<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2019 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Public responsibility for stomatognathic physiotherapy. Where do we go?


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2019
Main Theme (ENG) Public responsibility for stomatognathic physiotherapy. Where do we go?
Main Theme (PL) Odpowiedzialność publiczna za fizjoterapię stomatognatyczną? Dokąd zmierzamy?
Edited by I Kowalska-Bobko, M Kulesa-Mrowiecka, M Gałązka-Sobotka, K Libondi
Pages 15-20
Online since April, 2019
Authors I Kowalska-Bobko, M Kulesa-Mrowiecka, M Gałązka-Sobotka, K Libondi
Keywords (ENG) therapeutic rehabilitation - basket rules, rationing of access to services, stomatognathic physiotherapy - access to ser-vices financed from public funds, health policy
Keywords (PL) rehabilitacja lecznicza- zasady koszykowe, racjonowanie dostępności do świadczeń, fizjoterapia stomatog-natyczna – dostęp do usług finansowanych ze środków pub-licznych, polityka zdrowotna
Abstract (ENG) Studies on the availability of health care services financed from public sources on the basis of a regulatory analysis are characteristic of the legal world. Meanwhile, doctors, nurses, physiotherapists and other healthcare professionals con-sume these regulations on a daily basis, often in an attempt to understand their impact on their daily work.
Abstract (PL) Badania dostępności do świadczeń zdro-wotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie analizy regulacyjnej są charakterystyczne dla świata prawnicze-go. Tymczasem to lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci oraz inni profesjonaliści pracujący w systemie opieki zdrowotnej na co dzień konsumują te przepisy, często podejmując próbę zrozumie-nia ich oddziaływania na ich codzienną pracę.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share