<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.4/2012


Paper TitlePage

Adverse events in the practice of critical care and anesthesio-logical nurses

Obciążenia zawodowe w praktyce pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki

Authors: M Głowacka , A Orzoł , A Soleta
Abstract (ENG): This paper presents the burdens of anesthesiological nurs-es related not only to the characteristics of nursing but also to the working conditions. It was pointed out that being overloaded with work and improper organization of tasks may result in the deteriora-tion of the adverse event risk in the form of possible medical errors, exposure, conflicts, damages, aggressive attitude of indifference to-wards nursing staff or acting outside the professional laws and regu-lations

Abstract (PL):
W pracy przedstawiono obciążenie pielęgniarki anestezjologicznej wynikające nie tylko ze specyfiki pracy pielęgniarskiej, lecz również z warunków pracy. Zwrócono uwagę, że przeciążenie pracą oraz zła jej organizacja mogą skutkować wzrostem ryzyka powstania zdarzeń niepożądanych takich m.in. jak różnego rodzaju błędy medyczne, ekspozycja, konflikty, uszkodzenia, postawa agresywna i obojętna personelu pielęgniarskiego czy wykonywanie czynności poza prawo zawodowe.

'05-13

Medical errors related to the nursing profession

Błąd medyczny związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki

Authors: S Marczewska, Z Kopański
Abstract (ENG): In their profession, nurses have to face a variety of tasks. Some of them can be performed automatically, others require specific decisions to be made. Because of the complexity of actions and deci-sions in charge of a nurse, the risk of errors is viable. In the judicial and medical practice, the actions of nurses rather than doctors are the object of more frequent inquiry as far as the occurrence of medical errors is concerned. Nursing-related errors, as defined in legislation, are most often cases of faulty performance. In Poland analyses of medical error occurrence in healthcare are relatively infrequent

Abstract (PL):
Pielęgniarki w swojej codziennej pracy realizują bar-dzo wiele różnorodnych zadań. Jedne z nich wykonywane są automa-tycznie, inne wymagają podjęcia określonych decyzji. Ze względu na złożoność czynności, działań i decyzji wykonywanych przez pielę-gniarki, istnieje realne ryzyko popełnienia błędu. W praktyce sądowo-lekarskiej, rzadziej niż czynności lekarzy, postępowanie pielę-gniarek jest przedmiotem oceny sądowej w aspekcie zaistnienia błędu medycznego. Błąd związany z działalnością pielęgniarki w znaczeniu prawa jest najczęściej kategorią błędu wykonawczego. W Polsce stosunkowo rzadko podejmowane są analizy występowania błędu medycznego w ochronie zdrowia, co skłoniło autorów do podjęcia badań własnych. Celem opracowania jest zbudowanie świadomość istniejącego ryzyka popełnienia błędu medycznego, zbudowanie umiejętności wyciągania z błędów właściwych wniosków, skłonienie do doskonalenia własnych umiejętności i wykonywania czynności zgodnie z aktualnymi wytycznymi określonymi w standardach praktyki zawodowej i co najważniejsze zapewniania bezpieczeństwa opieki świadczonej na rzecz drugiego człowieka.

'14-21

Lymphatic drain as a non-invasive method of clearing the lymphatic system

Drenaż limfatyczny jako nieinwazyjna metoda udrażniania systemu chłonnego

Authors: P Wróbel, M Nowak, R Jonak, A Opuchlik
Abstract (ENG): Lymphatic drain is an extensive physical method of clear-ing the lymphatic system consisting of three phases – moving the lymph fluid (manual lymphatic drainage), bandaging and kinesithera-py. Many myths and misconceptions have been formed in relation to the term in Poland, which is why authors were encouraged to develop the research. The purpose of the study was to present massage meth-ods which are used in complex physiotherapy and whose effects in-clude the improvement in the disturbed lymph flow and the restora-tion of the original functionality of the lymphatic system

