<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2014


Paper TitlePage

Healthcare in the light of bioethics

Służba zdrowia jako przedmiot bioetyki

Authors: Kopański Z, Maslyak Z, Lishchynskyy Y , Kieczka-Radzikowska K, Pruszkowska B
Abstract (ENG): This paper discusses the origin of philosophical tradition in Poland, presents the origin of bioethics and its main tenets with reference to the basics of contemporary medical deontology as well as characterises selected bioethical and code-related issues.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili początki tradycji filozoficznej w Polsce, omówili genezę bioetyki i jej główne założenia odwołując się do podstawy współczesnej deontologii lekarskiej, scharakteryzowali wybrane zagadnienia bioetyczo-kodeksowe.

'03-07

Medical Codes of Ethics

Branżowe kodeksy etyczne

Authors: Kopański Z, Maslyak Z, Lishchynskyy Y , Kieczka-Radzikowska K, Pruszkowska B
Abstract (ENG): This paper characterises selected professional codes of ethics referring to the Act of Chambers of Physicians. It discusses nurses and midwives in the light of the Act on Self-Governance of Nurses and Midwives. Particular attention was paid to the role of professional self-governments.

Abstract (PL):
Scharakteryzowano wybrane zawodowe kodeksy etyczne w odniesieniu do Ustawy o Izbach Lekarskich, pielęgniarki i położne na podstawie Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych, zwrócono uwagę na role samorządów zawodowych.

'08-10

Nurses’ Health in Shift Work

Praca pielęgniarek w systemie zmianowym a zdrowie

Authors: Zabielska P, Bażydło M, Karakiewicz A, Grochans E, Jurczak A, Rotter I
Abstract (ENG): Nursing belongs to a group of professions with a distinct character of work. It requires special abilities both in the psychological and physical sphere. Most nurses engage in shift work, which entails an on-going adaptation to changing hours of work, including nighttime. Such a system of work hinders family life and it impacts the employee’s health. Shift work may increase the risk of suffering from many conditions and illnesses. It is estimated that only 10% of people on shift work do not experience its adverse effects and approximately 20% must quit due to health problems.

Abstract (PL):
Zawód pielęgniarki należy do grupy zawodów o specyficznym charakterze pracy. Wymaga on predyspozycji w sferze psychicznej i fizycznej. Większość pielęgniarek pracuje w systemie pracy zmianowej. Wymaga to ciągłego dopasowywania się do zmiennych godzin pracy, także w nocy. Taki system godzinowy utrudnia życie rodzinne, wpływa na stan zdrowia pracującego. Praca zmianowa może prowadzić do zwiększenia ryzyka występowania wielu dolegliwości i chorób. Ocenia się, że tylko 10% osób pracujących w systemie pracy zmianowej nie odczuwa złych skutków tego rodzaju pracy, a około 20% musi z niej zrezygnować z powodów zdrowotnych. Zespół mało charakterystycznych problemów zdrowotnych wynikających z trudności przystosowania się do pracowania w systemie zmianowym i nocnym w dłuższym czasie nazywamy brakiem tolerancji pracy zmianowej. Pracownicy, w związku z wykonywaniem pracy w systemie zmianowym, odczuwają skutki biologiczne, zdrowotne, psychologiczno-socjologiczne.

'11-17

Stigmatisation and social discrimination against HIV-infected persons in the light of relevant literature

Stygmatyzacja i dyskryminacja społeczna osób zakażonych wirusem HIV w świetle literatury

Authors: Bażydło M, Karakiewicz A, Kotwas A, Zabielska P, Rotter I
Abstract (ENG): Since time immemorial humankind has been struggling with numerous serious diseases. Among the gravest problems faced by the contemporary world are HIV/AIDS pandemic and concurrent manifestations of intolerance towards HIV-positive people. HIV and AIDS-related risks raise concerns and fears among healthy people, which in consequence fosters their negative attitudes towards the infected. HIV-positive and ill people experience discrimination and intolerance in many areas of their lives. Led by ingrained stereotypes, both adolescents and adults infringe upon their rights and thus only contribute to their isolation from the society. As a consequence, negative stereotypes embedded in healthy people’s minds get reinforced, which in turn results in hostile attitudes towards the HIV-positive.

