<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2019 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Tension-Type Headache (TTH) in terms of functioning temporomandibular joints among paramedic stu-dents.(Tension-Type Headache – TTH)


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2019
Main Theme (ENG) Tension-Type Headache (TTH) in terms of functioning temporomandibular joints among paramedic stu-dents.(Tension-Type Headache – TTH)
Main Theme (PL) Napięciowe bóle głowy w aspekcie funkcjonowania stawów skroniowo-żuchwowych wśród studentów kierunków medycznych
Edited by D Kurda, M Kulesa-Mrowiecka, G Frankowski
Pages 29-34
Online since April, 2019
Authors D Kurda, M Kulesa-Mrowiecka, G Frankowski
Keywords (ENG) temporomandibular joints, tension type headache, medical students
Keywords (PL) stawy skroniowo-żuchwowe, napięciowe bóle głowy, studenci kierunków medycznych
Abstract (ENG) One of the most common neurological symptoms occurring both among adults and children are head-aches. Problems associated with frequent and severe headaches may cause limitations in daily activities of life. A popular prob-lem in the general population are also pain forms of Temporo-mandibular Disorders (TMDs). Commonness of both of these phenomena may be a premise of interdependence in their occur-rence. Significantly predisposing factors are better defined in homogeneous groups, such as students of medical faculties. TTH are classified as primary pain TTH. Headaches connected with disorders of stomatognathic system are classified as secondary in ICHD -3.
Abstract (PL) Jednymi z najczęstszych dolegliwości neurologicznych są bóle głowy. Problemy związane z częstymi i silnymi bólami głowy mogą powodować ograniczenia w czynnościach życia codziennego. Popularnym problemem w populacji ogólnej są również postacie bólowe dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych (Temporomandibular disorders – TMDs) oraz napięciowe bóle głowy (Tension-Type Headaches – TTHs). Powszechność obu tych zjawisk może stanowić przesłankę o współzależności w ich występowania. Znaczenie czynników predysponujących lepiej definiowane jest w grupach homoge-nicznych, takich jak studenci kierunków medycznych. Według klasyfikacji ICHD-3 napięciowe bóle głowy są traktowane jako pierwotny ból typu napięciowego, natomiast bóle głowy związa-ne z Dysfunkcjami Układu Czynnościowego Narządu Żucia (DUCNŻ) jako bóle głowy wtórne pochodzenia Stomatognatycz-nego.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share