<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2013


Paper TitlePage

A brief discussion of the suffering of ill people

Krótkie rozważania na temat cierpienia człowieka chorego

Authors: K Tarczoń-Florek, Z Kopański, M Beczek
Abstract (ENG): The paper briefly discusses the problem of the suffering of the ill. Several definitions of suffering have been brought to attention. References have been made to both encyclopaedic definitions and John Paul II’s views on suffering

Abstract (PL):
W pracy przedstawiono krótkie rozważania na temat cierpienia człowieka chorego. Zwrócono uwagę na różne definicje cierpienia. Odwołano się m.in. do definicji encyklopedycznych, czy poglądów Jana Pawła II na temat cierpienia.

'04-06

Non-invasive respiratory support in newborn - nursing care

Nieinwazyjne wspomaganie oddechu u noworodka – opieka pielęgniarska

Authors: M Lewicka, M Sulima, E Taras, B Stawarz
Abstract (ENG): Neonates are prone to respiratory problems, which can potentially lead to life-threatening conditions. The most common clinical syndromes that lead to acute respiratory failure in the new-born include: respiratory distress syndrome, meconium aspiration syndrome, congenital heart disease, pneumonia, pneumothorax, ap-noea, extreme immaturity and persistent pulmonary hypertension. Respiratory distress syndrome (RDS) is the most common cause of neonatal treatment in intensive care units. The introduction of the non-invasive method of ventilatory support by continuous positive airway pressure in the 70's helped reduce the use of intubation and mechanical ventilation significantly.

Abstract (PL):
W okresie noworodkowym występuje skłonność do zaburzeń oddychania, w wyniku których może dojść do stanów za-grożenia życia. Do najczęstszych zespołów klinicznych prowadzących do ostrej niewydolności oddechowej u noworodka zalicza się: zespół zaburzeń oddychania, zespół aspiracji smółki, wady sercowo-naczyniowe, zapalenie płuc, odmę opłucnową, bezdech, skrajną nie-dojrzałość oraz przetrwałe nadciśnienie płucne. Zespół zaburzeń oddychania (ZZO) jest najczęstszą przyczyną leczenia noworodków w oddziałach intensywnej terapii. Wprowadzenie w latach 70-tych do terapii oddechowej noworodków nieinwazyjnego sposobu wspoma-gania wentylacji metodą ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych pozwoliło w znacznym stopniu ograniczyć intubację i wentylację mechaniczną.

'07-13

The computerization of healthcare - electronic beneficiary enti-tlement verification

Informatyzacja w opiece zdrowotnej - elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców)

Authors: M Bażydło, A Kotwas, B Karakiewicz
Abstract (ENG): On the 1st of January 2013, the bill of July 27, 2012 modi-fying the Act on Publically Funded Healthcare Benefits was imple-mented. The bill’s objective is to facilitate the healthcare system with regard to information technology. The solution proposed is based on the simplification of the benefit entitlement confirmation procedure. Beneficiaries no longer have to produce a document to conform their eligibility for benefits. Only their PESEL numbers (Polish Citizen Identification Numbers) are required.

Abstract (PL):
Dnia 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa ma na celu usprawnienie systemu opieki zdrowotnej w duchu informatyzacji. Zapropo-nowane rozwiązanie polega na uproszczeniu sposobu potwierdzania prawa do świadczeń. Świadczeniobiorca nie musi już okazywać do-kumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, w tym celu wystar-czy posłużyć się numerem PESEL.

'14-17

Self-fulfilment of women after radical mastectomy

Umiejętności samorealizacji kobiet po radykalnej mastektomii

Authors: Z Kopański , M Wojciechowska , W Uracz , M Machota , G Sianos
Abstract (ENG): The research was conducted on a group of 82 women who have undergone a radical treatment of a breast cancer, their ages varying from 31 to 63. The control group comprised of the nursing faculty students. It was a group of 39 people, aged from 27 to 49. Both groups were tested using the General Self-Efficacy Scale. The relations were found be-tween the results of the research and the selected socio-demographic features of women treated radically for a breast cancer like age, edu-cation and the period of time between the end of the radical treatment and the current research.

Abstract (PL):
Badaniami objęto 82 kobiety w wieku 31 – 63 lata leczonych radykalnie z powodu raka piersi. Grupę kontrolą sta-nowiły studentki kierunku pielęgniarstwa. Grupa ta liczyła 39 osób w wieku 27 – 49 lat. Obie grupy poddano badaniom z wykorzystaniem Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności. Wyniki badań odniesiono do wybranych cech socjo -demograficznych kobiet leczonych rady-kalnie z powody raka piersi takich jak wiek, wykształcenie, czas jaki upłynął od zakończenia radykalnego leczenia choroby nowotworowej do momentu badań.

'18-22

A homogenous IT system and the expectations of the primary healthcare patients

Jednolity system informatyczny a oczekiwania pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej

Authors: A Strzelecka, G Nowak-Starz
Abstract (ENG): The introduction of a homogenous computer system into healthcare is bound to result in the proper management of patient data. If the standards are not met in a given facility, it will not be possible to send medical data outside it. That would cause unneces-sary redundancy of patient data on subsequent levels of healthcare service.

Abstract (PL):
Wprowadzenie jednolitego systemu informatycznego w ochronie zdrowia spowoduje odpowiednie zarządzanie danymi medycznymi pacjenta. Brak wypracowanych standardów powoduje nie-możność przysyłania danych medycznych poza obszar danej placów-ki. Powoduje to niepotrzebną redundancję danych pacjenta przy ko-lejnych szczeblach usług medycznych.

'23-29

The impact of rehabilitation and preventive programmes on the quality of life and pain threshold of patients suffering from lower spinal cord pain

Wpływ rehabilitacji i programów profilaktycznych na jakość życia i próg odczuwalności bólu u pacjentów z dolegliwościami bólowymi dol-nego odcinka kręgosłupa

Authors: J Zyznawska, G Mańko, M Kulesa-Mrowiecka , M Brzostek, B Stach
Abstract (ENG): The fact that many people are not familiar with the rules of effort and work ergonomics as guidelines to their everyday activities is alarming. As a result, pain in the lumbar spine is a common ailment. This paper presents the method of preventing from that kind of affliction and an attempt to lower the pain threshold as well as the impact of educational programmes on the improve-ments in the quality of life of patients who suffer pain in the back.

Abstract (PL):
Wstęp: Niepokojącym faktem jest powszechny brak znajomości zasad ergonomii wysiłku i pracy, czyli prawidłowych wzorców zachowań w życiu codziennym. Sytuacja ta jest przyczyną wielu dolegliwości bólowych, głównie w odcinku lędźwiowym krę-gosłupa. W pracy przedstawiono metodę zapobiegania tym dolegliwościom oraz próbę zmniejszenia poziomu odczuwalności bólu, wpływ dolegliwości bólowych na poziom jakości życia oraz znaczenie programów edukacyjnych na poprawę jakości życia pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.

'30-44