<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2012


Paper TitlePage

Nursing - a profession or a mission

Pielęgniarstwo - zawód czy misja?

Authors: A Bartnik, E Szeląg, Z Kopański , I Brukwicka, M Wojcie-chowska, F Furmanik , M Machota
Abstract (ENG): The authors have attempted to answer the question – is contemporary nursing a profession or a mission? Their conclusion was that despite the ongoing professionalization of nursing, consider-ing this that line of medical work a mission is somehow inherent in its characteristics. That is how it is perceived by the societies in which it is widely acknowledged that not just anyone can become a nurse and only those who for some reason have a need to help others (perhaps correctly dubbed “a calling”) are fir for the profession.

Abstract (PL):
Autorzy podjęli próbę określenia czy współczesne pielęgniarstwo jest zawodem czy misją. Ich zdaniem, pomimo profe-sjonalizacji pielęgniarstwa, zawód ten ma jednak wpisane w swoje ramy postrzeganie go jako misji. Tak postrzegają go społeczeństwa zdające sobie sprawę, że nie każdy jest zdolny do wykonywania tej profesji, a tylko ci, którzy bardziej niż inni z niewiadomych przyczyn i pobudek noszą w sobie potrzebę pomagania innym, chyba słusznie nazwaną powołaniem.

'04-06

Health insurance in Great Britain – selected legal issue

Ubezpieczenia zdrowotne w Wielkiej Brytanii – wybrane zagadnienia prawne

Authors: M Machota, G Sianos, Z Kopański J. Sołtan
Abstract (ENG): The paper presents changes which United Kingdom health care market undergo under the influence of selected European Union legal regulation. The analysis covers The Third Non-Life Assurance Directive 92/96 (OJ L 92.360.1), regulations of British National Health Service (NHS) functioning, as well as regulations of voluntary health insurances. The cooperation between NHS and private insures is particularly scrutinized.

Abstract (PL):
W pracy przedstawiono zmiany zachodzące na rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Wielkiej Brytanii powstające pod wpływem wybranych europejskich uregulowań prawnych. Analizą objęto przepisy The Third Non-Life Assurance Directive 92/96 (OJ L 92.360.1), przepisy regulujące funkcjonowanie brytyj-skiej służby zdrowia (NHS), oraz uregulowania rynku dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych. Szczególną uwagę poświęcono faktycznej współpracy pomiędzy NHS a Ubezpieczycielami.

'07-11

Health self-assessment of POLES – research overview

Samoocena zdrowia Polaków– przegląd badań

Authors: M Bażydło, B Karakiewicz
Abstract (ENG): The World Health Organization considers health self-assessment one of the indications of the health conditions in a given population. In an indirect manner it also defines the social position, living conditions and the functioning of the healthcare sys-tem. Regular research of Poles’ health self-assessment can therefore be a source of information on the development of living conditions in Poland. The main purpose of this paper is to provide a general pic-ture of Poles’ health self-assessment.

Abstract (PL):
Wprowadzenie i cel. Światowa Organizacja Zdrowia uznała samoocenę zdrowia za jeden ze wskaźników zdrowia popula-cji. Pośrednio określa ona także położenie społeczne, warunki życia i funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej. Systematyczne badania samooceny stanu zdrowia Polaków mogą więc stanowić źródło in-formacji na temat rozwoju warunków życia w Polsce. Głównym ce-lem niniejszej pracy jest próba stworzenia całościowego obrazu sa-mooceny zdrowia Polaków.

'12-15

Suicidal behaviour in mental disorders

Zachowania suicydalne w zaburzeniach psychicznych

Authors: G Szymańczak , Y Lishchynskyy, D Kozłowska, Z Kopański , I Brukwicka, M Wojciechowska
Abstract (ENG): The authors have overviewed professional literature, ana-lysing the determinants of suicides during depression, the risk of suicidal behaviour in schizophrenia as well as personality disorders as stimuli for suicide.

Abstract (PL):
Autorzy dokonali przeglądu piśmiennictwa poddając analizie uwarunkowania samobójstw w depresji, ryzyko zachowań suicydalnych w przebiegu schizofrenii oraz zaburzenia osobowości, jako bodźca do samobójstwa.

'16-19

Adverse events in the practice of critical care and anesthesio-logical nurses

Zdarzenia niepożądane w praktyce zawodowej pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki

Authors: M Głowacka, L Rezmerska, D Kochman, A Soleta
Abstract (ENG): This paper is an attempt to determine the source and the kinds of adverse events in the practice of critical care and anesthesio-logical nurses as well to indicate some procedures of prevention based on related literature in the field.

