<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2014


Paper TitlePage

Magnesium in human physiology and pathology

Magnez w fizjologii i patologii człowieka

Authors: Z Kopański, Z Maslyak
Abstract (ENG): The paper discusses the biochemical and physiological significance of magnesium. Also, attention is paid to the development of lesions related to magnesium deficiency.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili znaczenie biochemiczne i fizjologiczne magnezu. Zwrócili także uwagę na rozwój zmian chorobo-wych związanych z niedoborami magnezu.

'04-06

Dangers related to the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs

Zagrożenia związane ze stosowaniem niesterydowych leków przeciw-zapalnych

Authors: W Uracz, Z Kopański, I Sklyarov
Abstract (ENG): The paper discusses undesirable interactions of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) with other drugs. Atten-tion is paid to the toxicity of those medications. The particular focus is on the NSAIDs’ impact on the gastrointestinal tract mucosa (espe-cially in the stomach and duodenum).

Abstract (PL):
Autorzy omówili niepożądane interakcje niesterydo-wych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w innymi lekami, zwrócili uwagę na toksyczne działanie tych specyfików. Dokładniej omówio-no mechanizm działania NLPZ na błonę śluzową przewodu pokar-mowego (zwłaszcza żołądka i dwunastnicy).

'07-10

The role and responsibilities of a radiographer in a cardiac cath-lab

Rola i zadania technika elektroradiologii w zespole diagnostyczno-terapeutycznym pracowni hemodynamiki

Authors: E Pasieka, J Lewandowski, J Żuk
Abstract (ENG): The article discusses the role and responsibilities of a radiographer in a cath-lab. The publication is based on the analysis of the Polish legislation and literature (PubMed database) pertaining to healthcare services in the interventional cardiology. A radiographer is a healthcare professional who has professional qualifications required for providing healthcare services related to diagnostic imaging, elec-tromedical diagnostics and radiotherapy. The primary role of a radi-ographer in a catheterisation laboratory is to optimize the test results by minimising the risk of radiation. The fundamental tasks of a radi-ographer include: the maintenance and operation of the angiography equipment, cardiopulmonary resuscitation and the application of the radiation protection principles. Despite the fact that being a radiog-rapher is associated mainly with technical skills, the condition for professional medical care is the cooperation of the staff forming the diagnostic therapeutic team in a cardiac cath-lab based on mutual trust and communication.

Abstract (PL):
W artykule autorzy przedstawili rolę i zadania technika elektroradiologii w zespole diagnostyczno-terapeutycznym pra-cowni hemodynamiki (kardiologii inwazyjnej). Praca powstała na podstawie analizy aktów prawnych i piśmiennictwa (przegląd publi-kacji wyszukiwarki PubMed). Technik elektroradiologii jest pracownikiem ochrony zdrowia legitymującym się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Główną rolą po-dejmowaną przez technika elektroradiologii w pracowni hemodyna-miki jest optymalizacja wyniku badania pod kątem minimalizacji ryzyka radiacyjnego pacjenta. Podstawowe zadania realizowane przez technika to: nadzór i obsługa angiografu, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, stosowanie zasad i środków ochrony radiologicznej. Mimo, że zawód technika elektroradiologii utożsamiany jest głównie z kompetencjami „technicznymi”, warunkiem profesjonalnej opieki medycznej jest oparta na zaufaniu i dialogu współpraca poszczegól-nych pracowników ochrony zdrowia wchodzących w skład zespołu diagnostyczno-terapeutycznego.

'11-14

The risk behaviour of junior school youth as presented in literature

Zachowania ryzykowne młodzieży gimnazjalnej w świetle literatury

Authors: A Karakiewicz, P Zabielska, M Bażydło, A Kotwas, B Brzostek, I Rotter
Abstract (ENG): Health-related risk behaviour is a problem of health policy and the whole society. High intensity of risk behaviour may cause young people to suffer serious physical and mental damage. It is only the monitoring of high-risk health behaviour as well as discovering its mechanisms and causes that can help implement preventive measures and control the outcomes of this kind of behaviour. Studies on health most frequently pertain to infants, little children and adults. Teenagers are a less popular subject of research, as they are common-ly perceived as the healthiest group. These convictions led the au-thors to analyse the risk behaviour of youths as described in the liter-ature of the field. Matters such as restrictive crash diets, the abuse of psychoactive substances, taking medications without instruction from a doctor, violence and early sexual initiation are discussed.

