<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2011


Paper TitlePage

The quality of life depending on the patient’s condition

Jakość życia uwarunkowana stanem chorego

Authors: B Socha, J Kutnohorská, M Zielińska , J Kowalik , Z Kopański , A Skura-Madziała, J Tabak
Abstract (ENG): The article is concerned with the analysis of quality of life with the relation to health condition. The authors define the concept of the quality of life. They characterize quality of life using subjective as well as objective means. A lot of attention is devoted to generic scales which provide framework assessment of the relations between patients’ condition, the relationships with their families, their emo-tional state and their professional activity. They apply to both the sick and the healthy. The examples of generic scales include: WHOQOL- Bref, Sickness Impact Profile 136 (SIP), Short Form Health Survey (SF-36), Quality of Life Index (QOL, Quality of Life).

Abstract (PL):
Artykuł dotyczy analizy jakości życia przy uwzględ-nieniu stany zdrowia. Autorzy definiują określenie jakości życia. Charakteryzują jakość życia z wykorzystaniem instrumentów subiek-tywnych, jak i obiektywnych. Dużo miejsca poświęcają kwestionariu-szom ogólnym (generic scales) oceniającym w sposób najbardziej ramowy relacje pomiędzy stanem zdrowia chorego, a relacjami ro-dzinnymi, stanem emocjonalnym, aktywnością zawodową. Można je stosować zarówno u osób chorych, jak i zdrowych. Przykładem kwestionariuszy ogólnych są: WHOQOL- Bref, Sickness Impast Profile 136 (SIP), Short Form Health Survey (SF-36), Indeks Jakości Życia (QOL, Quality of Life).

'06-08

Care over patients with stoma

Opieka nad pacjentem ze stomia jelitową

Authors: I Lewandowska, J Kowalik , Z Kopański , F Furmanik
Abstract (ENG): The authors discuss the kinds of stoma and characterize the complications that may occur after the opening is made. They also focused on the significance of taking care of stoma during the period of operations and the one that follows.

Abstract (PL):
Autorzy umówili rodzaje stomii, scharakteryzowali powikłania mogące powstać po wyłonieniu stomii, zwrócili również uwagę na znaczenie opieki nad stomią zarówno w okresie śród- jak i pooperacyjnym.

'09-13

Bedsores – pathophysiology, prevention and treatment

Bedsores – pathophysiology, prevention and treatment

Authors: B Rewerska , G Sianos, J Kowalik , Z Kopański , A Skura-Madziała, W Ptak
Abstract (ENG): The authors discuss basic anatomical and physiological features of skin and subcutaneous tissue. They present the character-istic features of bedsores, the significance of the factors that contrib-ute to them and the ways to assess and treat bedsores.

Abstract (PL):
Autorzy umówili podstawowe cechy anatomiczno-fizjologiczne skóry i tkanki podskórnej. Przedstawili cechy charakte-rystyczne odleżyn, rolę czynników sprzyjających ich powstawaniu, oraz sposoby oceny odleżyn oraz leczenia

'14-19

The evaluation of the quality of life in patients’ families dur-ing terminal malignancy at home

Ocena jakości życia członków rodzin pacjentów w terminalnym okresie choroby nowotworowej w warunkach domowych

Authors: B Socha, J Kutnohorská, M Zielińska , J Kowalik , Z Kopański , A Skura-Madziała, J Tabak
Abstract (ENG): Terminal malignancy is a period when the possibilities of prolonging a chronically ill patient’s life by means of affecting the cause of the disease are gone, and the patient is in need of care. Families encounter a lot of problems then, some of them related to the change in their quality of life. As these problems are infrequently undertaken in the literature of the field, the authors de-cided to conduct their own research. The purpose of it was to evalu-ate the quality of life of patients’ families during terminal malignancy at home.

Abstract (PL):
Okres terminalny to okres, gdy wyczerpały się możliwości dalszego przedłużania życia osoby przewlekle chorej bezpośrednim oddziaływaniem na przyczynę choroby, a chory wy-maga objęcia go opieką. Rodzina spotyka się wówczas z szeregiem problemów, w tym także ze zmianami swojej jakości życia. Problemy te rzadko poruszane w literaturze tematu skłoniły autorów do podję-cia badań własnych. Celem badań była ocena jakości życia członków rodzin pacjentów w terminalnym okresie choroby nowotworowej w warunkach domowych.

