<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.6/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Multiple sclerosis – classification, epidemiology and etiology


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.6/2018
Main Theme (ENG) Multiple sclerosis – classification, epidemiology and etiology
Main Theme (PL) Stwardnienie rozsiane – klasyfikacja, epidemiologia i etiologia
Edited by K Czerwińska-Mazur, M Kulesa-Mrowiecka, Z Kopański, J Tabak, M Mazurek
Pages 08-11
Online since January, 2019
Authors K Czerwińska-Mazur, M Kulesa-Mrowiecka, Z Kopański, J Tabak, M Mazurek
Keywords (ENG) multiple sclerosis, classification, epidemiology, etiology
Keywords (PL) stwardnienie rozsiane , klasyfikacja, epidemiologia, etiologia
Abstract (ENG) The authors characterized the clinical forms of multi-ple sclerosis, discussed selected issues from epidemiology of the disease in the world, Europe and Poland. They drew attention to the importance of sex and age in the development of multiple sclerosis, stressing that the disease most often affects people aged 20-40, which is the period of the greatest professional activity. The etiology of the disease is also discussed, with emphasis on the fact that it is caused by many factors, including autoimmune, environmental and genetic factors.
Abstract (PL) Autorzy scharakteryzowali postacie kliniczne stwardnienia rozsianego, omówili wybrane zagadnienia z epide-miologii choroby w skali świata, Europy a także Polski. Zwrócili uwagę na znaczenie płci i wieku w rozwoju stwardnienia rozsia-nego, podkreślając, że choroba najczęściej dotyczy osób w wieku 20-40 lat, a więc w okresie największej aktywności zawodowej. Omówiono także etiologię choroby wskazując, że powstaje ona pod wpływem wielu czynników, w tym autoimmunologicznych, środowiskowych, genetycznych
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share