Abstract (PL):
Od najdawniejszych lat ludzkość boryka się z wieloma poważnymi chorobami. We współczesnym świecie jednym z największych problemów jest pandemia HIV i AIDS oraz towarzyszące jej przejawy nietolerancji wobec osób zakażonych. Zagrożenia, jakie niesie ze sobą HIV i AIDS, budzą lęki i obawy wśród osób zdrowych, co z kolei doprowadza do wytwarzania się negatywnych postaw wobec osób zakażonych. Dyskryminacja i ataki nietolerancji przejawiane są na różnych płaszczyznach życia osób zakażonych i chorych. Zarówno młodzi jak i dorośli, kierując się zakorzenionymi stereotypami, naruszają prawa osób chorych i przyczyniają się do ich izolacji od społeczeństwa. W efekcie negatywne stereotypy w świadomości osób zdrowych pogłębiają się, co skutkuje wrogimi postawami wobec osób zakażonych.

'18-24

The identification of postural defects in preschool children

Identyfikacja wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym

Authors: Grzegorczyk M, Mroczek B, Grzegorczyk W, Karakiewicz B
Abstract (ENG): The changes in the physical development of children occurring between 3 and 6 years of age are characterised by an increased exercise capacity of the whole body and its various organs. Bad habits and low activity may be the cause of irregularities in body posture.

Abstract (PL):
Zachodzące w rozwoju fizycznym dziecka zmiany między 3 a 6 rokiem życia charakteryzują się zwiększona wydolnością całego organizmu oraz poszczególnych jego organów. Złe nawyki, niewielka aktywność mogą być przyczyna powstawania nieprawidłowości w postawie ciała.

'25-29

Geriatrics patients' reasons to visit GPs

Powody, dla których pacjenci w podeszłym wieku odwiedzają lekarzy pierwszego kontaktu

Authors: Kemicer-Chmielewska E, Rotter I, Pierzak-Sominka J, Kotwas A
Abstract (ENG): The Polish health care system does not meet geriatrics standards in terms of prevalence, availability and comprehensiveness. The majority of patients over 65 years of age are cared for only by GPs. The aim of this study was to analyse elderly people’s reasons to visit GPs. The authors wanted to answer the question whether patients’ expectation at different stages of old age are different to those of patients at pre-old age.

Abstract (PL):
Polska służba zdrowia nie spełnia norm geriatrycznych pod względem powszechności, dostępności i obszerności. Większość pacjentów po 65 roku życia ma zapewnioną jedynie opiekę lekarza pierwszego kontaktu.

'30-35

Stress elimination methods used by students from chosen universities in Szczecin

Sposoby eliminacji stresu wśród studentów wybranych szczecińskich uczelni

Authors: Zabielska P, Kotwas A
Abstract (ENG): Stress is an inherent part of students’ lives. Given that consequences of stressful situations are dangerous to health, people apply various methods and strategies to fight them.

Abstract (PL):
Stres jest nieodłącznym elementem życia studentów. Następstwa sytuacji stresowych są niebezpieczne dla zdrowia, dlatego człowiek stosuje różne sposoby oraz strategie radzenia sobie z nimi.

'36-43

Analysis of sociodemographic factors and obstetric situation in the context of the time of pregnancy completion with a preterm delivery

Analiza czynników socjodemograficznych i sytuacji położniczej a termin zakończenia ciąży porodem przedwczesnym

Authors: Sulima M, Makara-Studzińska M, Lewicka M, Wiktor K, Stawarz B, Wiktor H
Abstract (ENG): The aim of this study was to analyze the influence of sociodemographic factors and obstetric situation on the time of pregnancy completion at which preterm delivery occurs.

Abstract (PL):
Celem pracy była analiza czynników socjodemograficznych i sytuacji położniczej mających wpływ na czas zakończenia ciąży porodem przedwczesnym.

