<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.5/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: The prescription is a tool for supervision and control of the turn-over of reimbursed drugs - legal regulations


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.5/2018
Main Theme (ENG) The prescription is a tool for supervision and control of the turn-over of reimbursed drugs - legal regulations
Main Theme (PL) Recepta jest narzędziem nadzoru i kontroli obrotu lekami re-fundowanymi – regulacje prawne
Edited by M Machota, A Kiljan, A Romaszewski, Z Kopański, M Liniar-ski, S Dyl , J Rowiński
Pages 1-5
Online since January, 2019
Authors M Machota, A Kiljan, A Romaszewski, Z Kopański, M Liniar-ski, S Dyl , J Rowiński
Keywords (ENG) prescription, legal regulations, elements of a medi-cal prescription.
Keywords (PL) recepta, uregulowania prawne, elementy re-cepty lekarskiej
Abstract (ENG) The concept and types of prescriptions were discussed in the light of existing legal regulations. Attention is paid to the unified appearance and form of prescriptions. The classic formula of the prescription and the prescriptions given for the Rpw abbre-viation were discussed. The elements of the medical prescription were characterized.
Abstract (PL) Omówiono pojęcie i rodzaje recept w świetle istniejących regulacji prawnych. Zwrócono uwagę na ujednol-icony wygląd i formę recept. Omówiono klasyczny wzór recepty oraz recept określonych skrótem Rpw. Scharakteryzowano ele-menty recepty lekarskiej.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share