pacjentów z zespołem bolesnego barku

Authors: I Rotter, H Mosiejczuk, J Żugaj, M Ptak, A Lubińska
Abstract (ENG): The shoulder impingement syndrome is a frequent musculoskeletal disease and kinesitherapy is a crucial element in the treatment of the disease.

Abstract (PL):
Zespół bolesnego barku jest często występującą chorobą narządu ruchu a zastosowanie kinezyterapii w jest bardzo ważnym elementem w procesie leczenia tego schorzenia.

65-72

Evaluation of the impact of various factors on the occurrence of a suicidal death – preliminary report

Ocena wpływu różnych czynników na wystąpienie zgonu samobójczego - doniesienia wstępne

Authors: A Pawlak, P Krajewski, R Płoski, M Brzozowska, I Chojnacka
Abstract (ENG): For over a dozen years, there have been on average 4–5 thousand suicidal deaths recorded annually in Poland. The police keep detailed records concerning the circumstances and the methods chosen by the suicides, which however are intended above all for statistical compilations. This study, which takes into consideration the police data and links them with medical and genetic knowledge, aims at the creation of a profile of a person with increased risk of a suicide attempt and at a possible use of this profile for preventive purposes.

Abstract (PL):
Od kilkunastu lat notuje się w Polsce średnio od 4 do 5 tysięcy zgonów samobójczych w skali roku. Policja prowadzi staranne statystyki dotyczące okoliczności oraz metod wybieranych przez samobójców, które jednak mają na celu przede wszystkim opracowania statystyczne. Powyższe badania uwzględniające dane policji oraz łączące je z wiadomościami medycznymi i genetycznymi mają na celu stworzenie profilu osoby u której występuje podwyższone ryzyko zamachu samobójczego oraz ewentualne wykorzystanie go w celach profilaktycznych.

73-77

Student interdisciplinary therapeutic team – past experiences

Studencki interdyscyplinarny zespół terapeutyczny - dotychczasowe doświadczenia

Authors: J Imiela, A Wiśniewski, Z Sienkiewicz
Abstract (ENG): The idea of the student therapeutic team emerged at the Medical University of Warsaw over thirty years ago. Under the watchful eye of the teaching staff, students of particular medical programs form an interdisciplinary therapeutic team and take care of patients at hospital in Działdowo.

Abstract (PL):
Idea studenckiego zespołu terapeutycznego pojawiła się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym już ponad 30 lat temu. Studenci poszczególnych kierunków medycznych pod okiem doświadczonej kadry nauczycielskiej opiekują się pacjentami w szpitalu w Działdowie tworząc studencki zespół interdyscyplinarny.

78-84