Abstract (PL):
Zachowania ryzykowne związane ze zdrowiem stano-wią problem polityki zdrowotnej oraz całego społeczeństwa. Nasile-nie zachowań ryzykownych może powodować znaczne szkody psy-chiczne i fizyczne wśród młodych ludzi. Jedynie monitorowanie ryzykownych zachowań zdrowotnych oraz odkrywanie ich mechani-zmów i przyczyn umożliwia wprowadzenie działań profilaktycznych oraz kontrolę skutków tych zachowań. W badaniach nad zdrowiem najczęściej analizuje się problemy niemowląt i małych dzieci oraz ludzi dorosłych. Nastoletnia młodzież rzadziej stanowi podmiot badań, gdyż powszechnie traktowana jest jako najzdrowsza. Przesłanki te skłoniły autorów do przeanalizowania zachowań ryzykownych młodzieży w świetle literatury. Omówiono m.in znaczenie restryk-cyjnych diet odchudzających, nadużywanie substancji psychoaktyw-nych, stosowanie leków bez zlecenia lekarskiego, przemoc rówieśni-czą, wczesną inicjację seksualną.

'15-21

The analysis of the attitudes of the elderly to-wards old age based on the example of senior citizens of the Tucholski district

Postawy osób starszych wobec starości na przykładzie seniorów powia-tu tucholskiego

Authors: M Głowacka, K Kędziora – Kornatowska, P Przybylo, O Nadashkevych
Abstract (ENG): Introduction. Old age is a natural and inevitable phase in human life. Socially speaking, the criterion of being old is being pro-fessionally inactive, at pensionable age and on the decrease as far as physical and mental activity is concerned. Old age is perceived nega-tively by the public and the media, which has an unfavourable impact on the elderly themselves. That is related to the stereotypical presen-tation of old age and old people, who are shown as infirm, unkempt and unable to function independently.

Abstract (PL):
Starość jest naturalnym i nieuniknionym eta-pem w życiu każdego człowieka. W pojęciu społecznym kryterium osób starszych podlegają ludzie nieaktywni zawodowo, w wieku emerytalnym oraz mający obniżoną aktywność fizyczną i psychiczną. Starość w ocenie społeczeństwa oraz mediów jest spostrzegana negatywnie, co wywiera niekorzystny wpływ na osoby starsze. Wiąże się to również ze stereotypowym jej obrazem przedstawiającym człowie-ka starszego jako niedołężnego, zaniedbanego i niezdolnego do sa-modzielnego funkcjonowania.

'22-27

Patients’ opinion on the observance of patient rights by hospital nursing staff

Opinia pacjentów na temat przestrzegania praw pacjenta przez personel pielęgniarski zatrudnio-ny w oddziałach szpitalnych

Authors: Z Tokarski, M Wojciechowska
Abstract (ENG): Polish patient rights are derived from the Constitution of Poland and various ratified international agreements. Patient rights determine the status of a patient provided with health services and are an important part of medical law under the Patient Rights and Propo-nent of Patient Rights Act of 6th November 2008. In the Polish law, entries related to the patient rights are to be found in the Nurse and Midwife Profession Act in Art. 16 (Dz. U. no. 174, item 1039 - Offi-cial Journal of Laws), the Medical Profession Act, the Code of Pro-fessional Ethics for Nurses and Midwives described in Section 2 and the Health Care Centres Act in Chapter 1a, Patient Rights, Art. 19.

Abstract (PL):
W Polsce prawa pacjenta wynikają z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i ratyfikowanych umów międzynarodo-wych. Prawa pacjenta określają status pacjenta w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych i stanowią ważny dział prawa medycznego zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o Prawach i Rzeczniku Prawa Pacjenta. W prawie polskim zapisy dotyczące praw pacjenta znajdują się w Ustawie o Zawodzie Pielęgniarki i Położnej w art. 16 (Dz. U. Nr.174, poz.1039), w Ustawie o Zawodzie Lekarza, w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej przedstawionej w ust.2 oraz w Ustawie o Zakładach Opieki Zdrowotnej w rozdziale 1a prawa pacjenta, art.19.

'28-31

The intensity of pain in female patients after gynaecological surgeries

Nasilenie bólu u pacjentek po operacjach ginekologicznych

Authors: M Lewicka, M Sulima, I Brukwicka, B Stawarz
Abstract (ENG): Introduction. Gynaecological surgeries are performed on women of all ages. The choice of the surgery method is dependent on the disease entity, its progression, the location of lesions, the pa-tient’s age and the surgical approach to the operated organ. The in-tensity of postoperative pain is directly related to the extent of the surgical intervention, regardless of the patient’s individual features, her genetic predispositions or social and environmental condition. The duration of pain normally should not exceed two or three days after the surgery.

Abstract (PL):
Operacje ginekologiczne wykonywane są u kobiet w każdym wieku. Wybór drogi operacji uzależniony jest od jednostki chorobowej, zaawansowania choroby, lokalizacji zmian, wieku pacjentki oraz warunków dostępu do operowanego narządu. Nasilenie bólu pooperacyjnego ma bezpośredni związek z rozmiarem interwencji chirurgicznej, niezależnie od cech osobniczych chorego, uwarunkowań genetycznych, środowiskowych lub socjalnych. Czas jego trwania zwykle nie powinien przekraczać dwóch - trzech dób po operacji.

'32-36