<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2012


Paper TitlePage

The professionalization of nursing in Poland

Profesjonalizacja pielęgniarstwa polskiego

Authors: Bartnik, E Szeląg, Z Kopański, I Brukwicka , M Wojciechowska
Abstract (ENG): Contemporary nursing in Poland and worldwide is un-dergoing constant changes. The alterations in the field were once and still are now a result of political and socioeconomic transformations. The developing and inevitable professionalization of nursing contin-ually presents the staff with new challenges. This paper presents the changes that the nursing in Poland has undergone. Moreover, the impact of political system transformations on the development of the Polish nurses is scrutinized here. The contribution of the Bologna Process to the evolution of education methods and courses in nurs-ing. Furthermore, the indicators of the professionalization of nursing as well as selected ethical issues of the profession were dealt with. The role, function and objective of contemporary nurses were charac-terised.

Abstract (PL):
Współczesne pielęgniarstwo polskie i światowe ulega ciągłym przeobrażeniom. Zmiany zachodzące w nim były i nadal są wynikiem zachodzących przekształceń zarówno politycznych, jak i gospodarczo-społecznych. Postępująca i nieuchronna profesjonalizacja pielęgniarstwa stawia przed personelem pielęgniarskim coraz to nowe wyzwania. W pracy przedstawiono zmiany jakim podlegało pielęgniarstwo polskie. Omówiono znaczenie polskiej transformacji ustrojowej dla rozwoju rodzimego pielęgniarstwa, podkreślono znaczenie Procesu Bolońskiego w ewolucji zmian metod kształcenia i dokształcania się pielęgniarek. Omówiono także wyznaczniki profesjonalizacji pielęgniarstwa oraz wybrane zagadnienia z etyki tego zawodu. Scharakteryzowano również pojęcie roli, funkcji oraz misji współczesnej pielęgniarki.

'03-06

Cultural and religious determinants of organ transplants in Poland and worldwide

Kulturowe i religijne uwarunkowania przeszczepiania narządów w Polsce i na świecie

Authors: E Antos , M Zelman
Abstract (ENG): This article deals with the issues connected with Cultural and religious determinants of organ transplants in Poland and world-wide. The approaches of different religions as well as ethnic and religious groups to the matters of death and organ transplants were presented. The main moral issues of transplantation medicine as well as social doubts about transplanting organs were scrutinized

Abstract (PL):
W niniejszym artykule przedstawiono problematykę związaną z kulturowymi i religijnymi uwarunkowaniami przeszcze-piania narządów w Polsce i na świecie. Scharakteryzowano stanowi-sko różnych religii świata i grup etniczno-religijnych na temat poj-mowania śmierci oraz pobierania i przeszczepiania narządów. Opisa-no główne zagadnienia etyczno-moralne medycyny transplantacyjnej oraz budzące wątpliwość w odbiorze społecznym aspekty przeszcze-piania narządów.

'07-13

Childhood nourishment vs. adult obesity

Żywienie w dzieciństwie, a otyłość w wieku dorosłym

Authors: B Urbańska , M Wojciechowska , Z Kopański
Abstract (ENG): Obesity is one of the most common modern-age diseases. As a result, it widely brings about massive destructive impacts to human organism, contributing to the illnesses such as: arterial hyper-tension, diabetes, atherosclerosis and many others. They often inter-fere with the quality of life and their leading to premature death is not uncommon whatsoever. Obesity is most common is well-developed countries, where the locals do not suffer from the shortage of food. High living standards are not synonymous with numerous obese peo-ple, though. The occurrence of obesity is caused by many determi-nants and this paper is devoted to those factors specifically. The au-thors pay special attention to dietary habits early on in life and subse-quent weight-related problems of adult life.

Abstract (PL):
Otyłość jest jedną z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. W rezultacie, na szeroką skalę, niesie za sobą ogromne zniszczenia w organizmie ludzkim przyczyniając się do powstawania takich chorób jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, miażdżyca i wiele innych. Są one przyczynami częstego pogorszenia komfortu życia, a nierzadko także przedwczesnej śmierci. Otyłość jest najbardziej powszechna w krajach rozwiniętych, gdzie ludność miejscowa nie cierpi z powodu niedostatku żywności. Wysoki po-ziom stopy życiowej nie warunkuje jednak automatycznie dużej ilości ludzi otyłych. Występowaniu otyłości sprzyja bowiem szereg uwarunkowań i właśnie tym czynnikom poświęcone jest opracowa-nie. Autorzy szczególną uwagę zwracają na zwyczaje żywieniowe nabyte we wczesnym okresie życia i późniejsze problemy z wagą w wieku dorosłym.

'14-19

Psychosocial suicidal problems

Psychospołeczne problemy samobójstw

Authors: G Szymańczak , Y Lishchynskyy, D Kozłowska, Z Kopański , I Brukwicka, M Wojciechowska
Abstract (ENG): The authors have reviewed the literature on the subject, analyzing the concept of suicide and the division of its types as well as is psychological, clinical and psychiatric aspects and biological markers.

