<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.4/2014


Paper TitlePage

Health promotion in Polish legislation

Promocja zdrowia w polskim ustawodawstwie

Authors: M Bażydło, I Radlińska, B Karakiewicz
Abstract (ENG): Law has a variety of functions concerning public health and health promotion, among others, it forbids selected anti-health attitudes, supports selected healthoriented attitudes, determines the powers of health care units, regulates the practice of medical professions and determines the requirements concerning the quality of health care.

Abstract (PL):
Prawo pełni różnorodne funkcje w zakresie zdrowia publicznego oraz promocji zdrowia, między innymi: zakazuje wybranych zachowań antyzdrowotnych, wspiera wybrane zachowania prozdrowotne, określa uprawnienia jednostek w opiece zdrowotnej reguluje kwestię wykonywania zawodów medycznych, określa wymagania w zakresie jakości opieki zdrowotnej.

'4-8

The loss of the child in the perinatal period – rights arising from the mother's labour laws

Strata dziecka w okresie okołoporodowym - uprawnienia matki wynikające z przepisów prawa pracy

Authors: R Kostrubiec, M Sulima, M Lewicka
Abstract (ENG): Perinatal deaths include antenatal, intrapartum (stillbirths) and neonatal deaths. The issue of stillbirth and rights of the working mother in this respect are regulated in Art. 1801.1 of the Labour Code. In the case of stillbirth or death of the child before the age of 8 weeks, the female employee is entitled to maternity leave of eight weeks following the delivery, and of no less than seven days from the date of the child’s death.

Abstract (PL):
Do zgonów okołoporodowych zalicza się zgony przed i śródporodowe (martwe urodzenia) oraz zgony noworodków. W 1801 §1 Kodeksu pracy uregulowane jest zagadnienie urodzenia martwego dziecka i uprawnienia pracującej matki z tym związane. W przypadku urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

'9-13

The application of evidence-based practice in selected health science professions – the review of international literature

Zastosowanie Evidence-based Practice w wybranych grupach specjalistów nauk o zdrowiu - przegląd światowego piśmiennictwa

Authors: J Gotlib, J Belowska , M Panczyk
Abstract (ENG): The application of evidence-based practice (EBP) in the selected health science professions is a widely discussed topic in the available international literature.

Abstract (PL):
Zastosowanie Evidence-based Practice w wybranych grupach specjalistów nauk o zdrowiu jest tematem szeroko podejmowanym w dostępnej, aktualnej literaturze światowej.

'14-19

Nurse education and training in the context of amended (2013) directive 2005/36/EC

Kształcenie pielęgniarek w kontekście znowelizowanej w 2013 roku dyrektywy 36/2005/WE

Authors: M Głowacka, B Haor, R Ślusarz , M Biercewicz, M Rybka, B Karakiewicz
Abstract (ENG): Nursing as an independent medical profession is subject to the regulations of national and European law, among others in respect of undergraduate education.

Abstract (PL):
Pielęgniarstwo jako zawód samodzielny medyczny podlega regulacjom prawa krajowego i europejskiego, m. in. w zakresie kształcenia przeddyplomowego.

'20-24

The rights of persons with disabilities in Poland

Prawa osób niepełnosprawnych Polsce

Authors: I Radlińska, M Bażydło, B Karakiewicz
Abstract (ENG): Disabled persons, including people with intellectual disability, are under extensive legal protection on the grounds that they comprise a group particularly exposed to discrimination and social exclusion. This assumption inspired authors to analyse legal regulations on the rights of disabled persons in Poland, especially in the context of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities of 2006.

Abstract (PL):
Osoby niepełnosprawne, w tym niepełnosprawne intelektualnie (intellectual disability) podlegają szerokiej ochronie prawnej, ze względu na to, że stanowią grupę szczególnie narażoną na dyskryminację oraz wykluczenie społeczne. Takie przekonanie skłoniło autorów do analiza regulacji prawnych związanych z prawami osób niepełnosprawnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów konwencji z 2006 r.

