<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.6/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Multiple sclerosis – symptoms, diagnostics, prognosis


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.6/2018
Main Theme (ENG) Multiple sclerosis – symptoms, diagnostics, prognosis
Main Theme (PL) Stwardnienie rozsiane – objawy, diagnostyka, rokowanie
Edited by K Czerwińska-Mazur, M Kulesa-Mrowiecka, Z Kopański, J Tabak, M Mazurek
Pages 12-15
Online since January, 2019
Authors K Czerwińska-Mazur, M Kulesa-Mrowiecka, Z Kopański, J Tabak, M Mazurek
Keywords (ENG) multiple sclerosis, symptoms, diagnosis, prognosis
Keywords (PL) stwardnienie rozsiane, objawy, diagnostyka, rokowanie
Abstract (ENG) The authors presented the symptoms of multiple sclerosis. They pointed out that the disease, which gives extensive damage to the myelin sheath around the protrusions of nerve cells, causes an impaired transmission of impulses along the nerve pathways in the brain and spinal cord at various levels, which can lead to a very different picture of the disease. The disease may develop acutely or subacutely. It is most often multiphase with periods of exacerbation and remission. Patients with multiple sclerosis are also subject to mental disorders. The progress of the disease also contributes to the increase in patient's disability. The authors also discussed the diagnostics of multiple sclerosis, stressing that its initiation in the early phase of the disease may affect the extension of the duration of the period, which is characterized by a reduced number of symptoms.
Abstract (PL) Autorzy przedstawili objawy stwardnienia rozsianego. Zwrócili uwagę, że choroba dając wielomiejscowe uszkodzenia otoczki mielinowej wokół wypustek komórek nerwowych, powoduje na różnych poziomach upośledzenie prawidłowego przekazywania impulsów wzdłuż dróg nerwowych w mózgowiu i rdzeniu kręgowym, co w konsekwencji może prowadzić do bardzo zróżnicowanego obrazu choroby. Choroba może rozwijać się ostro lub podostro. Najczęściej ma charakter wielofazowy z okresami zaostrzeń i remisji. Chorzy ze stwardnieniem rozsianym podlegają także zaburzeniom psychicznym. Postęp choroby przyczynia się również do narastania niepełnosprawności chorego. Autorzy omówili ponadto diagnostykę stwardnienia rozsianego, podkreślając, że rozpoczęcie jej we wczesnej fazie choroby może wpłynąć na wydłużenie trwania okresu, który charakteryzuje się zmniejszoną liczbą objawów.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share