Abstract (PL):
Drenaż limfatyczny to kompleksowe, fizykalne udrażnianie systemu chłonnego, składające się z trzech etapów - przesuwania limfy (manualny drenaż limfatyczny), bandażowania i kinezyterapii. Wokół tego pojęcia narosło w Polsce wiele mitów i nieporozumień, co skłoniło autorów do przygotowania publikacji. Celem niniejszego opracowania, było przedstawienie metod masażu, jakie stosuje się w zabiegach kompleksowej fizjoterapii, a których efektem jest poprawa zaburzonego odpływu limfy i przywrócenie układowi limfatycznemu pierwotnych mu funkcji.

'22-26

The symptoms of children’s stress as assessed by their parents

Objawy stresu dziecięcego w ocenie rodziców

Authors: D Bzdęga, E Bzdęga
Abstract (ENG): Introduction. According to J. Strelau is a „state character-ised by strong negative emotions accompanied by physiological and biochemical changes that exceed the baseline level of arousal”. The purpose of the paper is to assess parents’ knowledge about their children’s level or stress.

Abstract (PL):
Stres według J. Strelau’a to „stan, na który składają się silne negatywne emocje oraz towarzyszące im zmiany fizjologiczne i biochemiczne, przekraczające normalny (podstawowy) poziom pobudzenia.

'27-33

The level of cognitive and depressive disorders after a stroke

Poziom zaburzeń poznawczych i depresyjnych u chorych po udarze mózgu

Authors: E Guty , E Żuławska
Abstract (ENG): Stroke is a sifnificant condition because of its popularity and various clinical consequences, including high fatality rate and severe disablility.

Abstract (PL):
Udar mózgu zajmuje istotne miejsce wśród chorób ze względu na duże rozpowszechnienie oraz różnorodne następstwa kliniczne m.in. wysoki stopień umieralności i ciężkie inwalidztwo. Częstymi konsekwencjami tej choroby są depresja poudarowa i zaburzenia funkcji poznawczych.

'34-41

Women’s quality of life after mastectomy

Jakość życia pacjentek po zabiegu mastektomii

Authors: D Pytka, M Spych
Abstract (ENG): The major task of modern-day oncology is to increase the probability of returning to health or retaining high quali-ty of life for the years to come. The purpose of this paper was to as-sess the effects of radical mastectomy on the quality of life in the family, in professional context and as a part of society. One of the objectives was also to inquire about the influence that treatment and teaching on the disease provided by the medical sector have on the quality of life of women who underwent mastectomy.

Abstract (PL):
Głównym zadaniem współczesnej onkologii jest osiągnięcie jak największych szans na uzyskanie wyleczenia czy też wieloletniego przeżycia przy zachowanej wysokiej jakości życia. Celem pracy jest próba określenia wpływu zabiegu mastektomii ra-dykalnej na jakość życia rodzinnego, zawodowego i społecznego kobiet. Założono również pozyskanie informacji jaki sposób działa-nia ochrony zdrowia w zakresie edukacji, leczenia powikłań i przeka-zywania wiedzy na temat choroby wpływają na jakość życia kobiet poddanych zabiegowi mastektomii.

'42-49

Methods of teaching resuscitation

Metody nauczania resuscytacji

Authors: P Leszczyński
Abstract (ENG): In Poland, there is a great variety of different forms of education on first aid outside the schooling curriculum. Yet, only a few of the courses contribute to the participants’ acquisition of rescu-ing skills. This article presents mainly practical advice which could be helpful choosing a proper training course and organizing a class concerned with cardiopulmonary resuscitation.

Abstract (PL):
W Polsce różnorodność pozaszkolnych form edukacji z udzielania pierwszej pomocy jest duża, jednak tylko nieliczne kursy przyczyniają się do faktycznego zdobywania umiejętności ratowni-czych przez uczestników. W artykule zawarto wskazówki, głównie praktyczne mogące być pomocnymi przy wyborze odpowiedniego szkolenia, jak również realizacji zajęć z resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

'50-57