Abstract (PL):
Ta praca jest próbą ustalenia rodzaju i źródeł zdarzeń niepożądanych w praktyce zawodowej pielęgniarek anestezjologicz-nych i intensywnej opieki oraz wskazania działań prewencyjnych w oparciu o analizę przedmiotowej literatury.

'20-29

Chronic myelogenous leukaemia

Przewlekła białaczka szpikowa

Authors: K Stępień
Abstract (ENG): Selected issues related to epidemiology, diagnostics and treatment of chronic myelogenous leukaemia were presented. The patients’ quality of life was focused upon and the educational role of a nurse was underlined

Abstract (PL):
Przedstawiono wybrane zagadnienia z epidemiologii, diagnostyki i leczenia przewlekłej białaczki szpikowej. Zwrócono uwagę na komfort życia chorych na tę chorobę oraz podkreślono rolę edukacyjną pielęgniarki.

'30-33

Selected issues of breast cancer epidemiology, anatomy and theory

Wybrane zagadnie z epidemiologii, anatomii i terapii raka piersi

Authors: A Bartczak, M Dziedziczak-Buczyńska
Abstract (ENG): The authors present a brief overview of the breast cancer treatment history, discuss the anatomy of mammary gland and characterized the epidemiology, symptoms and treatment of breast cancer.

Abstract (PL):
Autorki przedstawiły krótki rys historii leczenia raka piersi,omówiły anatomię gruczołu piersiowego i scharakteryzowały epidemiologię, objawy oraz leczenie raka piersi.

'34-38

The educational role of oncology nurses in drug therapy for chronic myelogenous leukaemia

Rola edukacyjna pielęgniarki onkologicznej w terapii lekowej u chorych z przewlekłą białaczką szpikową

Authors: K Stępień
Abstract (ENG): The educational function plays a crucial part in the nursing care. Skilful and well-directed observation may to a large extent contribute to diagnosing the condition early and to monitor the effectiveness of the preventive measures taken.

Abstract (PL):
Funkcja edukacyjna zajmuje w opiece pielę-gniarskiej nad człowiekiem chorym niezmiernie istotną rolę. Umiejętna i ukierunkowana obserwacja może przyczynić się w znacz-nym stopniu do wczesnego rozpoznania problemów, a także do monitorowania skuteczności podjętych działań zaradczych.

'39-45

The perception of hospices and palliative care by charity workers

Postrzeganie hospicjum i opieki paliatywnej przez wolontariuszy

Authors: E Antos , K Kowalik , Z Kopański
Abstract (ENG): The growing number of advanced cases of cancer and nonneoplastic chronic diseases has resulted in the increase of the demand for palliative care delivered by home care and inpa-tient care hospices as well as day care units and palliative medicine facilities. A great part of palliative patient care is played by charity workers. A hospice patient has a difficult way to go and is certainly in need of companionship. The special character of such care requires personal involvement and motivation – the features specifically relat-ed to charity work.

Abstract (PL):
Wzrastająca liczba zaawansowanych przypadków choroby nowotworowej i nienowotworowych schorzeń przewlekłych, spowodowały wzrost zapotrzebowania na opiekę paliatywną sprawowaną przez hospicja domowe i stacjonarne, oddziały dzienne i poradnie medycyny paliatywnej. Ogromną rolę w opiece nad chorym leczonym paliatywnie odgrywają wolontariusze. Chory hospicyjny ma przed sobą trudną do przebycia drogę, potrzebuje własnego towa-rzysza. Szczególny charakter pomocy takim chorym wymaga osobistego zaangażowania i motywacji, a więc cech, które niesie ze sobą wolontariat.

'46-51

Atrial fibrillation in the practice of medical rescue teams – the analysis of the selected epidemiological features

Migotanie przedsionków w praktyce zespołów ratownictwa medycznego – analiza wybranych cech epidemiologicznych

Authors: Ł Szarpak, D Timler, Z Kopański, M Madziała
Abstract (ENG): Atrial fibrillation is a condition of heteroge-neous aetiology and diversified clinical presentation. It is one of the challenges the medical rescue system has to face. The purpose of the paper was to analyse selected epidemiological data of patients suffer-ing from atrial fibrillation who required the intervention of a medical rescue team.

Abstract (PL):
Migotanie przedsionków jest schorzeniem o niejednolitej etiologii oraz zróżnicowanym obrazie klinicznym. Sta-nowi jedno z wyzwań współczesnego Systemu Ratownictwa Me-dycznego. Celem pracy była analiza wybranych danych epidemiolo-gicznych pacjentów z migotaniem przedsionków, u których interwe-niowały zespoły ratownictwa medycznego.

'52-57