<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2013


Paper TitlePage

Home hospice as an institutional condition of a peaceful death – part 1

Hospicjum domowe jako instytucjonalny warunek spokojnej śmierci część 1

Authors: A Skura Madziała
Abstract (ENG): Modern Western civilisation dismisses and negates finite-ness, thereby repressing death and dying. In such cultural conditions, accepting the impending death is difficult for both patients and their families. The idea behind home hospices is the one of opposition to the instrumentalisation of death and of effort to ensure that the incura-bly ill at the terminal stage of their illness pass away peacefully

Abstract (PL):
Współczesna, zachodnia cywilizacja negując skończoność, w różny sposób stara się wypierać śmierć i umieranie. W zaist-niałej sytuacji kulturowej zaakceptowanie faktu nadchodzącej śmierci to także niełatwe wyzwanie zarówno dla chorego, jak i jego rodziny. Instytucja, jaką jest hospicjum domowe to jeden ze sposobów odcho-dzenia od instrumentalizacji śmierci i dążenia do zapewnienia wzorca spokojnej śmierci pacjentów w terminalnym stanie nieuleczalnej choroby.

'04-07

Anxiety-depressive disorders in women under-going surgery for gynaecological diseases

Zaburzenia lękowo-depresyjne u kobiet leczonych operacyjnie z powodu chorób narządu rodnego

Authors: M Lewicka, M Sulima
Abstract (ENG): Health problems of women treated for gynaecological diseases as well as the need for hospitalization in the department of gynaecology are a heavy mental burden for a patient. Anxiety and depression are psychological factors that determine the reaction of a patient’s system to gynaecological surgical trauma. How well the patient can deal with negative emotional changes during the perioper-ative period depends on the patient's personal resources as well as the support provided by medical staff and relatives. Higher intensity of anxiety-depressive reactions before and after the surgery may surpass a woman’s capacity to adapt, thereby introducing complications to the treatment and convalescence. Medical personnel should pay special attention to patients who experience negative emotions in the periop-erative period.

Abstract (PL):
Problemy zdrowotne kobiet leczonych z powodu chorób narządu rodnego, oraz konieczność hospitalizacji w oddziale ginekologii stanowią dla pacjentki duże obciążenie psychiczne. Lęk i depresja są czynnikami psychologicznymi kształtującymi reakcję ustroju kobiety chorej ginekologicznie na uraz chirurgiczny. Możli-wość radzenia sobie z negatywnymi zmianami emocjonalnymi w okresie okołooperacyjnym zależy od zasobów osobistych pacjentki oraz wsparcia udzielanego przez personel medyczny i osoby bliskie. Duże nasilenie reakcji lękowo–depresyjnych w okresie przed i poope-racyjnym, przekraczające możliwości adaptacyjne kobiety, może przyczynić się do komplikacji w przebiegu leczenia i rekonwalescen-cji. Personel medyczny powinien zwrócić szczególną uwagę na pacjentki, u których występują negatywne emocje w okresie okołooperacyjnym.

'08-12

Fluorine and its significance in stomatology

Fluor i jego znaczenie w stomatologii

Authors: M Wróblewska, B Błaszczak, U Paśnik
Abstract (ENG): This paper discusses the main physicochemical properties of fluorine, the ways it can be absorbed into organism, its ways of accumulation and distribution within human organism and its physio-logical significance.

Abstract (PL):
W pracy przedstawiono główne cechy fizykochemiczne fluoru, drogi jego pobierania przez organizm, sposoby akumulacja i dystrybucji w organizmie człowieka oraz jego znaczenie fizjologicz-ne.

'13-16

The impact of stimulants and non-steroidal an-ti-inflammatory drugs on the frequency of defi-cit lesions in the walls of the stomach and du-odenum in the patients of internal medicine wards

Wpływ stosowania używek i niesteroidowych leków przeciwzapalnych na czę-stotliwość występowania zmian ubytkowych w ścianie żołądka i dwunastnicy u osób hospitalizowanych w oddziale chorób wewnętrznych

Authors: A. Dyngus, B. Karakiewicz, M. Bażydło, M. Szkup – Jabłońska
Abstract (ENG): Introduction. Stimulants such as alcohol or nicotine and non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are increasingly ac-cessible. At the same time, the number of people hospitalized at in-ternal medicine units because of gastroenterological ailments, espe-cially those of the stomach and duodenum. The purpose of the study was to discover whether or not, and if so – to that degree, stimulants and NSAIDs impact deficit lesions in the walls of the stomach and duodenum.

Abstract (PL):
Używki, takie jak alkohol i nikotyna, a także niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stają się coraz bardziej dostępne. Jednocześnie wzrasta liczba osób hospitalizowanych na oddziałach internistycznych z powodu dolegliwości gastroenterologicznych, zwłaszcza w obrębie żołądka i dwunastnicy. Celem pracy było zbadanie, czy i w jakim stopniu używki i NLPZ mają wpływ na występowanie zmian ubytkowych w ścianie żołądka i dwunastnicy. Materiał i metody. Analizie poddano dokumentację medyczną 313 pacjentów, przebywających na Oddziale Chorób Wewnętrznych 109. Szpitala Wojskowego z Polikliniką w Szczecinie od stycznia do grudnia 2010 roku.

'17-22

The level of the sense of coherence among the youth in approved schools

Poziom poczucia koherencji wśród młodzieży zakładów poprawczych

Authors: Z Kopański, M Wojciechowska, E Antos, W Uracz, M Beczek
Abstract (ENG): The objective of the research: Is it actually the case that the modern educational and rehabilitation offer for approved school youth builds a sense of coherence, resourcefulness and meaningful-ness among them, as these are factors very much essential to the adult life? To find an answer to this question, the sense of coherence level was measured among approved school youths.

Abstract (PL):
Cel badań. Czy rzeczywiście jest tak, że współczesna oferta wychowawczo-resocjalizacyjna skierowana do młodzieży za-kładów poprawczych buduje u nich poczucie zrozumienia, zaradności i sensowności, tak potrzebne w dorosłym życiu. Odpowiedzi poszukiwano poprzez ocenę poziomu poczucia koherencji wśród młodzieży zakładów poprawczych.

'23-27

The significance of interpersonal communication in nursing

Znaczenie komunikacji interpersonalnej w zawodzie pielęgniarskim

Authors: Z Kopański, M Wojciechowska, E Antos, W Uracz, M Beczek
Abstract (ENG): Communication is a universal phenomenon. It is essential to people at every stage of their lives. In it of utmost importance to be able to communicate with sick people, also as a nurse.

Abstract (PL):
Komunikacja jest zjawiskiem wszechobecnym, towarzyszącym nam od samego początku naszego życia. Umiejętność komunikowania się z osobą chorą jest więc bardzo istotna, w tym również w zawodzie pielęgniarskim.

'28-31

Craniocerebral injuries in the practice of emergency medical rescue teams

Obrażenia czaszkowo – mózgowe w praktyce wyjazdowych Zespołów Ratownictwa Medycznego

Authors: Ł Szarpak, Z Kopański, D Timler, M Madziała, A Madziała, W Uracz
Abstract (ENG): Head injuries have been experienced by humans from the time immemorial. Craniocerebral injuries appear to be one of the most frequent head injuries. Moreover, they can often pose a threat to a patient’s life.

Abstract (PL):
Urazy głowy towarzyszyły człowie-kowi od zawsze. Urazy czaszkowo mózgowe są jednymi z najczę-ściej spotykanych, często też prowadzić mogą do bezpośredniego zagrożenia życia.

'32-37