<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.6/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: A feeling of subjective health by patients with multiple sclerosis


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.6/2018
Main Theme (ENG) A feeling of subjective health by patients with multiple sclerosis
Main Theme (PL) Odczuwania subiektywnego stanu zdrowia przez chorych na stwardnienie rozsiane
Edited by K Czerwińska-Mazur, M Kulesa-Mrowiecka, Z Kopański, J Tabak, M Mazurek
Pages 42-48
Online since January, 2019
Authors K Czerwińska-Mazur, M Kulesa-Mrowiecka, Z Kopański, J Tabak, M Mazurek
Keywords (ENG) multiple sclerosis, pathological symptoms, physical rehabilitation, questionnaire survey
Keywords (PL) stwardnienie rozsiane, objawy chorobowe, rehabilitacja ruchowa, badanie ankietowe
Abstract (ENG) Multiple sclerosis is a chronic disease of the central nervous system. It may have a different dynamic course, however, as a rule, constant disease progression is noted. The disease may contain various symptoms of varying individual severity. The effectiveness of their treatment is determined by properly, individually selected pharmacological treatment affect-ing the natural course of the disease, symptomatic treatment, re-habilitation. High relevance of this topic has led authors to under-take their own research.
Abstract (PL) Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą choroba ośrodkowego układu nerwowego. Może mieć różnie dynamiczny przebieg, z reguły jednak odnotowywany się stały postęp choroby. W skład obrazu chorobowego mogą wcho-dzić różne objawy o różnym indywidualnym nasileniu. O skuteczności ich leczenia decyduje właściwie, indywidualnie dobrane leczenie farmakologiczne wpływające na naturalny przebieg cho-roby, leczenie objawowe, rehabilitacja. Duża aktualność tej tematyki skłoniła autorów do podjęcia badań własnych.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share