<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.4/2013


Paper TitlePage

Tradycja w światowej myśli filozoficznej jako jedna z perspektyw duchowego odrodzenia człowieka

Tradycja w światowej myśli filozoficznej jako jedna z perspektyw duchowego odrodzenia człowieka

Authors: ? ???????
Abstract (ENG): W artykule dokonano analizy istnienia i rozwoju tradycji jako zjawiska społeczno-kulturowego w kontekście historyczno-filozoficznym.

Abstract (PL):
W artykule dokonano analizy istnienia i rozwoju tradycji jako zjawiska społeczno-kulturowego w kontekście historyczno-filozoficznym.

'05-08

Analysis of preterm delivery risk factors - a literature review

Analiza czynników ryzyka porodu przedwczesnego – przegląd piśmiennictwa

Authors: M Sulima, M Lewicka, K Wiktor, H Wiktor
Abstract (ENG): A preterm birth is defined as delivery between pregnancy weeks 22 and 37. It is the case for 6-15% of pregnant women. It con-stitutes one of the fundamental problems of modern perinatology, as prematurity and low birth weight are the causes of approximately 70% of perinatal mortality.Despite considerable progress in medical science in recent years, an increase in the frequency of preterm births has been observed. At the moment, the possibilities of reducing the frequency of preterm births are associated primarily with the identifi-cation of risk factors, primary prophylaxis, the intensification of sec-ondary prophylaxis and regionalization of perinatal care. Defining preterm delivery risk factors allows one to identify groups of preg-nant women who are at greater risk of premature birth and to apply appropriate preventive measures in time.

Abstract (PL):
Poród przedwczesny definiowany jest jako poród pomiędzy 22. a 37. tygodniem ciąży i dotyczy 6–15% kobiet ciężar-nych. Stanowi jeden z podstawowych problemów współczesnej peri-natologii, ponieważ wcześniactwo i mała masa urodzeniowa nowo-rodka warunkują około 70% przypadków śmiertelności okołoporo-dowej. Mimo postępu w naukach medycznych w ostatnich latach zaobserwowano zwiększenie częstości występowania porodów przedwczesnych. W chwili obecnej możliwości zmniejszenia często-ści występowania porodów przedwczesnych związane są przede wszystkim z identyfikacją czynników ryzyka, profilaktyką pierwotną, intensyfikacją profilaktyki wtórnej, oraz regionalizacją opieki około-porodowej.Identyfikacja czynników ryzyka porodu przedwczesnego umożliwia wyodrębnienie grup ciężarnych zwiększonego ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego i wczesne zastosowanie odpo-wiedniej profilaktyki w tej grupie kobiet ciężarnych.

'09-15

Surgical site infections in gynaecology

Zakażenia miejsca operowanego w ginekologii

Authors: B Stawarz, M Sulima, M Lewicka, I Brukwicka
Abstract (ENG): Despite advances in prevention and treatment, modern medicine is faced with increased risk of infections. Nosocomial infec-tions are infections contracted while a patient was receiving health benefits as long as the disease was not in the incubation period at the time of healthcare provision or occurred after the healthcare provi-sion, but no longer than the longest possible incubation period. Fre-quently an infection is considered nosocomial if it was contracted 48-72 hours after admission or discharge of a patient to/from hospital. Nosocomial infections occur most often in the form of urinary tract infections (35%), surgical site infections (25%), blood infections (10%), pneumonia (10%) and others (20%).

Abstract (PL):
Współczesna medycyna pomimo osiągnięć w dziedzinie profilaktyki i leczenia, zmaga się ze zwiększonym ryzykiem wy-stępowania zakażeń. Zakażenie szpitalne to zakażenie, które wystąpi-ło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku, gdy choroba nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęga-nia. Najczęściej zakażenie uznaje się za szpitalne, jeżeli wystąpiło 48-72 godziny od przyjęcia lub wypisania ze szpitala. Zakażenia wewnątrzszpitalne występują najczęściej pod postacią zakażenia dróg moczowych (35%), miejsca operowanego (25%), zakażeń krwi (10%), zapaleń płuc (10%) i innych (20%).