Abstract (PL):
Autorzy dokonali przeglądu piśmiennictwa poddając analizie pojęcie i podział samobójstw, psychologiczne i kliniczno-psychiatryczne aspekty samobójstw oraz biologiczne markery samobójstw.

'20-22

The contribution of nurses in the prevention and treatment of sciatica in pain treatment centres – part 1

Udział pielęgniarki w profilaktyce i leczeniu rwy kulszowej w poradni leczenia bólu– cz.I

Authors: M Głowacka , B Haor , W Głębocka
Abstract (ENG): In this paper the anatomic and physiological fundamentals of the functioning of the spine are discussed. Special attention is paid to the anatomic origins of pain as well as selected medical aspects of pain.

Abstract (PL):
W pracy omówiono podstawy anatomiczno– fizjolo-giczne funkcjonowania kręgosłupa. Zwrócono uwagę na podłoże anatomiczne bólu oraz wybrane medyczne aspekty dolegliwości bó-lowych.

'23-26

Health-oriented knowledge and behaviour in proper nutrition on the basis of high school youth examinations

Wiedza i zachowania prozdrowotne w zakresie prawidłowego odżywiania na podstawie badań młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Authors: A L Sosińska, J Kowalik, Z Kopański , I Brukwicka , M Wojciechowska, F Frumanik
Abstract (ENG): Nutrition has an important impact on human development. Nourishment affects biological development, the anat-omy, contents and size of the body, the person’s condition as well as the occurrence of diseases and the quality of life. That is the reason why knowing the rules of proper nourishment and abiding by them is considered so essential. Youth, if subject to inappropriate nutrition, may risk their proper development during adolescence and later on in their lives.

Abstract (PL):
W rozwoju człowieka ogromny wpływ odgrywa sposób odżywiania. Żywienie wpływa na rozwój biologiczny, budowę, skład i rozmiary ciała, stan zdrowia, występowanie chorób i jakość życia. Dlatego tak dużą rolę przypisuje się znajomości i prze-strzeganiu zasad prawidłowego żywienia. Młodzież, nieprawidłowo odżywiając się, stwarza zagrożenie dla swojego właściwego rozwoju, zarówno w okresie dojrzewania, jak i późniejszych etapach życia. Celem badań była ocena stanu wiedzy młodzieży szkół ponadgimna-zjalnych na temat zasad prawidłowego odżywiania oraz wpływu me-diów i środowiska na kształtowanie zachowań prozdrowotnych bada-nej młodzieży.

'27-32

The contribution of nurses in the prevention and treatment of sciatica in pain treatment – part 2

Udział pielęgniarki w profilaktyce i leczeniu rwy kulszowej w poradni leczenia bólu– cz.II

Authors: M Głowacka , B Haor ,W Głębocka
Abstract (ENG): This paper discussed the development of sciatica as well as the ways to diagnose and treat it. In relation to those, nursing tasks are presented.

Abstract (PL):
W pracy omówiono mechanizm powstawania rwy kulszowej, sposoby diagnozowania i leczenia. Na tym tle zaprezentowano zadania pielęgniarskie.

'33-38

Selected aspects of extending professional qualifications as perceived by medical rescue workers

Wybrane aspekty podnoszenia kwalifikacji zawodowych w opinii ratowników medycznych

Authors: Ł Szarpak , Z Kopański
Abstract (ENG): Medical rescue workers should, due to the character of their profession, possess updated knowledge on rescue medicine and know how to put it into use in the cases of patients whose lives are in jeopardy.

Abstract (PL):
Ratownicy medyczni z racji specyfiki wyko-nywanego zawodu winni posiadać aktualną wiedzę z zakresu medy-cyny ratunkowej oraz umieć ją wykorzystać wobec pacjenta znajdu-jącego się w stanie nagłego zagrożenia życia.

'39-43

Specific problems of nursing patients suffering from Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome

Specyficzne problemy pielęgnacyjne osób z zespołem Mayera-Rokitańskyego-Küstera-Hausera

Authors: K Gontarczyk, D Kozłowska, Z Kopański
Abstract (ENG): This paper presents a case description of a woman suffering from Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome. The etiological factors, the clinical presentation as well as the diag-nostics and methods of treatment were scrutinized in this paper. Special attention was devoted to specific problems of nursing patients suffering from that syndrome.

Abstract (PL):
W pracy przedstawiono opis przypadku chorej z ze-społem Mayera-Rokitansky'ego-Küstera-Hausera. Scharakteryzowa-no czynniki etiologiczne, obraz kliniczny, diagnostykę i metody leczenia. Szczególną uwagę zwrócono na specyficzne problemy pielęgnacyjne osób z tym zespołem.

'44-47