<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2014


Paper TitlePage

Health and determinants of health - a review of literature, p.I

Zdrowie i czynniki determinujące zdrowie - przegląd piśmiennictwa, cz. I

Authors: B Stawarz, M Sulima, M Lewicka, I Brukwicka, H Wiktor
Abstract (ENG): The concept of health involves a lot of sciences. Over the years, health has been defined in different ways. Modern holistic concept of health defines it as a state of dynamic equilibrium in the correlations of subsystems constituting a human being that are decisive for his or her physiological, social, and psychological functioning. Health is one of the most important humanistic values, it is a prerequisite for the realization of all other values, i.e.: a happy family, professional and social life. Moreover, health is a determinant of the ability to satisfactorily perform social tasks and roles as well as achievements of socio-economic nature. Individual responsibility for health is to a large extent based on the belief that health is not only a human right and its highest value, but also an investment, the consequence of which is the ability of the choice of specific services and health behaviors.

Abstract (PL):
Pojęciem zdrowia zajmuje się wiele dyscyplin naukowych. Na przestrzeni lat zdrowie było definiowane w różny sposób. Nowoczesna holistyczna koncepcja zdrowia definiuje zdrowie jako stan dynamicznej równowagi w relacjach podsystemów konstytuujących człowieka, decydujących o jego funkcjonowaniu w sferze fizjologicznej, społecznej oraz psychologicznej. Zdrowie jest jedną z najwyższych wartości humanistycznych, warunkuje realizację wszystkich innych wartości tj.: szczęśliwe życie rodzinne, zawodowe oraz społeczne. Ponadto zdrowie jest wyznacznikiem zdolności wywiązywania się w zadawalającym stopniu z zadań i ról społecznych oraz uzyskiwania osiągnięć natury społeczno-ekonomicznej.

'04-10

Lifestyle and health behaviour - review of literature – p.II

Zdrowie i czynniki determinujące zdrowie- przegląd piśmiennictwa, cz. II

Authors: B Stawarz, M Sulima, M Lewicka, I Brukwicka, H Wiktor
Abstract (ENG): In literature, one can find many definitions of lifestyle and health behaviour which consider them in a broader or narrower sense. Lifestyle is the most important factor in determining human health. It is constituted by certain behaviour, attitude and belief types which are manifested in one’s everyday situations. Health behaviours are behaviours considered from the human viewpoint and of relevance to people. They are defined as actions taken and implemented by people that directly or indirectly promote or prejudice the normative standards of physical and mental health. They are formed by the direct interaction with the social environment. Selection of health behaviour depends largely on each individual and is based in his or her knowledge and experience, practice and motivation.

Abstract (PL):
W piśmiennictwie można znaleźć wiele definicji stylu życia i zachowań zdrowotnych, ujmujących je w szerszym lub węższym znaczeniu. Styl życia jest najistotniejszym czynnikiem determinującym zdrowie człowieka. Stanowią go określone zespoły zachowań, nastawień, przekonań ujawniające się u danego człowieka w doświadczanych przez niego sytuacjach życia codziennego. Zachowania zdrowotne są zachowaniami rozpatrywanymi z punktu widzenia i znaczenia dla człowieka, definiuje się je jakoczynności podejmowane i realizowane przez ludzi, które w sposób bezpośredni lub pośredni sprzyjają lub szkodzą normatywnym standardom zdrowia fizycznego i psychicznego. Formują się one poprzez interakcję z bezpośrednim otoczeniem społecznym. Wybór zachowań zdrowotnych zależy w dużej mierze od każdego człowieka, od jego wiedzy i doświadczeń, wzorców oraz motywacji.

'11-16

Polyunsaturated Fatty Acids

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe

Authors: W Uracz, Z Kopański, Z Maslyak, K Kieczka Radzikowska, B Pruszkowska
Abstract (ENG): The authors have discussed the chemical struture, major biochemical characteristics and biological significance of polyunsaturated fatty acids. Their particular focus was on the role of w-3 and w-6 acids in physiological processes and pathology development in human organism.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili budowę chemiczna, ważniejsze cechy biochemiczne oraz znaczenie biologiczne wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Szczególnie skupili się na roli w-3 i w-6 kwasów w procesach fizjologicznych i w narastaniu patologii w organizmie człowieka

'17-21

The image of a healthcare manager today p.I

Współczesny obraz menadżera służby zdrowia, cz.I

Authors: Z Kopański, Y Lishchynskyy, K Kieczka Radzikowska
Abstract (ENG): The authors discussed the present requirements related to the quality of management in an organisation as well as business success factors. What is more, tasks on respective company management levels were presented. The emphasis is on mental characteristics of managers. Also, the factors verifying actual abilities related to executing rights and responsibilities of a managerial position are discussed.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili współczesne wymogi dotyczące jakości zarządzania w organizacji, omówili czynniki sukcesu firmy, zwrócili uwagę na zadania na poszczególnych piętrach zarządzania firmą, podkreślili predyspozycje psychiczne menadżerów, omówili również weryfikatory faktycznych umiejętności w zakresie realizowania praw i obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska menedżera.

'22-27

The image of a healthcare manager today p.II

Współczesny obraz menadżera służby zdrowia, cz.II

Authors: Z Kopański, Y Lishchynskyy
Abstract (ENG): The authors’ focus is on the methods of development and assessment of a manager’s skills and functioning. Managerial skills are here linked to the management level. Attention is paid to the modern-day duality of managerial functions.

Abstract (PL):
Autorzy skupili się na sposobach rozwoju i oceny funkcji i umiejętności menadżera, powiązali mierności menadżerskie z poziomem zarządzania, zwrócili uwagę na współcześnie występujący dualizm funkcji menadżerskich.

'28-33

Quality of life in patients with psoriasis as a determinant of nursing care

Jakość życia pacjentów z łuszczycą jako wyznacznik opieki pielęgniarskiej

Authors: M Głowacka, K Kędziora – Kornatowska, A Kempińska, Y Lishchynskyy
Abstract (ENG): Introduction. The assessment of the quality of life, perceived as patient’s perspective on the illness and the healing process, can help optimize the standards of care for a group of patients with a specific illness and facilitate proper planning and organization of care.

Abstract (PL):
Ocena jakości życia należy do czynników determinujących zakres opieki pielęgniarskiej zorientowanej na daną grupę pacjentów. Jest to szczególnie istotne w pielęgnowaniu pacjentów chorujących na łuszczycę. Łuszczyca to stan patologiczny, w którym wygląd zewnętrzny znacząco wpływa na samoocenę w kategorii ciała, postaw życiowych i możliwości rozwoju. Warunkuje również holistyczny wymiar tej opieki.

'28-33

Self-reported preparation of Polish midwives for independent performance of health education activities

Przygotowanie polskich położnych do samodzielnego prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej

Authors: G Iwanowicz-Palus, E Rzońca, A Bień, A Włoszczak-Szubzda
Abstract (ENG): Introduction. Health education is a process during which individuals learn to care for their own health and the health of others. The objective of the study was to recognize self-reported preparation of Polish midwives for an independent performance of health education activities related to the preparation for life in a family, methods of family planning and protection of maternity and paternity, after introduction of updated occupational legislation.

Abstract (PL):
Edukacja zdrowotna to proces w czasie którego ludzie uczą się dbać o zdrowie własne, jak i innych osób. Celem badań była próba poznania samooceny polskich położnych dotyczącej przygotowania do samodzielnego prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa.

'41-49