'25-30

The opinion of primary healthcare patients on the proposed solutions in e-Health in the light of selected social factors

Opinia badanych pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej dotycząca proponowanych rozwiązań w obszarze e-Zdrowia w świetle wybranych czynników społecznych

Authors: A Strzelecka , G Nowak-Starz, Z Kopański
Abstract (ENG): High quality of healthcare and providing medical service that meets patients’ requirements is a priority task set before healthcare facilities within the European Union. Accomplishing this task is becoming increasingly difficult, which is why healthcare institutions are under pressure to increase the quality and efficiency of the service provided.

Abstract (PL):
Wysoka jakość usług ochrony zdrowia oraz świadczenie usług medycznych spełniających oczekiwania pacjentów to priorytetowe zadanie, które stawia się placówkom medycznym w krajach Unii Europejskiej. Jest to zadanie coraz trudniejsze do realizacji i zmusza placówki ochrony zdrowia do podnoszenia jakości i wydajności swoich usług.

'31-36

Characteristics of the circumstances and consequences of falls in a group of geriatric patients in primary health care

Charakterystyka okoliczności wystąpienia i konsekwencji upadków w grupie pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w wieku geriatrycznym

Authors: M S Kamińska , J Brodowski , B Karakiewicz
Abstract (ENG): Falls can lead to a gradual reduction of independence and a lower quality of life in patients over 65 years old. The aim of the study was to analyse the causes, circumstances and consequences of falls among geriatric patients in primary health care.

Abstract (PL):
Upadki mogą prowadzić do stopniowego ograniczenia samodzielności i obniżenia jakości życia pacjentów po 65. roku życia. Są zaliczane do wielkich problemów geriatrycznych. Celem pracy była analiza przyczyn, okoliczności i konsekwencji upadków wśród pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w wieku geriatrycznym.

'37-44

The functioning of patients with Alzheimer's disease in the opinion of their families

Funkcjonowanie osób z chorobą Alzheimera w opinii ich rodzin

Authors: H Król, B Zboina, G Nowak – Starz, M Biskup, M Surma
Abstract (ENG): In Poland, Alzheimer's disease affects around 200-250 thousand patients. The disease manifests itself by dementia – the patient ceases to be interested in the environment, loses his or her memory, sense of time and place. There occur behavioural disorders, neurological symptoms and speech disorders – a general decrepitude. The affected person requires comprehensive full time care.

Abstract (PL):
W Polsce na chorobę Alzheimera cierpi około 200-250 tysięcy pacjentów. Choroba przejawia się otępieniem - chory przestaje interesować się otoczeniem, traci pamięć, poczucie czasu, miejsca, występują zaburzenia zachowania, objawy neurologiczne, zaburzenia mowy, ogólne zniedołężnienie. Osoba ta wymaga sprawowania wszechstronnej, całodobowej opieki.

'45-50

Psycho-emotional problems of nurses working in palliative care units and home-based hospices

Problemy psychologiczne pielęgniarek pracujących w oddziałach medycyny paliatywnej oraz w hospicjum domowym

Authors: A Renn – Żurek, P Jamrozik, M Piontkowska
Abstract (ENG): Accompanying a dying person who has no chance of recovery, providing her with decent conditions to die, and offering support for her relatives pose a great emotional challenge for nurses who work in palliative care units. Having observed existing problems related to long-term work of professional palliative care nurses with cancer patients in the terminal phase and of their relatives’ behaviour and having analysed the sources addressing this problem, the authors felt inspired to conduct a study on psycho-emotional problems of palliative care nurses working in hospitals and home-based hospices.

