<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2019 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Analysis of the conditions of quality of life in patients with intermittent chromia undergoing supervised tread-mill training


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2019
Main Theme (ENG) Analysis of the conditions of quality of life in patients with intermittent chromia undergoing supervised tread-mill training
Main Theme (PL) Analiza uwarunkowań jakości życia u chorych z chroma-niem przestankowym poddawanych nadzorowanemu treningowi na bieżni
Edited by M Maj, A Śliwka, R Piliński, T Włoch, M Batkiewicz, W Plewa, P Mika , R Nowobilski
Pages 35-42
Online since April, 2019
Authors M Maj, A Śliwka, R Piliński, T Włoch, M Batkiewicz, W Plewa, P Mika , R Nowobilski
Keywords (ENG) atherosclerosis, intermittent claudication, supervised walking training, quality of life
Keywords (PL) miażdżyca zarostowa, chromanie przestankowe, nadzorowany trening marszowy, jakość życia
Abstract (ENG) Cardiovascular system disorders have recently become more popular for people explore the quality of life of patients. Holistic assessment of their condition is not only to the biological sphere, but also focuses on the patient's well-being and functional abilities.
Abstract (PL) Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego w ostatnim czasie stały się obszarem zainteresowań osób skupi-ających się na ocenie jakości życia pacjentów. Holistyczna ocena stanu pacjenta sprowadza się nie tylko do sfery biologicznej, ale także skupia się nad samopoczuciem i możliwościami funkc-jonalnymi chorego.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share