'20-25

Problems of patients after the opening of stomas

Problemy pacjentów po wyłonieniu stomii jelitowych

Authors: I Lewandowska, , J Kowalik , Z Kopański , A Skura-Madziała, F Furmanik
Abstract (ENG): When a tumour is located low in the rectum, there is a need to remove the rectum entirely (along with sphincters) and put a stoma on the sigmoid colon. Such stoma is ultimate in na-ture as it is in the case of advanced malignant tumour. In the cases of intestine puncture a temporary stoma is made, which allows to recon-struct the gastrointestinal tract. Research on the quality of life of patients with a stoma has been undertaken relatively infrequently, which is why authors decided to take up this topic. The purpose of their investigation was to explore the problems encountered by pa-tients with stoma.

Abstract (PL):
Przy nisko usadowionych w odbytnicy raku istnieje konieczność całkowitego wycięcia odbytnicy ( wraz ze zwie-raczami ) i założenia stomii na esicy. Taka przetoka ma charakter ostateczny podobnie jak wtedy gdy wykonuje się ją przy zawansowa-nym nowotworze złośliwym. W przypadkach zwłaszcza przedziurawienia jelita wykonuje się z kolei przetokę ( stomie) czasową, pozwa-lającą na wykonanie w przyszłości u chorego odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego. Badania nad jakością życia chorych ze stomią jelitową są podejmowane stosunkowo rzadko, co skłoniło autorów do podjęcia badań, których celem było poznanie problemów pacjentów po wyłonieniu stomii jelitowych.

'26-31

Preventive measures taken against bedsores on orthopaedic ward

Profilaktyka odleżyn u pacjentów hospitalizowanych na oddziale ortopedii

Authors: B Rewerska , G Sianos, J Kowalik , Z Kopański , A Skura-Madziała, W Ptak
Abstract (ENG): It is generally underlined that the risk of bed-sores is related to the synergy of many factors. One of them is cer-tainly the basic illness constituting the cause of the hospitalization. It is a commonly acknowledged truth that the patients of orthopaedic wards are exposed to potential bedsores. This fact encouraged the authors to undertake their own research, the purpose of which was to assess the risk and preventive measures against bedsores of the or-thopaedic patients.

Abstract (PL):
Powszechnie podkreśla się, ze ryzyko rozwoju odleżyn jest związane z synergią wielu czynników. Jednym z nich jest na pewno choroba podstawowa będąca przyczyną hospitalizacji. Panuje powszechna zgoda, że chorzy hospitalizowani na oddziałach ortopedycznych stanowią grupę narażoną na ryzyko rozwoju odleżyn. To przekonanie skłoniło autorów do podjęcia badań własnych, któ-rych celem była ocena ryzyka i działań profilaktycznych zapobiegają-cych powstaniu odleżyn u chorych hospitalizowanych na oddziale ortopedycznym.

'32-36

The chronically ill and their illness

Przewlekle chorzy wobec swojej choroby

Authors: Z Kopański , J Kutnohorská , M Wojciechowska, A Skura-Madziała, J Tabak
Abstract (ENG): Their family environment and the ill people themselves usually actively care about getting better and the devel-opment of the unaffected functions despite the illness. Yet sometimes the sick people and their closest surroundings are unable or even unwilling to provide the chronically ill person with a right therapeu-tic conditions. Not infrequently do ill people and their close sur-roundings (family) act in the way that denies the illness and negates the significance of being healthy. Sometimes they refrain from trying to improve the ill person’s medical condition or even stimulate the illness to retain it, so as to keep getting the welfare aid from the gov-ernment.

Abstract (PL):
Środowiska rodzinne i sam chory najczęściej duża uwagę przywiązuje do aktywnego dążenia do poprawy stanu zdrowia i rozwoju sprawnych funkcji pomimo choroby, czasem jed-nak chory i jego najbliższe otoczenie nie umie lub nawet nie chcące dbać o odpowiedni reżim terapeutyczny przewlekle chorego. Nie-rzadko chory i jego najbliższe środowisko ( rodzina) podejmują dzia-łania polegające na zaprzeczaniu chorobie i negacji wartości zdrowia, czasem nawet polegające na braku dążenia do polepszenia stanu zdrowia a wręcz na dążeniu do pozostania chorym , chociażby ze względu na otrzymywane świadczenia ze strony państwa.

'37-40