<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.6/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Health, stress, coherence


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.6/2018
Main Theme (ENG) Health, stress, coherence
Main Theme (PL) Zdrowie, stres, koherencja
Edited by K Czerwińska-Mazur, M Kulesa-Mrowiecka, Z Kopański, J Tabak, M Machota
Pages 20-23
Online since January, 2019
Authors K Czerwińska-Mazur, M Kulesa-Mrowiecka, Z Kopański, J Tabak, M Machota
Keywords (ENG) stress, stress reaction, sense of coherence
Keywords (PL) stres, reakcja stresowa, poczucie koherencji
Abstract (ENG) The authors characterized selected issues regarding stressors, they paid attention to the body's response to these fac-tors. They discussed the physiological effects of stress, as well as psychological reactions to stress. They emphasized that stress can affect the quality and safety of human functioning, modify the level of emotions and cognitive levels, can limit flexibility in action, building rigid patterns of behavior. Among the factors associated with good health and treated as key in the fight against stress, is described by A. Antonovsky - a sense of coherence. The next part of the work discusses the main assumptions of the salutogenetic theory and its importance for the fight against stress.
Abstract (PL) Autorzy scharakteryzowali wybrane zagadnienia dotyczące stresorów, zwrócili uwagę na kształtowanie się reakcji organizmu na działanie tych czynników. Omówili fizjologiczne skutki stresu, a także reakcje psychologiczne na stres. Podkreślili , że stres może wpływać na jakość i bezpieczeństwo funkcjono-wania człowieka, modyfikować poziom emocji i poziom po-znawczy, może ograniczać elastyczność w działaniu, budując sztywne wzorce zachowań. Wśród czynników wiązanych z do-brym zdrowiem i traktowanych jako kluczowe w walce ze stre-sem, znajduje się opisane przez A. Antonovsky'ego - poczucie koherencji. W dalszej części pracy omówiono główne założenia teorii salutogenetycznej i jej znaczenie dla walki ze stresem.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share