<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2012


Paper TitlePage

Socio-demographic factors of suicide

Czynniki socjo-demograficzne samobójstw

Authors: G Szymańczak, Y Lishchynskyy. D Kozłowska, Z Kopański , I Brukwicka , M Wojciechowska
Abstract (ENG): The authors have overviewed the literature, analysing the significance of working environment, unemployment and social exclusion as the threatening factors to mental health.

Abstract (PL):
Autorzy dokonali przeglądu piśmiennictwa poddając analizie znaczenie środowiska pracy, bezrobocia i wykluczeń spo-łecznych, jako czynników zagrożenia dla zdrowia psychicznego

'04-09

The significance of palliative radiotherapy in the treatment of cancer.

Znaczenia radioterapii paliatywnej w leczeniu chorych na nowotwory

Authors: M Augustyniak
Abstract (ENG): The purpose of this paper is to present radiotherapy as an element of malignant tumour treatment. The most crucial indications of its use are: the soothing of pain, superior vena cava syndrome, the decline of neurological symptoms related to brain metastasis and spinal cord compression as well as decreasing the bleeding and many more

Abstract (PL):
Celem pracy jest zaprezentowanie radioterapii jako elementu leczenia chorych na nowotwory złośliwe. Do najważniej-szych wskazań jej zastosowania należą: łagodzenie bólu, zespół żyły głównej górnej, zmniejszenie objawów neurologicznych towarzyszą-cych przerzutom do mózgu czy uciskowi rdzenia, zmniejszenie krwawienia i wiele innych.

'10-15

The attitude of medical staff in the face of dying

Postawy personelu medycznego wobec człowieka umierającego i śmierci. Postawy wobec śmierci

Authors: J Glińska, M Szczepaniak, M Lewandowska, B Brosowska, A Dziki, Ł Dziki
Abstract (ENG): Introduction. For human beings, death is as inevitable as the great anxiety it brings about. More and more often people die alone in hospitals. Help on the part of medical staff is then essential. Its significance consists in prolonging life in biological terms as well as increasing the patient’s quality of life. Death of another human being is a great challenge for each member of any medical team. The basic task of medical staff as far as dying people are concerned should be to assume the attitude that is helpful for both the patient and those who take care of him or her. The purpose of this paper was to explore the attitudes towards the dying and death assumed by med-ical staff.

Abstract (PL):
Śmierć jest dla człowieka faktem nieuniknio-nym, niosącym wielki niepokój. Coraz częściej większość ludzi umiera samotnie w szpitalu. Niezbędna więc staje się pomoc z zewnątrz ze strony personelu medycznego. Jego ranga jest bardzo waż-na zarówno z punktu widzenia przedłużenia życia w sensie biolo-gicznym, jak również podniesienia jakości życia pacjenta. Zbliżająca się śmierć drugiego człowieka jest wyzwaniem dla każdego pracow-nika medycznego. Podstawową rolą personelu medycznego wobec umierających powinno być przyjęcie takich postaw, które będą po-mocne w zapewnieniu godnego przejścia przez ten proces zarówno choremu, jak i osobom sprawującym nad nim opiekę. Celem pracy było poznanie postaw reprezentowanych przez personel medyczny w stosunku do osób umierających oraz do śmierci.

'16-25

The quality of life evaluation of the patients suffering from obstructive pulmonary disease

Ocena jakości życia chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)

Authors: M Zielińska, J Kowalik, W Uracz, Z Kopański, F Furmanik
Abstract (ENG): Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a syndrome whose characteristics are progressing and not entirely reversible limitation on the air flow through airways. The assessment of COPD’s impact on patients’ physical and psycho-social functioning was taken up by only few studies

Abstract (PL):
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (PO-ChP) to zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Ocena wpływu POChP na funkcjonowanie fizyczne i psychospołeczne pacjentów była do tej pory przedmiotem nielicznych badań.

'26-30

Elementary psychotherapy for women prepared for radical mastectomy in the nursing practice

Psychoterapia elementarna kobiet przygotowywanych do radykalnej mastektomii w praktyce pielęgniarskiej

Authors: A Bartczak, M Dziedziczak-Buczyńska
Abstract (ENG): The term “elementary psychotherapy” signi-fies a therapeutic approach to the patient, establishing proper atmos-phere and the patient’s sense of security as well as the nurse’s empa-thy. Moreover, psychotherapy is non-verbal communication in which no words are used. It consists in facial expressions, gestures, touch and looks all giving the account of one’s feelings.

Abstract (PL):
Pod pojęciem psychoterapii elementarnej ro-zumiemy terapeutyczną postawę w kontakcie i komunikowaniu się z pacjentką, tworzenie właściwej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa oraz zdolność pielęgniarki do empatii. Psychoterapia to także komu-nikacja niewerbalna, która polega na komunikacji bez słów. Wyrażo-na jest za pomocą mimiki twarzy, gestów, dotyku, wzroku, jak rów-nież pokazuje stan uczuć.

'31-35

Health promotion and prevention from modern-age diseases as assessed by nurses

Promocja zdrowia i prewencja chorób cywilizacyjnych w ocenie pielęgniarek

Authors: W Kitajewska, E Szeląg, Z Kopański, I Brukwicka , J Tabak
Abstract (ENG): Health promotion is a way to maintain a healthy condition and develop it further. The objective of health promotion is ensuring that society has the knowledge on improving their condition in terms of health as well as skills sufficient to put it to use. In order to investigate how the health promotion mechanisms work in Poland, a research in the group of nurses was taken up. Its purpose was: to assess the medical institution activity related to health promotion and prevention from patients’ illnesses, to assess the medical staff’s involvement in health promotion and the preven-tion form modern-age diseases in a medical facility, to settle on prior-ities related to health promotion, to propose changes to be made in the health defence system that could lead to increasing patients’ qual-ity of life.

