<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.6/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Disorders of the stomatognathic system - selected issues from epidemiology and pathophysiology


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.6/2018
Main Theme (ENG) Disorders of the stomatognathic system - selected issues from epidemiology and pathophysiology
Main Theme (PL) Zaburzenia układu stomatognatycznego – wybrane zagadnienia z epidemiologii i patofizjologii
Edited by M Dołoszycka, M Kulesa- Mrowiecka, Z Kopański, D Krzemiński, W Ptak, S Dyl, I Sklyarov
Pages 05-07
Online since January, 2019
Authors M Dołoszycka, M Kulesa- Mrowiecka, Z Kopański, D Krzemiński, W Ptak, S Dyl, I Sklyarov
Keywords (ENG) bruxism, temporomandibular dysfunction syndromes, pathogenesis, epidemiology, symptoms
Keywords (PL) bruksizm, zespoły dysfunkcyjne stawu skroniowo-żuchwowego, patogeneza, epidemiologia, objawy
Abstract (ENG) The authors present physiological tasks of the masticatory system. They discussed bruxism, paying attention to the psychosomatic background, the role of parafunctions and sleep disorders in the etiopathogenesis of bruxism. It was indicated that bruxism during sleep occurs in 5-8% of the world population, while bruxism in waking time in 20%. It was emphasized that bruxism can coexist with symptoms originating even from distant tissues or organs, e.g. stiff neck or convergence disorders. Then, dysfunctional syndromes of the temporomandibular joint were discussed
Abstract (PL) Autorzy przedstawili fizjologiczne zadania narządu żucia. Omówili bruksizm, zwracając uwagę na psychosomatyczne podłoże, rolę parafunkcji i zaburzeń snu w etiopatogenezie bruksizmu. Wskazano, że bruksizm w czasie snu występuje u 5-8% populacji światowej, natomiast bruksizm w czasie czuwania u 20%. Podkreślono, że bruksizm może współistnieć z objawami pochodzącymi nawet z odległych tkankach czy narządów np. sztywnością karku, czy zaburzeniami konwergencji. Następnie omówiono zespoły dysfunkcyjne stawu skroniowo-żuchwowego
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share