<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.6/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Functioning of a patient with a chronic disease


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.6/2018
Main Theme (ENG) Functioning of a patient with a chronic disease
Main Theme (PL) Funkcjonowanie pacjenta z chorobą przewlekłą
Edited by K Czerwińska-Mazur, M Kulesa-Mrowiecka, Z Kopański, J Tabak, M Machota
Pages 24-27
Online since January, 2019
Authors K Czerwińska-Mazur, M Kulesa-Mrowiecka, Z Kopański, J Tabak, M Machota
Keywords (ENG) chronic disease, problems of a sick person, role of the family
Keywords (PL) przewlekła choroba, problemy człowieka chorego, rola rodziny
Abstract (ENG) The diagnosis of chronic disease is associated with major changes and carries many challenges in human life. Diagnosis and treatment is a strong stress for the patient. Functioning with a chronic disease is so difficult that due to the possibilities and own resources in the disease process, the patient faces the transformation of existing life goals. This means that a chronic disease interferes virtually in all spheres of human life. Regardless of the form and type, it results in the increase of the previous fitness limit, the occurrence of psychological stress caused by the fact of illness and treatment. The authors emphasized that Aaron Antonovsky, proved the existence of generalized immune resources, which activate man to take up the fight against difficulties. The rest of the article is devoted to these elements. Attention was also paid to the role of the family, where the disease of a family member is a challenge for the whole family system.
Abstract (PL) Rozpoznanie choroby przewlekłej wiąże się w dużymi zmianami oraz niesie wiele wyzwań w życiu człowieka. Diagnoza i leczenie jest silnym stresem dla pacjenta. Funkcjonowanie z chorobą przewlekłą jest o tyle trudne, że ze względu na zmienione w procesie choroby możliwości i zasoby własne, pacjent stoi w obliczu przekształcenia dotychczasowych celów życiowych. Oznacza to, że choroba przewlekła ingeruje praktycznie we wszystkie sfery życia człowieka. Bez względu na postać i typ, skutkuje narastaniem ograniczenia dotychczasowej sprawności, wystąpieniem stresu psychologicznego spowodowanego faktem zachorowania i leczenia. Autorzy podkreślili, że Aaron Antonovsky, udowodnił istnienie uogólnionych zasobów odpornościowych, które uaktywniają człowieka do podjęcia walki z trudnościami. Tym elementom poświecono dalszą część artykułu. Zwrócono także uwagę na rolę rodziny, gdzie choroba członka rodziny jest wyzwaniem dla całego systemu rodzinnego.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share