'44-50

Thermovision analysis of surface temperature in menopausal women after whole body cryostimulation

Zmiany rozkładu temperatury na powierzchni ciała po kriostymulacji ogólnoustrojowej u kobiet w okresie menopauzy

Authors: Gruszka K, Chwałczyńska A, Bera N, Sobiech KA
Abstract (ENG): A whole body cryotherapy procedure involves the use of a stimulus of extremely low temperature, between – 100? C and -160? C, for a duration of no longer than 2-3 minutes. One of the non-invasive assessment methods of the effects of whole body cryotherapy is thermovisual analysis.

Abstract (PL):
Zabieg krioterapii ogólnoustrojowej opiera się na wykorzystaniu bodźca o skrajnie niskiej temperaturze, od – 100? C do -160? C w czasie nieprzekraczającym 2-3 min. Jedną z nieinwazyjnych metod oceny wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na organizm jest analiza termowizyjna.

'51-58

Injuries associated with rail transport – preliminary report

Urazy związane z komunikacją kolejową- doniesienie wstępne

Authors: Żyła Z, Zyśko D, Leśkiewicz M, Iskrzycki Ł, Gawłowski P, Smereka J,Wróblewski P, Timler D, Furtan
Abstract (ENG): Injuries associated with rail transport are considerably less frequent than those which occur in road traffic but their clinical consequences are often more severe. The knowledge of the circumstances of these injuries can be of great significance as far as undertaking preventive measures is concerned.

Abstract (PL):
Urazy związane z komunikacją kolejową są znacznie rzadsze niż urazy związane z ruchem drogowym, nierzadko jednak pociągają za sobą ciężkie skutki kliniczne. Poznanie okoliczności wystąpienia tych zdarzeń może mieć duże znaczenie dla podjęcia działań profilaktycznych

'58-62

Health needs of medical rescue workers

Potrzeby zdrowotne ratowników medycznych

Authors: A Duda-Zalewska, M Dąbrowska–Bender, A Staniszewska, M Kopera, R Słoniewski, M Sobiecki
Abstract (ENG): For a person in emergency condition, a qualified, efficient and healthy medical rescue worker guarantees professional aid of the highest standard. Consequently, the assessment of health needs of medical rescue workers is of great importance.

Abstract (PL):
Wykwalifikowany, sprawny oraz zdrowy ratownik medyczny jest gwarancją bezpieczeństwa i pewności, że osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, otrzyma specjalistyczną pomoc na najwyższym poziomie. W związku z powyższym niezwykle ważna staje się ocena potrzeb zdrowotnych.Cel. Analiza potrzeb zdrowotnych ratowników medycznych.

'63-69

The impact of BMI and other sociodemographic factors on the intensification of prostatic hyperplasia symptoms in the group of affected patients

Wpływ wskaźnika BMI i innych czynników socjodemograficznych u pacjentów z rozrostem prostaty na nasilenie objawów towarzyszących rozrostowi tego gruczołu

Authors: Rył A, Rotter I, Grabowska M, Słojewski M, Laszczyńska M
Abstract (ENG): Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a frequent illness of men over 50 years old. It leads to intensified symptoms affecting lower urinary tract. The most frequent symptoms are related to: increased urination frequency (polyuria), difficulties in commencing urination, nocturnal polyuria, decreased urine flow and longer duration of urination. Increased symptoms are a serious problem for public health. The aim of the study was to determine the correlation between the symptoms of prostatic hyperplasia and BMI as well as sociodemographic factors such as the patient’s economic condition, age, education, physical activity and place of residence

Abstract (PL):
Rozrost prostaty (BPH) jest często występującą chorobą mężczyzn po 50. roku życia. Prowadzi do nasilonych objawów ze strony dolnych dróg moczowych. Najczęściej spotykane objawy dotyczą: częstych mikcji, trudności w rozpoczęciu mikcji, nykturii (oddawanie moczu w nocy), zwężonego strumienia moczu i wydłużonego czasu mikcji. Nasilone dolegliwości stanowią poważny problem dla zdrowia publicznego. Celem badań było określenie zależności pomiędzy wielkością wskaźnika BMI i czynników socjodemograficznych takich jak: sytuacja ekonomiczna pacjenta, wiek, stan zdrowia, poziom wykształcenia, aktywność fizyczna i pochodzenie, na nasilenie objawów towarzyszących rozrostowi stercza.

'70-75