<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.4/2011


Paper TitlePage

Prevention and psychotherapy for suicides

Profilaktyka i psychoterapia suicydentów

Authors: G Szymańczak, Y Lishchynskyy, D Kozłowska, Z Kopański, I Brukwicka, M Wojciechowska
Abstract (ENG): The authors have overviewed the literature, analysing the significance of physical health, preventing from suicidal behaviour and methods as well as some ways to get help after suicide attempts

Abstract (PL):
Autorzy dokonali przeglądu piśmiennictwa poddając analizie znaczenie promocji zdrowia psychicznego, prewencji zachowań samobójczych oraz metod i sposobów pomocy w sytuacjach po próbach suicydalnych.

'03-07

Aspects of care and acting protocol in a domestic hospice.

Aspekty opieki i filozofia postępowania w hospicjum domowym

Authors: A Skura Madziała
Abstract (ENG): The institution of a domestic hospice is connected to a interdisciplinary team of specialists who are trained to provide care to the terminally ill at their homes. It is also about comprehensive aid for the families who have to face responsibility of round-the-clock care towards the dying person.

Abstract (PL):
Instytucja hospicjum domowego związana jest z wie-lodyscyplinarnym zespołem specjalistów, wyspecjalizowanych w świadczeniu opieki nad chorym terminalnie w jego domu. To także kompleksowe wsparcie dla rodzin zmagających się z trudem całodo-bowej opieki nad umierającym

'08-13

The role of science and medical technology in introducing changes to the perception of death

Rola nauki i techniki medycznej w generowaniu zmian postrzegania śmierci

Authors: A Skura Madziała
Abstract (ENG): The purpose of this article is to present the way contempo-rary science and medical technology influence the change in the per-ception of death. Undergoing constant medicalization and cultural revaluation, death was marginalized and reduced to its mere biology. The revaluation in terms of medical aims affected both the change of the function of a doctor and the change in the perception of a dying patient. This paper emphasizes the fact that as death was encapsulat-ed within medicine, it turned into a diagnostic issue.

Abstract (PL):
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie w jaki sposób współczesne nauki i techniki medyczne wywierają wpływ na zmianę postrzegania zjawiska śmierci. Podlegając procesowi medykalizacji i przewartościowaniom kulturowym śmierć została zepchnięta na mar-gines i sprowadzona tylko do jego wymiaru biologicznego. Przewar-tościowania w obrębie celów medycyny wpłynęły zarówno na zmianę funkcji lekarza, jak i na zmianę postrzegania chorego w momencie umierania. Niniejsza praca podkreśla, że przechwycenie śmierci przez medycynę zrobiło z niej problem diagnostyczny. Postępująca technika i nauka dokonując medykalizacji skończoności bytu spowo-dowały zawężenie problematyki definicji śmierci do aspektu tylko naukowego.

'14-19

The reasons for occupational burnout in nursing

Przyczyny wypalenia zawodowego w pielęgniarstwie

Authors: K Dawidziuk, Y Lishchynskyy, M Wojciechowska, Z Kopański, S Marczewska ,W Uracz
Abstract (ENG): Here, the factors responsible for the occurrence of occupa-tional burnout syndrome are discussed in detail. The personal fea-tures of a person who is highly susceptible for this syndrome are characterized. The attention is paid to the fact that the overload of work is dependent on two factors, namely a nurse’s expectations and scope (intelligence, memory, plasticity of thinking, nervous system reactivity, emotional resistance, psychomotor function).

Abstract (PL):
Autorzy szczegółowo omawiają czynniki wpływające na powstanie zespołu wypalenia zawodowego. Charakteryzują cechy osobowości człowieka najbardziej podatnego na rozwój tego zespołu. Zwracają uwagę, że stopień obciążenia pracą zależy od dwóch grup czynników, takich jak: wymagania oraz możliwości pielęgniarki ( inteligencja, zdolność zapamiętywania, plastyczność procesu myśle-nia, reaktywność układu nerwowego, odporność emocjonalna, sprawność psychomotoryczna).

'20-23

The effects of occupational burnout and stress-management measures

Skutki wypalenia zawodowego i sposoby radzenia sobie ze stresem

Authors: K Dawidziuk, Y Lishchynskyy, M Wojciechowska, Z Kopański, S Marczewska ,W Uracz
Abstract (ENG): The discussion is focused on the measures needed to rein-state emotional balance, in other words, stress management methods. The authors present, among others, strategies proposed by Lazarus, Ratajczak, Sęk, Rogers. They underline the fact that the treatment of occupational burnout is essentially difficult. The preventive methods are quite hard to introduce and often they would require fundamental changes in the system such as salary increases, more favourable working conditions or improving the perception of staff authority. The occupational burnout therapy should be handled by profession-als.

Abstract (PL):
Przedmiotem rozważań są sposoby przywracania rów-nowagi psychicznej czy inaczej, sposoby radzenia sobie ze stresem. Autorzy przedstawiają m.in. strategię proponowaną przez Lazarusa, Ratajczak, Sęk, Rogersa. Podkreślają, że terapia zespołu wypalenia nie jest łatwa. Działania zaradcze są dosyć trudne w realizacji i często wymagałyby głębokich zmian systemowych, takich jak lepsze pensje, bardziej sprzyjające warunki pracy czy większy autorytet pracownika. Terapią zespołu wypalenia powinni się zajmować profesjonaliści

'23-25

Stress as a source of occupational burnout

Stres jako źródło wypalenia zawodowego

Authors: K Dawidziuk, Y Lishchynskyy, M Wojciechowska, Z Kopański, S Marczewska ,W Uracz
Abstract (ENG): The authors emphasize that the concept of stress is very significant in modern psychology. The accumulation of work-related stress, if not compensated by proper rest, leads to chronic exhaustion. Often the conflicts with one’s family life occur. All this contributes to greater possibility of nervous system disorders, such as nervousness, fear, sexual disorders, higher divorce rate, medication abuse, depres-sion. The authors point out the fact that stress at work is a source of occupational burnout.

Abstract (PL):
Autorzy podkreślają, że pojęcie stresu należy do klu-czowych pojęć współczesnej psychologii. Kumulacja stresu doświad-czanego podczas pracy, który nie jest w pełni kompensowany wypo-czynkiem, prowadzi do zmęczenia chronicznego. Często dochodzi do konfliktów z rytmem życia rodzinnego. Wszystko to sprzyja częst-szemu występowaniu u pracowników zaburzeń nerwicowych, takich jak nerwowość, stany lękowe, zaburzenia seksualne, wyższy wskaź-nik rozwodów, nadużywania leków, występowania depresji. Autorzy zwracają uwagę, że stres na stanowisku pracy jest źródłem wypalenia zawodowego.

'26-29

Knowledge of ICE in selected professional groups: nurses and teachers

Wiedza na temat ICE wybranych grup zawodowych: pielęgniarek i nauczycieli

Authors: Ł. Szarpak, Z. Kopański
Abstract (ENG): Each day on the roads comes to the large number of accidents in which large numbers of participants traffic is injured. Until recently, emergency services have a problem with con-tact with families of victims of accidents. to this end, was created project ice (in the case of emergency).

Abstract (PL):
Każdego dnia na drogach dochodzi do dużej liczby wypadków, w których duża rzesza uczestników ruchu zostaje ranna. Do niedawna służby ratownicze miały problem z kontaktowa-niem się z rodzinami ofiar wypadków. W tym celu stworzony został projekt ICE (In the Case of Emergency) = w razie wypadku. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie wiedzy z zakresu znajomości ICE wśród pielęgniarek, oraz nauczycieli.

'30-33