<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2013


Paper TitlePage

Helicopter Emergency Medical Service – the past and the pre-sent

Lotnicze zespoły ratownictwa medycznego (HEMS) – wczoraj i dziś

Authors: Osiński, M Madziała, Z Kopański
Abstract (ENG): For many years has Helicopter Emergency Medical Ser-vice had a well-established position in medical rescue systems. At the moment rescue helicopters are a link in the chain of pre-hospital medical emergency. As this method of transportation developed, a need for trauma centres, hospital landing zones and a close coopera-tion with other services (ambulance dispatch, firemen) arose. As a result, helicopters could be used more effectively and more adequate-ly to the current needs for medical emergency service. In Poland, the first air ambulance started functioning in 2000 – it was SP ZOZ Lot-nicze Pogotowie Ratunkowe (the Polish Medical Air Rescue). The dynamic development of air emergency was the authors’ inspiration to present the history as well as present tasks of Helicopter Emergen-cy Medical Service.

Abstract (PL):
Na całym świecie od wielu lat lotnicze zespoły ratow-nictwa medycznego (HEMS) mają ugruntowaną pozycje w systemach ratownictwa medycznego. W chwili obecnej śmigłowce ratownicze są jednym z ogniw łańcucha pomocy przedszpitalnej. Ich rozwój wiązał się jednocześnie z potrzebą tworzenia centrów urazowych, lądowisk przyszpitalnych oraz potrzebą ścisłej współpracy z innymi służbami (dyspozytornie pogotowia ratunkowego, straż pożarna). W efekcie pozwoliło to na najbardziej efektywne i adekwatne wykorzystanie śmigłowca do zaistniałego zapotrzebowania na medyczne czynności ratunkowe.

'04-08

Mood disorders of women during perimenopause

Zaburzenia nastroju u kobiet w okresie okołomenopauzalnym

Authors: M Lewicka, M Sulima, J Grabowiec, B Stawarz, M Makara–Studzińska
Abstract (ENG): The perimenopausal period, also known as perimenopause or menopausal transition period, is one of the natural stages in a woman’s life between fertility and senility. This period is believed to occur around the age of 45 and 55. The symptoms of climacteric syndrome include, alongside somatic symptoms, psycho-logical changes such as mood disorders, anxiety, nervousness, de-pression, tearfulness, irritability, fatigue, problems with concentration and memory. The purpose of the paper was to analyse mood disor-ders of women during perimenopause.

Abstract (PL):
Okres okołomenopauzalny, zwany również perimenopauzą lub okresem przejścia menopauzalnego, jest jednym z naturalnych etapów w życiu kobiety pomiędzy płodnością a starością. Przyjmuje się, że przypada on na lata pomiędzy 45. a 55. rokiem życia kobiety. Do objawów zespołu klimakterycznego, obok symptomów somatycznych, zaliczają się zmiany w psychice kobiety, do których należą: zaburzenia nastroju, niepokój, nerwowość, przygnę-bienie, płaczliwość, drażliwość, uczucie znużenia, trudności z koncentracją, pamięcią. Celem pracy była analiza zaburzeń nastroju u kobiet w okresie okołomenopauzalnym.

'09-15

Adaptation of the disabled to work

Znaczenie aktywności fizycznej w przystosowaniu niepełnosprawnych do fi-zyczno-mentalnych obciążeń związanych z pracą

Authors: J Zyznawska , Z Kopański, I Brukwicka
Abstract (ENG): The purpose of the research: the purpose was to determine whether the disabled who do sports at least once a week get better score in the Work Ability Index questionnaire than others.

Abstract (PL):
Cel badań: celem było ustalenie czy osoby niepełnosprawne uprawiające sport przynajmniej raz w tygodniu uzyskują lepsze wyniki w kwestionariuszu Indeksu Zdolności do Pracy niż pozostali.

'16-19

Health locus of control as perceived by students in Pod-karpacie province

Umiejscowienie kontroli zdrowia w ocenie studentów województwa podkarpackiego

Authors: B Stawarz, M Lewicka, M Sulima, I Brukwicka, H Wiktor
Abstract (ENG): Introduction. The development of civilisation and rapid urban, technological and information-related changes are connected to the changes of people’s lifestyle in well-developed societies. Young people are often insufficiently interested in their health and make no attempts to protect it. Finding out what students think about health is important because of the role their opinion plays as far as their health-related behaviour is concerned.

Abstract (PL):
Rozwój cywilizacji, dynamika zmian urbanizacyjnych, technologicznych i informacyjnych wiąże się ze zmianami w sposobie i stylu życia ludzi w społeczeństwach rozwiniętych. Ludzie młodzi okazują zbyt małe zainteresowanie zdrowiem, jego ochroną i wzmacnianiem. Poznanie poglądów studentów na temat zdrowia jest istotne ze względu na rolę, jaką odgrywają one w kształtowaniu zachowań związanych ze zdrowiem.

'20-24

The effectiveness of approved school youth rehabilitation

Skuteczność resocjalizacji młodzieży zakładów poprawczych

Authors: Z Kopański, I Balińska,Y Lishchynskyy
Abstract (ENG): The condition to perform well as an ap-proved school teacher is to accept the past of a minor with all his or her faults. It is necessary to assume that a minor one deals with in an approved school is essentially a good person. It is an important mes-sage that a juvenile offender should acknowledge. A youth should be assured that in ordinary circumstances he or she can function as nor-mally as any adolescent. However, one may wonder whether that kind of education-and-rehabilitation approach to juvenile delinquents establishes in them the sense of comprehensibility, manageability and meaningfulness, which are crucial in adult life. The answer to that question was sought through the assessment of approved school youths’ sense of coherence

Abstract (PL):
Warunkiem działalności resocjalizacyjnej jest m.in. zaakceptowanie nieletniego z całym jego bagażem przeszłości, złogami złych doświadczeń. Konieczne jest założenie, że małoletni, z którym się współpracuje w zakładzie poprawczym jest po prostu dobrym człowiekiem. Jest to ważne przesłanie, które powinno trafić do jego świadomości. Wychowankowi należy uzmysłowić, że w normalnych warunkach bytowania może funkcjonować jak każdy młody człowiek wchodzący w dorosłość. Może jednak zastanawiać, czy ta oferta wychowawczo-resocjalizacyjna skierowana do młodzieży zakładów poprawczych buduje u nich poczucie zrozumienia, zaradności i sensowności, tak potrzebne w dorosłym życiu. Odpowiedzi poszukiwano poprzez ocenę poziomu poczucia koherencji wśród młodzieży zakładów poprawczych.

'25-29

The analysis of selected complications in cases of children operated on with general anaesthesia

Analiza wybranych powikłań u dzieci operowanych w znieczuleniu ogólnym

Authors: D Kochman , M Głowacka , B Haor, L Rezmerska , K Brzostowska
Abstract (ENG): General anaesthesia is a common method of anaesthetizing children. Its usefulness is proved by the lack of coop-eration on part of the little patients and their fear. General anaesthesia allows medical staff to “turn off” the patient’s consciousness, so to speak, thanks to which the operated on can stand the pain and there are no reflexes or muscle tension to deal with

Abstract (PL):
Znieczulenie ogólne jest powszechnym znieczuleniem stosowanym u dzieci. Jest przydatności uzasadnia częsty brak współpracy ze strony małych pacjentów i ich strach. Znieczulenie ogólne daje możliwość wyłączenia świadomości pacjenta, zniesienia bólu, odruchów i napięcia mięśni.

'30-34