<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.5/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Replication of recept


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.5/2018
Main Theme (ENG) Replication of recept
Main Theme (PL) Realizacja recept
Edited by A Kiljan, A Romaszewski, Z Kopański, M Liniarski, S Dyl , J Rowiński
Pages 6-9
Online since January, 2019
Authors A Kiljan, A Romaszewski, Z Kopański, M Liniarski, S Dyl , J Rowiński
Keywords (ENG) prescription implementation, reimbursement of re-imbursed drugs, summary lists, refunds, control of prescriptions.
Keywords (PL) realizacja recepty, wydawanie zamienników leków refundowanych, zestawienia zbiorcze, refundacja, kontrola realizacji recept.
Abstract (ENG) The realization of the prescription was discussed, in-cluding the confirmation of its implementation, the otaxing, that is, the description of the prescription according to the adopted rules and the issuance of prescribed medicines, foodstuffs for particular nutritional purposes or medical devices by a pharma-cist. The obligation to inform the patient about the possibility of buying a cheaper equivalent of a medicine, a food for a particular nutritional purpose or a medical device, than those on the pre-scription was stressed. The pharmacy's obligation to collect in-formation related to trade in medicines, foodstuffs for particular nutritional purposes and medical devices that have been written on prescriptions by persons authorized to do so were also charac-terized.
Abstract (PL) Omówiono realizację recepty na co składa się potwierdzenie jej realizacji, otaksowanie, czyli opisanie recepty według przyjętych zasad oraz wydanie przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych przez farmaceutę. Podkreślono obowiązek poinformowania pacjenta o możliwości nabycia tańszego odpowiednika leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, niż te, które znajdują się na recepcie. Scharakteryzowano także obowiązek apteki do gromadzenia informacji związanych z obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego przez-naczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, które zos-tały wypisane na receptach przez osoby mające do tego uprawni-enia.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share