<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.4/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: International experiences in terms of electronic identification


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.4/2018
Main Theme (ENG) International experiences in terms of electronic identification
Main Theme (PL) Doświadczenia międzynarodowe w zakresie systemu elektronicznej identyfikacji
Edited by Sz Jakubowski, A RomaszewskiF, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Pages 31-35
Online since January, 2019
Authors Sz Jakubowski, A RomaszewskiF, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Keywords (ENG) models of electronic identification systems, EU, USA
Keywords (PL) modele systemów identyfikacji elektronicznej, EU, USA
Abstract (ENG) The authors have discussed the models of electronic identification systems used in the European countries and the USA. In many countries, the state has defined only the basic standards of functioning for the engaged institutions as part of safety and interoperability guarantee. The trust services market in Europe has been defined, while putting an emphasis on its diver-sity. The most common trust service offered by entrepreneurs or private and public institutions is the issuance of qualified certifi-cates. On the other hand, the trust services providers very rarely undertake to create qualified electronically registered services, probably due to the complexity of the enterprise. Also the issues of electronic identification security undertaken by the EU states.
Abstract (PL) Autorzy mówili modele systemów identyfikacji elektronicznej stosowane w krajach europejskich i USA. W wielu krajach państwo w ramach zapewnienia bezpieczeństwa i in-teroperacyjności określiło jedynie podstawowe standardy funkc-jonowania dla zaangażowanych instytucji. Scharakteryzowano rynek usług zaufania w Europie, podkreślając jego duże zróżnicowanie. Najczęstszą usługą zaufania oferowaną przed przedsiębiorców, instytucji prywatnych i publicznych jest wyda-wanie kwalifikowanych certyfikatów. Natomiast najrzadziej, prawdopodobnie ze względu na poziom skomplikowania przed-sięwzięcia dostawcy usług zaufania podejmują się stworzenia kwalifikowanych usług, rejestrowanych elektronicznych doręczeń. Omówiono także kwestie bezpieczeństwa w el-ektronicznej identyfikacji podejmowane w państwa EU.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share