'16-21

Health as a value in the opinion of students of nursing and midwifery

Zdrowie jako wartość w opinii studentek pielęgniarstwa i położnictwa

Authors: M Lewicka, A Dzierżak, M Sulima
Abstract (ENG): Introduction. Health is an ambiguous and imprecise con-cept. Each definition of health is distinguished by a particular ap-proach to the problem. Medical sciences have not yet managed to work out a universal definition of health. Today, the concept of health is subject to not only medical, but also physiological, psycho-logical, sociological, cultural and technological interpretation. Health should be considered on many levels in a comprehensive and com-plementary manner, including the co-occurrence and the simultane-ous impact of individual, social and environmental factors.

Abstract (PL):
Zdrowie jest pojęciem wieloznacznym i nieprecyzyjnym. Każdą koncepcję zdrowia wyróżnia jakieś szczególne ujęcie problemu. W naukach medycznych nie udało się dotychczas wypracować jednego uniwersalnego pojęcia zdrowia. Współcześnie pojęcie zdrowia podlega nie tylko medycznej, ale także fizjologicz-nej, psychologicznej, socjologicznej, kulturowej oraz technologicznej interpretacji. Zdrowie należy rozważać wielopłaszczyznowo, w spo-sób całościowy oraz komplementarny, z uwzględnieniem współwy-stępowania, a także równoczesnego oddziaływania czynników osob-niczych, społecznych oraz środowiskowych

'22-28

The analysis of midwives’ knowledge on the education of women with gestational diabetes and preparation for it

Analiza wiedzy i przygotowania położnych do edukacji kobiet

Authors: E Antos, B Nowak, J Olszewski
Abstract (ENG): Introduction: In recent years, gestational diabetes has appeared to be a growing diagnostic and epidemiological problem. Its frequency is dependent on factors such as race, environment, nutri-tion, lifestyle and diagnostics during pregnancy. It is important for not only pregnant women, but primarily midwives in charge of them to have a thorough knowledge on various methods of treatment and management of gestational diabetes

Abstract (PL):
Cukrzyca ciążowa w ostatnich latach jawi się jako narastający problem diagnostyczny i epidemiologiczny. Częstość jej występowania uzależniona jest od czynników rasowych, środowiskowych, sposobu odżywiania, stylu życia jak również od sposobu prowadzenia diagnostyki w przebiegu ciąży. Istotne jest, aby nie tylko kobiety ciężarne, ale w głównym stopniu położne sprawu-jące nad nim opiekę miały rzetelną wiedzę na temat poszczególnych metod leczenia i postępowania w przebiegu cukrzycy ciężarnych.

'29-36

The intensification of stress in pregnant women with risk of preterm delivery

Nasilenie stresu u kobiet ciężarnych z zagrażającym porodem przedwczesnym

Authors: M Sulima, M Lewicka, M Makara–Studzińska, K Wiktor, H Wiktor
Abstract (ENG): Introduction. Women whose pregnancy is threatened by the risk of a premature delivery often require hospitalisation. In such cases, they have to face up to dual stress – that related to pregnancy and hospitalisation as well.

Abstract (PL):
Kobiety, których ciąża zagrożona jest porodem przedwczesnym, często wymagają hospitalizacji. Jest to dla nich wydarzenie obciążające, w którym kobieta jest podmiotem oddziaływania dualnego stresu – ciąży oraz hospitalizacji.

'37-42

The assessment of mothers’ knowledge on the underlying causes and available prophylaxis of congenital defects in children

Ocena wiedzy matek na temat przyczyn i profilaktyki wad wrodzonych u dzieci

Authors: P Jamrozik, A Przybyła, E Szeląg
Abstract (ENG): Congenital defects are a serious social problem. They are a cause of over 25% of deaths in the infancy period. They have their origins during organogenesis in utero, between 18 and 60 days after fertilisation. Some of them can be prevented by conscious and re-sponsible parenthood.

Abstract (PL):
Wady wrodzone stanowią poważny problem społecz-ny. Są przyczyną ponad ? zgonów w okresie niemowlęcym. Powsta-ją w okresie życia wewnątrzmacicznego, a najbardziej krytycznym okresem na ich powstanie jest okres organogenezy, czyli od 18 do 60 dnia po zapłodnieniu. Niektórym z wad można zapobiec lub ograniczyć ich występowanie poprzez świadome i odpowiedzialne rodzi-cielstwo.

'43-50