Abstract (PL):
Towarzyszenie osobom umierającym w cierpieniu, niemającym nadziei na wyzdrowienie, zapewnienie godnych warunków umierania, jak i wspieranie osób mu bliskich jest trudnym wyzwaniem emocjonalnym dla pielęgniarek sprawujących profesjonalną opiekę paliatywno-hospicyjną. Istniejące problemy, obserwowane podczas długoletniej pracy z pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej, zachowania rodzin oraz analiza literatury dotyczącej tego tematu stały się inspiracją do przeprowadzenia badań w zakresie problemów psychologicznych pielęgniarek pracujących w oddziałach medycyny paliatywnej i hospicjum domowym.

'51-58

The awareness of adults concerning health-oriented attitudes which reduce the risk of the development of dental caries in children

Wiedza osób dorosłych na temat zachowań prozdrowotnych zmniejszających ryzyko rozwoju próchnicy u dzieci

Authors: A Jankowska , Z Kopański , M Wróblewska, B Błaszczak
Abstract (ENG): The promotion of mouth cavity health is an inseparable element of widely understood health promotion. One should take care of their health, which includes healthy mouth cavity, already from an early age. In childhood in particular, adults play significant role in the development of health-oriented habits in children. The question arises, to what extent they are prepared to the role of educator and promoter of healthy mouth cavity.

Abstract (PL):
Promocja zdrowia jamy ustnej jest nieodłącznym elementem szeroko pojętej promocji zdrowia. O swe zdrowie, w tym zdrową jamę ustną trzeba dbać od najmłodszych lat. Zwłaszcza w najmłodszych latach, przy wyrabianiu nawyków prozdrowotnych u dzieci, szczególną rolę do spełnienia mają dorośli. Powstaje pytanie w jakim jednak stopniu są oni przygotowani do roli edukatora i propagatora zdrowej jamy ustnej.

'59-69

Does a growth hormone (GH) receptor blockade delay organism ageing processes?

Czy zablokowanie receptora dla hormonu wzrostu (GH) opóźnia procesy starzenia się organizmu?

Authors: S Słuczanowska-Głąbowska , M Laszczyńska , K Piotrowska, M Grabowska, W Głąbowski M Z. Ratajczak
Abstract (ENG): Ageing is a physiological process in which changes affect many tissues and organs, including gonads and endocrine system. It has been believed that one of the causes of the ageing of human organism is the decrease in growth hormone (GH) blood level. What is more, GH has been supplemented to healthy people in order to delay that process.

Abstract (PL):
Starzenie się jest fizjologicznym procesem, w którym zmiany dotyczą wielu tkanek i narządów, w tym gonad i układu endokrynnego. Do tej pory uważano, że jedną z przyczyn starzenia się organizmu jest spadek stężenia we krwi hormonu wzrostu (GH), a nawet stosowano suplementację GH u zdrowych osób w celu opóźnienia tego procesu.

'70-76

The impact of selected immunosuppressive drugs: rapamycin, cyclosporine A and prednisone on immunolocalization and immunoexpression of cytokeratin in prostate gland – experimental model

Wpływ wybranych leków immunosupresyjnych Rapamycyny, Cyklosporyny A i Encortonu na immunolokalizację i immunoekspresję cytokeratyny w prostacie - model doświadczalny

Authors: M Grabowska, S Słuczanowska-Głąbowska , A Rył, M Piasecka, M Laszczyńska
Abstract (ENG): Rapamycin, cyclosporine A and prednisone are the most frequently used immunosuppressive drugs in medical practice. Their function is to inhibit the organism’s reaction to reject transplanted organs. Nevertheless, the use of these drugs also has side effects affecting the organism in a negative manner.

Abstract (PL):
Rapamycyna, Cyklosporyna A i Encorton należą do leków immunosupresyjnych najczęściej stosowanych w praktyce klinicznej w celu zahamowania reakcji odrzucania przeszczepionych narządów. Jednak stosowanie tych leków wiąże się również z następstwem ich niekorzystnego ubocznego działania na organizm.

'77-82