<<<< Wróć do przeglądania numerów <<<<

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2011


Paper TitlePage

Consideration of quality

Rozważania o jakości

Authors: R Kazura, M Cichá, I Brukwicka, Z Kopański , S Marczewska , A Kurowski
Abstract (ENG): The authors attempt to characterize quality in general as well as in detail. The detailed requirements were related to the sig-nificance of quality in nursing. A multi-level assessment of nursing work was made taking into account the requirements nurses have to meet.

Abstract (PL):
Autorzy podjęli próbę z charakteryzowania jakości w znaczeniu ogólnym jak i szczegółowym. Wymagania szczegółowe odnieśli do znaczenia jakości w pracy pielęgniarki. Dokonali wie-lopłaszczyznowej oceny jakości pracy pielęgniarki przy uwzględ-nieniu wymagań jakie są stawiane w zawodzie pielęgniarskim.

'03-05

The evaluation of healthcare from patients’ viewpoint

Ocena jakości świadczeń zdrowotnych z punktu widzenia pacjenta

Authors: R Kazura, M Cichá, I Brukwicka, Z Kopański , S Marczewska , A Kurowski
Abstract (ENG): The authors emphasize that it is a success for each healthcare facility to treat patients as the most important subjects thanks to whom the whole entrepreneurship makes sense. The atten-tion was paid to the complexity of satisfying healthcare needs. A lot of emphasis is put on developing the general rule in accordance with which a patient deserves more than he or she expects.

Abstract (PL):
Autorzy podkreślili, iż sukcesem każdego zakładu opieki zdrowotnej jest traktowanie pacjenta, jako najważniejszego podmiotu, który nadaje sens całej jego działalności usługowej. Zwrócili uwagę na złożoność procesu zaspakajania potrzeb zdro-wotnych. Dużo uwagi poświecili rozwinięciu generalnej zasady według, której pacjent powinien otrzymać więcej niż oczekuje.

'06-08

Quality in healthcare and nursing care

Jakość w opiece zdrowotnej i pielęgniarskiej

Authors: R Kazura, M Cichá, I Brukwicka, Z Kopański , S Marczewska , A Kurowski
Abstract (ENG): The authors developed a thesis that quality healthcare is the one in accordance with current state of professional knowledge which meets specified criteria and allows patients to achieve, in given conditions, the desired healthcare effects. The significance of standards in healthcare (especially nursing care) was underlined.

Abstract (PL):
Autorzy w artykule dokonali rozwinięcia tezy, że opieka zdrowotna wysokiej jakości to taka opieka, która wykazuje zgodność z aktualną, profesjonalną wiedzą, odpowiada określonym kryteriom i zapewnia pacjentom, w danych warunkach, osiąganie pożądanych efektów zdrowotnych. Podkreślili znaczenie standar-dów w opiece medycznej, w tym w pracy pielęgniarki.

'09-12

The factors of quality assessment in nursing care

Przedmioty oceny jakości w opiece pielęgniarskiej

Authors: R Kazura, M Cichá, I Brukwicka, Z Kopański , S Marczewska , A Kurowski
Abstract (ENG): The authors focus on the matters related to the actions meant to ensure the desired quality level, namely on the care organ-ization system, legal regulations pertaining to healthcare and envi-ronment, that is the location of healthcare provision. The signifi-cance of staff qualifications, information systems and medical rec-ord keeping were emphasized.

Abstract (PL):
Autorzy skupili sią na zagadnieniach związanych z działaniami zapewniającymi pożądany poziom jakości, a więc na systemie organizacyjny opieki, przepisach prawnych regulujących funkcjonowanie opieki zdrowotnej, środowisku czyli miejscu wy-konywania opieki. Podkreślili znaczenie kwalifikacji pracowników, systemów informacyjnych oraz dokumentowania działalności me-dycznej.

'13-15

Standards in nursing practice

Standardy w praktyce pielęgniarskiej

Authors: R Kazura, M Cichá, I Brukwicka, Z Kopański , S Marczewska , A Kurowski
Abstract (ENG): The paper is devoted to the standards set for nursing work. The authors briefly discuss the history of the nursing stand-ards in Poland. Also, the WHO assumptions are characterized. What is more, different types of nursing standards are discussed in detail.

Abstract (PL):
Praca poświęcone jest standardom obowiązującym w pielęgniarstwie. Autorzy dokonują krótkiego rysu historycznego wprowadzania standardów w opiece pielęgniarskiej w Polsce. Cha-rakteryzują założenia WHO. Omawiają szczegółowo różne typy standardów w pielęgniarstwie.

'16-18

Procedures as a formalized behaviour code in patient care

Procedury jako sformalizowany sposób działania w opiece nad pacjentem

Authors: R Kazura, M Cichá, I Brukwicka, Z Kopański , S Marczewska , A Kurowski
Abstract (ENG): The authors discuss the significance of procedures in healthcare including nursing care. Their role in nursing care is dis-cussed. The rules provided by the Standards and Qualifications Committee of the Main Council of Nurses and Midwives as well as the significance of quality circles are discussed.

Abstract (PL):
Autorzy omawiają znaczenie procedur w opiece zdrowotnej, w tym także w opiece pielęgniarskiej. Charakteryzują ich rolę w pracy pielęgniarki. Omawiają zalecenia Komisji Standar-dów i Kwalifikacji Zawodowych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, a także znaczenie zespołów ds. jakości.

'19-22

The essence of occupational burnout

Istota wypalenia zawodowego

Authors: K Dawidziuk, M Wojciechowska, Y Lishchynskyy, Z Kopański, S Marczewska ,W Uracz
Abstract (ENG): The authors characterize occupational burnout syndrome. They pay attention to its symptoms and levels. They emphasize that doctors and nurses are the ones exposed for the development of this condition most, as they have to deal with negative emotions, suffer-ing and chronic stress.

Abstract (PL):
Autorzy charakteryzują zespół wypalenia zawodowe. Zwracają uwagę na objawy i stopnie tego zespołu. Podkreślają, że ze względu na konfrontację z negatywnymi emocjami, cierpieniem, przewlekłym stresem na rozwój tego zespołu narażeni są głownie lekarz i pielęgniarka.

'23-25