<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.6/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Symptoms of cranio-mandible dysfunction or bruxism among students


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.6/2018
Main Theme (ENG) Symptoms of cranio-mandible dysfunction or bruxism among students
Main Theme (PL) Objawy dysfunkcji czaszkowo- żuchwowej lub bruksizmu wśród studentów
Edited by M Dołoszycka, M Kulesa- Mrowiecka, Z Kopański, D Krzemiński, W Ptak, S Dyl, I Sklyarov
Pages 28-34
Online since January, 2019
Authors M Dołoszycka, M Kulesa- Mrowiecka, Z Kopański, D Krzemiński, W Ptak, S Dyl, I Sklyarov
Keywords (ENG) symptoms of masticatory dysfunction, students
Keywords (PL) objawy dysfuncji narządu żucia, studenci
Abstract (ENG) Nowadays, there is a clear increase in the incidence of functional disorders of the stomatognathic system. This is probably related to the growing need to care for your health, but it also may result from a real increase in the incidence of this pathology. High relevance of the issues, prompted the authors to undertake their own research.
Abstract (PL) Współcześnie odnotowuje się wyraźny wzrost częstości występowania zaburzeń czynnościowych ukła-du stomatognatycznego. Ma to zapewne związek ze wrastająca potrzebą dbałości o swoje zdrowie, ale także może wynikać z rzeczywistego wzrostu częstości występowania tej patologii. Du-ża aktualność problematyki skłoniła autorów do podjęcia badań własnych.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share