Abstract (PL):
Promocja zdrowia jest sposobem na utrzymanie zdrowia i jego rozwijanie. Zadaniem promocji zdrowia jest wyposa-żenie społeczeństwa w wiedzę oraz w umiejętności podnoszenia sta-nu zdrowia i jego kontroli. Chcąc sprawdzić jak mechanizmy proz-drowotne funkcjonują w Polsce podjęto badania w grupie pielęgniarek, których celem była: ocena działalności instytucji medycznych w promowaniu zdrowia i prewencji chorób wśród pacjentów, ocena zaangażowana personelu medycznego w promowanie zdrowia i profi-laktykę chorób cywilizacyjnych w placówce medycznej, ustalenie zagadnień priorytetowych związanych promocją i prewencją zdrowia, wytypowanie zmian w ochronie zdrowia służących polepszeniu sytuacji zdrowotnej pacjentów.

'36-41

Psychological aspects of first aid as perceived by the inhabitants of the Łódzkie province

Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy w opinii mieszkańców województwa łódzkiego

Authors: Ł Szarpak , Y Lishchynskyy, Z Kopański
Abstract (ENG): The knowledge on the principles of first aid as well as the ability to put them into practical use if someone is in-jured increases their chances of survival and has a reflection in great-er safety of the citizens.

Abstract (PL):
Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy oraz umiejętność wprowadzenia jej w życie w przypadku poszkodo-wanego zwiększa szanse przeżycia poszkodowanego oraz przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa obywateli.

'42-47

Acute coronary syndrome with ST elevation in the practice of medical rescue teams

Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem ST w praktyce Zespołów Ratownictwa Medycznego

Authors: Ł Szarpak, A Kurowski, Z Kopański, M Madziała
Abstract (ENG): Heart attack poses an immediate threat to human life. Performing the treatment early and transporting the pa-tient to a hemodynamic unit are the most crucial phases of pre-hospital procedure. The purpose of the paper The purpose of the study was to analyse the patients with an acute heart attack with a persistent elevation of the ST-segment in the away emergency ambulance service of Otwock in 2009. Their sex, age and the time of the heart attack were taken into consideration. The material and methods. The analysis of the heart attack cases in the material of the Otwock emergency ambulance service was pre-sented.

Abstract (PL):
Zawał serca stanowi stan bezpośredniego za-grożenia życia. Wczesne wdrożenie leczenia i szybki transport do pracowni hemodynamicznej, to najważniejsze etapy postępowania przedszpitalnego.

'48-53

Lemierre’s syndrome

Lemierre’s syndrome

Authors: M. Kowalska, G. Korybut, Z. Kopański, I. Bruckwicka
Abstract (ENG): The authors have described a condition that nowadays is encountered only rarely, namely Lemierre’s syndrome. They paid attention to its aetiology, diagnostics and treatment. The low frequen-cy of occurrence of a given disease classification can contribute to the personnel having insufficient knowledge about it or not having it at all. That has a crucial impact on coming up with a correct diagno-sis as well as on the time of recognizance.

Abstract (PL):
Autorzy przedstawili opis rzadko obecnie spotykanego zespołu Lemierre’a. Zwrócono uwagę na etiologię, objawy, diagno-stykę i leczenie. Niska częstotliwość występowania danej jednostki chorobowej może przyczynić się do niedostatecznej wiedzy persone-lu na jej temat lub jej braku. Ma to ogromny wpływ na postawienie prawidłowej diagnozy, jak i czas jej rozpoznania.

'54-56

Protecting wound edges from infection using an Alexis wound retractor

Ochrona brzegów rany przed zakażeniem przy użyciu retraktora ran operacyjnych Alexis

Authors: D Adamska, M Wojciechowska, Z. Kopański
Abstract (ENG): The infections of surgical wounds have been very much around since the beginnings of mankind. For ages they have been one of the predominant causes of death. Despite the fact that many aspects of life have undergone rapid developments, the progress in surgical wound treatment emerged during the last 170 years. Nevertheless, the problem of surgical wound infection is still a threat even despite many preventive actions. It is widely acknowl-edged that the number of those infections is one of the most crucial indicator of the development of medicine. The author has assumed that the use of a disposable Alexis wound retractor is going to de-crease the number of surgical infections, especially among high-risk patients.

Abstract (PL):
Zakażenia ran operacyjnych towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Przez wieki były jedną z głównych przyczyn zgonów. Pomimo rozwoju wielu dziedzin życia, postęp w ich lecze-niu nastąpił faktycznie w ciągu ostatnich stu siedemdziesięciu lat. Niemniej jednak problem zakażeń ran operacyjnych jest nadal aktualny pomimo szerokiego zastosowania działań profilaktycznych. Uważa się, że ilość tego rodzaju zakażeń jest jednym z najistotniejszych wyznaczników rozwoju medycyny. Autorzy założyli, że zastosowanie jednorazowego retraktora ran Alexis zmniejszy ilość zakażeń ran operacyjnych, w szczególności u chorych wysokiego ryzyka.

'57-61