<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2011


Paper TitlePage

Educating diabetics

Edukacja chorego na cukrzycę

Authors: P. Głowacki, D. Kozłowska, M. Wojciechowska, Z. Kopański, I Brukwicka, A. Kurowski
Abstract (ENG): Like many other illnesses, diabetes is incurable. In order to have the illness under control in a proper manner, diabetics must know all the details related to it. An in-depth knowledge on the dis-ease allows them to anticipate possible reactions. Apart from insulin therapy, an essential element of the treatment of type 1diabetes is a proper diet. This article is devoted precisely to the way diabetics should select their food.

Abstract (PL):
Cukrzyca podobnie jak wiele innych chorób jest nieuleczalna. Diabetycy, aby mogli skutecznie kontrolować i panować nad chorobą muszą znać jej tajniki. Dogłębne poznanie choroby po-zwoli na przewidywanie reakcji, z jakimi można się spotkać. Nieodzownym elementem w leczeniu cukrzycy typu 1 oprócz insulinoterapii jest sposób żywienia. I właśnie zasadom żywienia w cukrzycy poświęcony jest niniejszy artykuł.

'03-06

The monitoring of glycaemia concentration

Monitorowanie stężenia glikemii

Authors: P Głowacki, D Kozłowska, M Wojciechowska, Z Kopański, I Brukwicka, A Kurowski
Abstract (ENG): One of the most crucial things diabetics have to learn is controlling the glycaemia concentration. In this paper, the description of functions and operation of a glucometer is offered. Devices used to draw capillary blood and their substitutes are characterised in greater detail. Moreover, the significance of glycated haemoglobin measures for diabetics.

Abstract (PL):
Jedną z najważniejszych rzeczy jakiej muszą nauczyć się diabetycy to kontrola glikemii. Autorzy w artykule omawiają zasady funkcjonowania i posługiwania się glukometrem. Szczegółowiej charakteryzują także urządzenia do pobierania krwi kapilarnej, oraz urządzenia alternatywne służące temu procederowi. Podkreślają także znaczenie oznaczeń stężenie hemoglobiny glikowanej u diabetyków.

'07-09

The self-care of diabetics – the role of a nurse

Samoopieka chorego na cukrzycę – rola pielęgniarki

Authors: P Głowacki, D Kozłowska, M Wojciechowska, Z Kopański, M Głowacka ,A Kurowski
Abstract (ENG): Diabetics should become self-sufficient as far as controlling their glucose level and injecting insulin to the subcutaneous tissue are concerned. Having these skill makes them independent from the help of others. It puts them in a convenient position of being capable of self-care. With the intention of exploring this matter, the authors discuss using the syringe to inject insulin and characterize the use of automatic injectors (pens). They also present modern technological solutions used for treating the insulin-dependent diabetics.

Abstract (PL):
Chorzy na cukrzycę powinni stać się samowystarczalni w zakresie kontroli stężenia glukozy we krwi oraz wstrzyknięć insuliny do tkanki podskórnej. Posiadanie tych umiejętności nie uzależnia ich od innych osób. Stawiają się w komfortowej sytuacji, jaką jest zdolność do samoopieki. Wychodząc naprzeciw tej tezie autorzy omawiają korzystanie ze strzykawki do wstrzyknięć insuliny, charakteryzują obsługę automatycznych wstrzykiwaczy ( PEN-ów). Przedstawiają także nowoczesne rozwiązania techniczne stosowane w leczeniu chorych na cukrzycę insulinozależną.

'10-14

Prevention of HIV infection

Profilaktyka zakażenia wirusem HIV

Authors: M Łacna– Radosz, M Wojciechowska , Z Kopański, M Głowacka, J Tabak
Abstract (ENG): This article presents basic facts that are helpful in the avoidance of HIV infection and preventive programmes. Social fac-tors triggering susceptibility to HIV as well as post-exposure prophy-laxis were discussed in greater detail.

Abstract (PL):
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia służące zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa HIV, profilaktykę i programy o charakterze prewencyjnym. Szczegółowiej omówiono czynniki społeczne powodujące podatność na HIV, oraz profilaktykę poekspozycyjną.

'15-18

Nursing tasks in pain therapy

Zadania pielęgniarki w terapii bólu

Authors: A Sochacka, A Lewandowska, I Brukwicka, Z Kopański, M Wojciechowska, A Kurowski
Abstract (ENG): The article characterizes different types of pain. The auto-nomic, emotional and behavioural responses of the system were dis-cussed. The role of a nurse in pain therapy was discussed in greater detail.

Abstract (PL):
W artykule scharakteryzowano różne typy bólu. Omówiono towarzyszącą autonomiczną, emocjonalną i behawioralną od-powiedź ustroju. Szerzej omówione rolę pielęgniarki w terapii bólu.

'19-22

The role of a nurse in the prevention of HIV infection

Rola pielęgniarki w profilaktyce zakażenia wirusem HIV

Authors: M Łacna– Radosz, M Wojciechowska , Z Kopański, I Bru-kwicka , J Tabak
Abstract (ENG): The tasks that are expected of nurses as far as HIV preven-tion is concerned make one wonder to what degree HIV carriers and youth can partner those tasks. In order to clear those doubts the au-thors undertaken their self-developed research whose objective was to evaluate the state of knowledge on HIV infection among the inter-viewed HIV carriers and junior high school students.

Abstract (PL):
Zadania stawiane przed pielęgniarkami w zakresie profilaktyki HIV skłaniają do zastanowienia się, w jakim stopniu partnerami w tych działaniach mogą być sami nosiciele wirusa HIV, a także młodzież. Dla wyjaśnienia tych wątpliwości autorzy podjęli badania własne, których celem było określenie stanu wiedzy grup badanych nosicieli wirusa HIV oraz młodzieży gimnazjalnej na temat zakażenia wirusem HIV.

'23-26

The role of a nurse in the prevention and early diagnosis of breast cancer

Rola pielęgniarki w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka piersi

Authors: U Lipińska, E Antos, W Uracz , Z Kopański , I Brukwicka , J Rowiński
Abstract (ENG): All women who care about their health and life should have sufficient knowledge on the methods of early diagnosis of breast cancer as well as the factors contributing to its development. This belief encouraged the authors to undertake their own research, the purpose of which was to check the state of adult women’s knowledge on prevention and early diagnosis of breast cancer as well as to find the sources of their knowledge on these matters.

Abstract (PL):
Wiedzę na temat metod wczesnego rozpoznawania raka piersi, jak i czynników mających udział w jego rozwoju powin-ny posiadać wszystkie kobiety wykazujące troskę o własne zdrowie i życie. Przekonanie takie skłoniło autorów do podjęcia badań wła-snych, których celem było sprawdzenie poziomu wiedzy dorosłych kobiet w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi, a także poznanie źródeł ich wiedzy dotyczącej tej tematyki.

'27-31