<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2019 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: The application of HIA (Health Impact Assessment) to improve the quality of vocational education and training in Poland


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2019
Main Theme (ENG) The application of HIA (Health Impact Assessment) to improve the quality of vocational education and training in Poland
Main Theme (PL) Aplikacja metody HIA (Ocena Wpływu na Zdrowie) dla poprawy jakości szkolnictwa zawodowego w Polsce
Edited by I Kowalska-Bobko, A Mokrzycka, M Gałązka-Sobotka, K Libondi , J Rowiński
Pages 07-14
Online since April, 2019
Authors I Kowalska-Bobko, A Mokrzycka, M Gałązka-Sobotka, K Libondi , J Rowiński
Keywords (ENG) HIA (Health Impact Assessment), socio-economic health determinants, decision making process in health
Keywords (PL) HIA (Ocena wpływu na zdrowie), społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zdrowia, proces podejmowania decyzji w polityce zdrowotnej
Abstract (ENG) Health in this case will be broadly treat-ed and understood not only in categories of life length correlated with the level of education but also with the sense of professional prestige, obtaining qualifications necessary on the service market and general welfare – in accordance with the definition of WHO, taking into account socio-economic health determinants.
Abstract (PL) Głównym celem pracy jest próba odpo-wiedzi na pytanie w jakim stopniu przygotowana w Polsce zmia-na w organizacji i funkcjonowaniu szkolnictwa zawodowego może mieć wpływ na zdrowie młodego pokolenia wybierającego ten rodzaj edukacji. Zdrowie w tym przypadku będzie szeroko traktowane i rozumiane nie tylko w kategoriach długości życia skorelowanych z poziomem wykształcenia, ale także z poczuciem prestiżu zawodowego, uzyskiwaniem kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy i ogólnego dobro - zgodnie z definicją WHO, z uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych uwarunkowań zdro-wia.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share