<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.6/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Selected aspects of the treatment of multiple sclerosis


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.6/2018
Main Theme (ENG) Selected aspects of the treatment of multiple sclerosis
Main Theme (PL) Wybrane aspekty leczenia stwardnienia rozsianego
Edited by K Czerwińska-Mazur, M Kulesa-Mrowiecka, Z Kopański, J Tabak, M Mazurek
Pages 16-19
Online since January, 2019
Authors K Czerwińska-Mazur, M Kulesa-Mrowiecka, Z Kopański, J Tabak, M Mazurek
Keywords (ENG) multiple sclerosis, treatment
Keywords (PL) stwardnienie rozsiane, leczenia
Abstract (ENG) The authors characterized the progress that has been made in the last decades in the treatment of multiple sclerosis. They emphasized that treatment of MS should be carried out in a continuous manner. As long as the patient feels the efficacy of the therapy or does not have any adverse effects, the treatment shall be continued. However, it should be remembered that while maintaining the individualization of therapy, not every patient responds to any form of therapy. They characterized groups of drugs selected for the specific phase of the disease. They dis-cussed the most commonly used drugs of particular groups, they paid attention to the risk of developing symptoms. In many cases, pharmacological treatment requires support from a psychologist, psychiatrist, rehabilitation and physiotherapy. These last issues are discussed a bit more widely.
Abstract (PL) Autorzy scharakteryzowali postęp jaki dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach w leczeniu stwardnienia rozsianego. Podkreślili, że leczenie w SM należy prowadzić stale, w sposób ciągły. Dopóty pacjent odczuwa skuteczność terapii lub nie ma nasilonych, wykluczających to leczenie działań niepożądanych, tak długo powinien być leczony. Należy jednak pamiętać, że przy zachowaniu indywidualizacji terapii nie każdy chory odpowiada na każdą formę terapii. Scharakteryzowali grupy leków dobierane do fazy choroby. Omówili najczęściej stosowane leki poszczegól-nych grup, zwrócili uwagę na ryzyko rozwoju objawów. W wielu wypadkach leczenia farmakologiczne wymaga wsparcia ze strony psychologa, psychiatry oraz rehabilitacji i fizjoterapii. Te ostat-nie zagadnienia omówiono nieco szerzej.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share